فرق past simple با past participle

فرق past simple با past participle در زمان های این دو فعل است. به نحوی که هر دو جزو زمان های گذشته محسوب می شوند؛ اما past simple به معنی گذشته ساده است و در زمان حال در حال رخ دادن نیست. اما past participle نوعی از گذشته است که در بازه های تاریخی قبل، برای مدتی ادامه داشته است. در زیر به بررسی دقیق تر ان ها خواهیم پرداخت.

فرق past simple با past participle:

این دو فعل دارای وجه مشترک گذشته هستند. به این معنی که هردو قبلا رخ داده اند. اما از نظر ساختار گرامری و مفهوم دقیق تر، دارای تفاوت هایی هستند:

Past Simple (گذشته ساده):
این زمان برای اشاره به اعمال یا وقوع‌هایی که در گذشته به اتمام رسیده‌اند و هیچ ارتباط مستقیمی با حال ندارند، استفاده می‌شود.
مثال:

I visited Paris last summer.
(من تابستان گذشته به پاریس سفر کردم)

برای ساختن جملات با گذشته ساده، برای افعال منظم از پسوند “-ed” استفاده می‌شود (مثل: “play” به “played”) و برای افعال غیرمنظم باید فرم گذشته آنها را یاد گرفت (مثل: “go” به “went”).

Past Participle (گذشته استمراری یا ماضی بعید):

“Past participle” فرم سوم فعل است و در ترکیب با افعال “have” (به شکل‌های “have” یا “has” یا “had”) برای ساختن “perfect tenses” استفاده می‌شود. برای افعال منظم، این فرم معمولاً مشابه گذشته ساده است (مثل: “played”)، ولی برای افعال غیرمنظم باید فرم مخصوص خود را یاد گرفت (مثل: “gone”).
مثال:

I have visited Paris three times.
(من سه بار به پاریس سفر کرده‌ام)

در این مثال، “have visited” یک فعل در “present perfect” است که از “have” (یا “has” در سوم شخص مفرد) به همراه “past participle” ساخته شده است.
لطفاً توجه داشته باشید که “past participle” در زبان انگلیسی نه تنها برای “perfect tenses” استفاده می‌شود بلکه در “passive voice” و سایر ساختارها نیز استفاده می‌شود.

نحوه ساخت جملات با past simple:

زمان گذشته ساده (Past Simple) برای بیان وقوع‌ها، اتفاقات، یا عاداتی که در گذشته اتفاق افتاده و به اتمام رسیده استفاده می‌شود.

نحوه ساخت جملات با Past Simple:
جملات مثبت:

ساختار: Subject + Verb (in past form) + Object/Complement

مثال: She watched a movie yesterday.

جملات منفی:

ساختار: Subject + did not (didn’t) + Base form of the verb + Object/Complement

مثال: They didn’t watch a movie yesterday.

سوالات:

ساختار: Did + Subject + Base form of the verb + Object/Complement?

مثال: Did she watch a movie yesterday?

جملات سوالی با کلمات پرسشی (مثل what, where, when, why, how, who):

ساختار: Question word + Did + Subject + Base form of the verb + Object/Complement?

مثال: When did you arrive at the airport?

برای فعل “be” در زمان گذشته ساده:

جملات مثبت:

I/he/she/it was
We/you/they were

جملات منفی:

I/he/she/it was not (wasn’t)
We/you/they were not (weren’t)

سوالات:

Was I/he/she/it …?
Were we/you/they …?

مثال:

I was at the park.
She wasn’t at home.
Were they at the cinema?

برای فعل‌های منظم در زمان گذشته ساده، معمولاً پسوند “-ed” اضافه می‌شود (مانند “play” => “played”)، اما برای فعل‌های غیرمنظم، شکل گذشته خاص خود را دارند که باید به طور جداگانه یاد گرفته شود (مانند “go” => “went”).

نحوه ساخت جملات با past participle:

Past participle به تنهایی به عنوان یک زمان مستقل به کار نمی‌رود، بلکه همراه با افعال کمکی مانند “have” یا در ساختارهای دیگر مثل صفات یا ساختارهای مجهول به کار می‌رود. در اینجا، استراکچر و نحوه ساخت جملات با past participle را در چندین استفاده مختلف مورد بررسی قرار می‌دهم:

Present Perfect:

ساختار مثبت: Subject + has/have + Past Participle

مثال: She has finished her work.

ساختار منفی: Subject + has/have + not + Past Participle

مثال: They have not seen the movie.

ساختار سوالی: Has/Have + Subject + Past Participle?

مثال: Have you read the book?

Past Perfect:

ساختار مثبت: Subject + had + Past Participle

مثال: He had left by the time I arrived.

ساختار منفی: Subject + had + not + Past Participle

مثال: She had not met him before.

ساختار سوالی: Had + Subject + Past Participle?

مثال: Had they visited the museum?

Passive Voice (ساختار مجهول):

ساختار مثبت: Subject + be (in appropriate tense) + Past Participle

مثال: The cake was eaten.

ساختار منفی: Subject + be (in appropriate tense) + not + Past Participle

مثال: The cake was not eaten.

ساختار سوالی: Be (in appropriate tense) + Subject + Past Participle?

مثال: Was the cake eaten?

As Adjectives (به عنوان صفات):
برخی از افعال با استفاده از Past Participle به صفات تبدیل می‌شوند.

مثال: I was bored because the lecture was uninteresting.

برای ساخت Past Participle برای افعال منظم، معمولاً از پسوند “-ed” استفاده می‌شود، ولی برای افعال غیرمنظم، شکل خاص خود را دارند و باید به طور جداگانه یاد گرفته شود (مانند “go” => “gone”, “see” => “seen”).

لطفاً توجه داشته باشید که این فقط چند نمونه از استفاده‌های Past Participle در زبان انگلیسی است. از Past Participle در ساختارهای دیگری نیز می‌توان استفاده کرد.

 

زمان/ساختار مثبت منفي سوالي
Past Simple Subject + Verb (past form) + … Subject + did not + Base form of the verb + … Did + Subject + Base form of the verb + …?
She watched a movie. She didn’t watch a movie. Did she watch a movie?
Present Perfect (using Past Participle) Subject + has/have + Past Participle + … Subject + has/have + not + Past Participle + … Has/Have + Subject + Past Participle + …?
She has finished her work. They have not seen the movie. Have you read the book?
Past Perfect (using Past Participle) Subject + had + Past Participle + … Subject + had + not + Past Participle + … Had + Subject + Past Participle + …?
He had left by the time I arrived. She had not met him before. Had they visited the museum?

دیدگاهتان را بنویسید