فرق these و they

these و they دو ضمیر اشاره در انگلیسی هستند. این کلمات برای اشاره به اینها و ان ها به کار می روند. فاصله اشاره در جمله، فرق these و they را ایجادمی کند. وقتی از “these” استفاده می‌شود، معمولاً به چیزها یا اشخاصی اشاره می‌شود که نزدیکتر هستند یا در موقعیت حال حاضر در دسترس هستند، در مقابل “those” که به چیزها یا اشخاصی اشاره می‌کند که دورتر یا خارج از دسترس هستند.

فرق these و they:

“these” و “they” هر دو ضمایر انگلیسی هستند ولی در زمینه‌ها و ساختارهای مختلفی استفاده می‌شوند:

These (این‌ها):
ضمیر نشان‌دهنده چیزهای نزدیک است و به طور معمول برای اشاره به چیزهایی که قابل رؤیت یا در دسترس هستند استفاده می‌شود.
جمع ضمیر “this” (این) است.
معمولاً به عنوان ضمیر موضوعی یا ضمیر مفعولی به کار می‌رود.
مثال:

These are my shoes.
(این‌ها کفش‌های من هستند)

They (آن‌ها):
ضمیر شخصی سوم جمع است و برای اشاره به گروهی از افراد یا اشیاء استفاده می‌شود.
می‌تواند به عنوان ضمیر موضوعی یا ضمیر مفعولی به کار برود.

مثال:
They are my friends.
(آن‌ها دوستان من هستند)

مثال: I saw them at the party.
(من آن‌ها را در مهمانی دیدم)

در این جمله، “them” ضمیر مفعولی است که مربوط به “they” است.

 

کاربردها:

“These” معمولاً برای اشاره به اشیاء یا افرادی استفاده می‌شود که فیزیکی نزدیک یا مرتبط با گوینده هستند. برای مثال، وقتی چیزی را نشان می‌دهید یا به چیزی اشاره می‌کنید که نزدیک شماست، از “these” استفاده می‌کنید.
“They” به طور کلی برای اشاره به گروهی از افراد یا اشیاء بدون توجه به فاصله فیزیکی یا مکانی استفاده می‌شود.

 

نحوه استفاده از they در جملات:

در زبان انگلیسی، “they” به عنوان یک ضمیر موصولی به کار می‌رود. “They” می‌تواند به اشخاص، جانورات یا اشیاء اشاره کند. نحوه‌ی استفاده از “they” در جملات به شرح زیر است:

به عنوان ضمیر موصولی مفرد برای اشخاص ناشناس یا غیرمعین: در این حالت، زمانی که نمی‌خواهیم جنسیت یک فرد را مشخص کنیم یا وقتی که جنسیت فرد معلوم نیست، از “they” به عنوان یک ضمیر مفرد استفاده می‌شود.

Example: Someone left their umbrella. I hope they come back for it.

برای اشاره به چند نفر یا گروه: این حالت معمول‌ترین استفاده از “they” است.

Example: The kids went to the park. They are playing soccer.

برای اشاره به جانورات یا اشیاء: زمانی که به گروهی از جانورات یا اشیاء اشاره می‌شود، می‌توان از “they” استفاده کرد.

Example: Look at those birds. They are flying south for the winter.

به عنوان ضمیر موصولی برای کسانی که خود را به صورت جنسیتی خنثی مشخص کرده‌اند: برخی افراد ممکن است ترجیح دهند که با “they” شناخته شوند به جای “he” یا “she”.

Example: Jordan said they are coming to the party tonight.

همچنین مهم است توجه داشته باشیم که استفاده از “they” به عنوان یک ضمیر مفرد در انگلیسی به تدریج مورد قبول قرار گرفته است و در مواردی که نمی‌خواهیم جنسیت فرد را مشخص کنیم یا وقتی جنسیت فرد معلوم نیست، می‌توان از آن استفاده کرد.

نحوه استفاده از these در جملات:

“these” یک ضمیر اشاره‌ای است و برای اشاره به چیزها یا اشخاصی که نزدیک هستند یا در حال حاضر در دسترس هستند به کار می‌رود. “these” معمولاً برای اشاره به اشیاء یا اشخاصی استفاده می‌شود که در تعداد جمع هستند.

نحوه‌ی استفاده از “these” در جملات به شرح زیر است:

برای معرفی یا نشان دادن چیزی:

Example: These are my books on the table.

در جملات پرسشی:

Example: What are these? They look delicious.

برای تأکید بر نزدیکی فیزیکی یا زمانی:

Example: These shoes are too tight for me.

در جملات تصریحی برای اشاره به اشخاص یا اشیاء نزدیک:

Example: I don’t like these movies; they are too scary.

برای مقایسه:

Example: These cookies are sweeter than those.

وقتی از “these” استفاده می‌شود، معمولاً به چیزها یا اشخاصی اشاره می‌شود که نزدیکتر هستند یا در موقعیت حال حاضر در دسترس هستند، در مقابل “those” که به چیزها یا اشخاصی اشاره می‌کند که دورتر یا خارج از دسترس هستند.

 

ضمير نوع توضيح مثال
they ضمير موصولي اشاره به گروهي از افراد يا اشياء، يا به يک فرد ناشناس The kids are playing; they are happy. / Someone forgot their book, I hope they remember to take it.
these ضمير اشاره‌اي اشاره به چيزها يا اشخاصي که نزديک يا در حال حاضر در دسترس هستند و در تعداد جمع هستند These are my shoes. / Do you like these apples?

 

دیدگاهتان را بنویسید