فرق they با their

«they» و «their» کلماتی هستند که هریک به جمعی از اشیا اشاره دارند. اما ساختار گرامری انان با یکدیگر متفات است. به نحوی که برای بررسی فرق they با their می توان گفت که they به معنی انان است؛ اما their به معنی چیزی ست که به انان تعلق دارد.

فرق they با their:

«they» و «their» در زبان انگلیسی هر دو به اشاره به چند نفر یا اشیاء معنا داده می‌شوند، اما در نقش‌های گرامری مختلف به کار می‌روند. به نحوی که they یک ضمیر فاعلی و theirضمیر ملکی است و همین امر باعث شده تا گرامر ساخت جمله با ان ها متفاوت باشد.

they

نوع: ضمیر فاعلی (subject pronoun)
معنا: آنها

مثال: They are coming to the party.
(آنها به مهمانی می‌آیند)

their

نوع: ضمیر ملکی (possessive pronoun)
معنا: مال آنها

مثال: This is their car.
(این ماشین آنهاست)

در مواردی، به خصوص در انگلیسی مدرن، «they» و «their» می‌توانند به صورت فردی (singular) هم به کار برند، وقتی که جنسیت فرد مشخص نیست یا می‌خواهیم به صورت جنسیت‌نوترال صحبت کنیم. به عنوان مثال:

If someone calls, tell them I’ll be back soon.
(اگر کسی زنگ زد، به او بگو به زودی برمی‌گردم)

اما در این مثال، “them” به یک نفر اشاره دارد، نه چند نفر.

 

گرامر ساخت جمله با they و their:

با کمال میل. در ابتدا به توضیح گرامری و مثال‌ها می‌پردازم:

they

نوع: ضمیر فاعلی (subject pronoun)
معنا: آنها
ساختار: they + فعل + …

مثال: They are studying at the library.
(آنها در کتابخانه مطالعه می‌کنند)

their

نوع: ضمیر ملکی (possessive pronoun)
معنا: مال آنها
ساختار: … + their + اسم …

مثال: Their books are on the table.
(کتاب‌های آنها روی میز است)

ضمير نوع معنا ساختار مثال
they ضمير فاعلي آنها they + فعل + … They are studying at the library.
their ضمير ملکي مال آنها … + their + اسم … Their books are on the table.

تفاوت their و they’re:

بله، البته. «their» و «they’re» تلفظ یکسانی دارند، اما معنا و کاربرد آنها متفاوت است.

their

نوع: ضمیر ملکی (possessive pronoun)
معنا: مال آنها
ساختار: … + their + اسم …

مثال: Their house is big.
(خانه آنها بزرگ است)

they’re

این واژه یک ترکیب از «they» و «are» است و به معنای “آنها هستند” به کار می‌رود.
ساختار: they’re + صفت/اسم/ضمیر مکمل …

مثال: They’re happy.
(آنها خوشحال هستند)

همانطور که می‌بینید، «their» با معنای ملکیت به کار می‌رود، در حالی که «they’re» یک فعل به معنای “آنها هستند” است. با توجه به تفاوت معنایی و گرامری آنها، هنگام نوشتن به کاربرد صحیح آنها دقت کنید.

بررسی معنای theirs:

“theirs” یک ضمیر ملکی استثنایی (independent possessive pronoun) در زبان انگلیسی است. این ضمیر هنگامی استفاده می شود که قصد از بیان ان، اشاره به مالکیت چیزی است؛ اما نمی خواهیم اسم ان چیز را در جمله مجدد تکرار کنیم.

theirs

معنا: متعلق به آنها
“theirs” برای اشاره به مالکیت چیزی استفاده می‌شود، وقتی نمی‌خواهیم اسم آن چیز را تکرار کنیم.

مثال:

A: Whose books are these?
B: They’re theirs.
(آنها متعلق به آنها هستند.)

در این مثال، “theirs” به معنای “the books belong to them” استفاده شده است.

استثناهای استفاده از they و their:

“they” و “their” در زبان انگلیسی استفاده‌ها و کاربردهای مخصوص به خود را دارند. همچنین در برخی موارد استفاده‌های استثنایی نیز برای این دو ضمیر وجود دارد:

they

استفاده به صورت جنسیت‌نوترال (singular they): زمانی که جنسیت یک فرد نامعلوم است یا می‌خواهیم به صورت جنسیت‌نوترال اشاره کنیم، می‌توان از “they” به صورت مفرد استفاده کرد.

مثال: If someone calls, tell them I’m busy.
(اگر کسی زنگ زد، به او بگو من مشغولم)

در این مثال، “them” به یک نفر اشاره دارد، نه چند نفر.

their

استفاده به عنوان مالکیت مشترک: گاهی اوقات، “their” می‌تواند به معنای مالکیت مشترک چند نفر استفاده شود.

مثال: Sarah and Mike forgot their umbrella.
(سارا و مایک چتر خود را فراموش کردند)

در اینجا، “their” می‌تواند به معنای یک چتر مشترک برای هر دو نفر باشد.

استفاده به صورت جنسیت‌نوترال (singular their): مشابه استفاده از “they” به صورت مفرد، می‌توان از “their” نیز به صورت مفرد استفاده کرد.

مثال: Each student should bring their own notebook.
(هر دانش‌آموز باید دفتر خود را بیاورد)

در این مثال، “their” به هر دانش‌آموز به تنهایی اشاره دارد.
هر دوی این استثناها به ویژه در انگلیسی مدرن رایج‌تر شده‌اند و به خصوص در مواردی که جنسیت نامعلوم است یا می‌خواهیم جنسیت‌نوترال بیان کنیم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید