فرق present perfect simple and continuous

زمان های انگلیسی شامل چند گروه و زیرگروه هستند. یکی از این زمان ها، زمان حال است که به زیرگروه های حال ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می شود. زمان present perfect simple and continuous در این گروه قرار دارد. فرق present perfect simple and continuous در معنی و گرامر ساخت ان است.

فرق present perfect simple and continuous:

این دو زمان دربازه زمانی حال قرار داشته و به معنای اتفاقات در حال رخ دادن است. قواعد زمان‌های Present Perfect Simple و Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مفهوم آن‌ها به شرح زیر است:

Present Perfect Simple
مفهوم:
این زمان برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و ارتباطی با حال دارد، یا عملی که در گذشته انجام شده و تأثیر یا نتیجه‌ی آن در حال حاضر مهم است.

کاربردها:
زمانی که عملی در گذشته انجام شده ولی زمان دقیق آن مشخص نیست. مثل: “I have visited Paris.”
وقتی که عملی در گذشته انجام شده و تأثیر یا نتیجه‌ی آن در حال حاضر مهم است. مثل: “She has broken her arm.”

Present Perfect Continuous

مفهوم:
این زمان برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و همچنان در حال ادامه است، یا برای مدتی در گذشته ادامه یافته و تازه به پایان رسیده است.

کاربردها:
زمانی که عملی در گذشته شروع شده و همچنان در حال انجام است. مثل:

“I have been reading for two hours.”

زمانی که عملی برای مدتی در گذشته ادامه یافته و تازه به پایان رسیده است و اغلب برای تأکید بر مدت زمان استفاده می‌شود. مثل:

“She has been working at the company since 2015.”

البته در بعضی موارد هر دو زمان می‌تواند معنی مشابهی داشته باشد، اما تاکید و تأثیر آن‌ها ممکن است متفاوت باشد. انتخاب بین این دو زمان به معنی و همچنین ترجیح شخصی بستگی دارد.

فرق present perfect simple و continuous در چیست:

فرق بین “present perfect simple” و “present perfect continuous” در انگلیسی در زمان و تاکید است. هر دو زمان در ارتباط با گذشته و حال استفاده می‌شوند، اما تاکید و معنای آنها متفاوت است. بیایید به مفهوم و استفاده از هر یک نگاهی بیندازیم:

Present Perfect Simple (افعال کامل ساده)
استفاده:
وقتی فعل در زمان نامعلومی در گذشته اتفاق افتاده باشد و اثر آن در حال حاضر مهم باشد.

مثال: She has finished her work.

برای تاکید بر تعداد دفعات

مثال: I have seen that movie three times.

Present Perfect Continuous (افعال کامل استمراری)
استفاده:
وقتی فعلی در گذشته شروع شده و همچنان در حال انجام یا اثر آن در حال حاضر مشهود باشد.

مثال: She has been working for two hours.

برای تاکید بر مدت زمانی که یک فعل در حال انجام بوده است.

مثال: They have been playing football since morning.

تاکید: “Present perfect simple” بیشتر بر نتیجه تاکید دارد، در حالی که “present perfect continuous” بیشتر بر فعلیت یا مدت زمانی که فعل در حال انجام بوده است تاکید دارد.
مدت زمان: با “present perfect continuous” معمولاً از since یا for برای نشان‌دهنده مدت زمان استفاده می‌شود.

نحوه ساخت و گرامر present perfect simple and continuous:

ابتدا نحوه‌ی ساخت و گرامر Present Perfect Simple و Present Perfect Continuous را با مثال و معنی برای جملات ساده، منفی، و سوالی توضیح دهیم:

Present Perfect Simple:
ساختار:
Affirmative (مثبت): Subject + have/has + Past Participle (verb)

Negative (منفی): Subject + have/has + not + Past Participle (verb)

Question (سوالی): Have/Has + Subject + Past Participle (verb)?

مثال:

Affirmative: “She has seen the movie.”
معنی: او فیلم را دیده است

Negative: “She has not seen the movie.”
معنی: او فیلم را ندیده است

Question: “Has she seen the movie?”
معنی: آیا او فیلم را دیده است؟

Present Perfect Continuous:

ساختار:

ساده:
Subject + have/has + been + verb-ing

منفی :
Subject + have/has + not + been + verb-ing

سوالی:
Have/Has + Subject + been + verb-ing

مثال:

Affirmative: “She has been reading a book.”
معنی: او در حال خواندن یک کتاب بوده است

Negative: “She has not been reading a book.”
معنی: او در حال خواندن یک کتاب نبوده است

Question: “Has she been reading a book?”
معنی: آیا او در حال خواندن یک کتاب بوده است؟

Present Perfect Simple Present Perfect Continuous
Affirmative She has seen the movie. She has been reading a book.
Negative She has not seen the movie. She has not been reading a book.
Question Has she seen the movie? Has she been reading a book?

دیدگاهتان را بنویسید