فرق tell و say

Say و tell در انگلیسی هر دو به معنی گفتن هستند. اما تفاوت اصلی این دو عمدتا در نکات گرامری ان ها و کاربرد آنان در جمله سازی است. همچنین با قرار گرفتن در جمله هایی با بازه های زمانی خاص، حالت متفاوتی به خود می گیرند. در ادامه به فرق tell و say پرداخته شده است.

فرق tell و say:

“tell” و “say” هر دو به معنای “گفتن” در فارسی هستند، ولی کاربردها و ساختارهایی که با آن‌ها می‌آیند متفاوت است. فرق tell و say در معنای جمله مشخص می شود.

say
به معنای “گفتن” یا “بیان کردن” است.

معمولاً برای نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود.
بعد از “say” مستقیماً می‌توان نقل قول یا جمله را آورد، اما اگر شخصی که چیزی گفته است نام برده شود، “to” قرار داده نمی‌شود.

مثال: He said, “I am fine.”

مثال: He said that he was fine.

tell
به معنای “گفتن” یا “اطلاع دادن” است.

برای اطلاع‌رسانی یا دستور دادن به شخص دیگر استفاده می‌شود.
بعد از “tell” حتماً باید شخص (یا اشیاء در بعضی موارد خاص) آورده شود.

مثال: He told me that he was fine.

“tell” همچنین در بعضی عبارات خاص مانند “tell a story” (یک داستان را گفتن) یا “tell the truth” (حقیقت را گفتن) استفاده می‌شود.

 

تفاوت‌ها را با مثال‌های زیر می‌توان بهتر فهمید:

She said, “I love chocolate.”
(او گفت: “من شکلات دوست دارم”)

She told me she loved chocolate.
(او به من گفت که او شکلات دوست دارد)

say tell
نحوه استفاده براي نقل قول چيزي، بدون نياز به معرفي شخص مخاطب براي اطلاع رساني يا دستور دادن به شخصي ديگر، نياز به معرفي شخص مخاطب دارد
نقل قول مي‌توان با نقل قول مستقيم و غيرمستقيم استفاده شد معمولاً با نقل قول غيرمستقيم استفاده مي‌شود
عبارات ثابت کمتر عبارت ثابت با “say” ديده مي‌شود – tell a story
– tell the truth
– tell a lie
– tell the difference
پس از فعل “to” استفاده نمي‌شود معمولاً “to” استفاده نمي‌شود، ولي شخص مخاطب حتماً آمده است

 

گرامر و قرارگیری tell در جمله چیست؟

با “tell” بعد از فعل حتماً باید شخصی (مثل him, her, me, us) آمده باشد.

زمان حال ساده:

She tells me, “I like ice cream.”
She tells me that she likes ice cream.

زمان گذشته ساده:

He told her, “I went to the market.”
He told her that he went to the market.

 

زمان آینده:

She will tell me, “I will travel next year.”
She will tell me that she will travel next year.

 

زمان حال کامل:

He has told us, “I have finished my homework.”
He has told us that he has finished his homework.

گرامر و قرارگیری tell در جمله چیست؟

زمان حال ساده:

She says, “I like ice cream.”
She says that she likes ice cream.

زمان گذشته ساده:

He said, “I went to the market.”
He said that he went to the market.

زمان آینده:

She will say, “I will travel next year.”
She will say that she will travel next year.

زمان حال کامل:

He has said, “I have finished my homework.”
He has said that he has finished his homework.

و همینطور برای سایر زمان‌ها، شکل فعل “say” تغییر می‌کند اما ساختار عمده نقل قول مستقیم و غیرمستقیم تغییر نمی‌کند.

 

استثناها و نکات مهم در استفاده از tell و say:

البته! “say” و “tell” دو فعل هستند که گاهی اوقات به اشتباه با هم مبادله می‌شوند، اما برخی استثناها و نکات مهم در استفاده از آن‌ها وجود دارد:

شیوه استفاده:
say: به طور کلی برای نقل قول چیزی استفاده می‌شود و نیازی به معرفی شخص مخاطب ندارد.
tell: همیشه باید یک شخص (یا در موارد خاص، یک شیء) به عنوان مخاطب داشته باشد.

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم:

با هر دو می‌توان نقل قول مستقیم و غیرمستقیم انجام داد، اما “tell” به طور معمول با نقل قول غیرمستقیم استفاده می‌شود.

He said, “I’m coming.”
He told me that he was coming.

عبارات ثابت با “tell”:

بعضی عبارات فقط با “tell” می‌آیند، مانند:

tell a story (یک داستان را گفتن)
tell the truth (حقیقت را گفتن)
tell a lie (دروغ گفتن)
tell the difference (تفاوت را متوجه شدن)

بعد از “tell” معمولاً “to” استفاده نمی‌شود:
اگر “tell” به معنای “دستور دادن” یا “خواستن” استفاده شود، “to” استفاده نمی‌شود:

Correct: He told me to stop.
Incorrect: He told to me stop.

“tell” در مورد اطلاعات خاص:

وقتی می‌خواهید اطلاعات خاصی را ارائه دهید، “tell” استفاده می‌شود:

Can you tell me the time?
(آیا می‌توانید به من ساعت را بگویید؟)

She didn’t tell me her name.
(او نام خود را به من نگفت)

“say” برای نظرات و افکار:
وقتی از کسی نظر یا فکر خاصی را می‌پرسید، “say” معمولاً استفاده می‌شود:

What did she say about the movie?
(او در مورد فیلم چه چیزی گفت؟)

I must say, that was unexpected.
(باید بگویم که این غیر منتظره بود)

**به خاطر داشته باشید که در زبان انگلیسی، استفاده از “tell” و “say” بستگی به متداول بودن و قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف دارد، و بهتر است با تمرین و شنیدن زبان اصلی به کاربرد صحیح آن‌ها آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید