فرق who و whom

Who یکی از کلماتی ست که هم می تواند برای پرسش در مورد شخصی مورد استفاده قرار بگیرد، هم برای توضیح دادن در مورد شخص استفاده شود. این در حالیست که whom ضمیر پرسشی سوالی ست. در زیر به بررسی دقیق فرق who و whom پرداخته شده است.

فرق who و whom:

who

“Who” یکی از ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی است که در ساختارها و زمینه‌های مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد. در زیر به برخی از این معانی پرداخته شده‌است:
نوع: ضمیر فاعلی پرسشی (Subject Interrogative Pronoun)
کاربرد: برای پرسش در مورد فاعل یک فعل استفاده می‌شود.

چه کسی (فاعلی): وقتی “who” به عنوان یک ضمیر فاعلی پرسشی استفاده می‌شود.

Who wants ice cream?
(چه کسی بستنی می‌خواهد؟)

که (فاعلی): وقتی “who” در جملات غیر پرسشی به عنوان یک ضمیر موصولی به کار می‌رود تا به فاعل یا شخصی اشاره کند.

I met the woman who helped you last week.
(زنی را ملاقات کردم که هفته گذشته به تو کمک کرده بود)

که (مفعولی): گاهی اوقات در زبان محاوره‌ای، به جای “whom”، “who” به عنوان مفعول استفاده می‌شود، اگرچه این کاربرد غیررسمی و غیر استاندارد است.

Who did you call?
(چه کسی را زنگ زدی؟)

توجه: در نوشتار رسمی و گرامر استاندارد، باید از “Whom did you call?” استفاده کرد.

در عبارات استفهامی:

Who knows?
(کی می‌داند؟ یا چه کسی می‌داند؟)

Who cares?
(چه کسی اهمیت می‌دهد؟)

در عبارات تعجبی:

Who would have thought?
(کی فکر می‌کرد؟)

Whom

“Whom” یک ضمیر پرسشی است که عمدتاً در سبک‌های رسمی یا نوشتاری به کار می‌رود. این ضمیر مفعولی است و در موارد مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد. در اینجا به برخی از این معانی پرداخته‌ام:

چه کسی (به عنوان مفعول): “Whom” به عنوان ضمیر مفعولی در جملات پرسشی استفاده می‌شود.

Whom did you invite to the party?
(چه کسی را به مهمانی دعوت کردی؟)

که (به عنوان مفعول): “Whom” همچنین می‌تواند به عنوان یک ضمیر موصولی مفعولی در جملات غیر پرسشی به کار برود.

The person whom I met yesterday was very kind.
(شخصی که دیروز ملاقات کردم بسیار مهربان بود)

بعد از حروف اضافه: “Whom” می‌تواند پس از حروف اضافه به کار برود.

To whom did you give the gift?
(هدیه را به چه کسی دادی؟)

در عبارات انفعالی (Passive Voice): “Whom” می‌تواند در جملات انفعالی به عنوان مفعول استفاده شود.

By whom was this painting created?
(این نقاشی توسط چه کسی ساخته شده است؟)

در ساختارهای مجهول: “Whom” می‌تواند در ساختارهای مجهول به عنوان مفعول به کار برود.

Whom was the letter written by?
(نامه توسط چه کسی نوشته شده بود؟)

در نوشتار محاوره‌ای، غالباً به جای “whom” از “who” استفاده می‌شود، اما در نوشتار رسمی و فرمال، استفاده از “whom” در موقعیت‌های مناسب توصیه می‌شود.

 

نکات کاربردی و استثناهای استفاده از who و whom:

تشخیص فاعلی یا مفعولی بودن:

“Who” برای فاعل جمله استفاده می‌شود:

Who is at the door?
(چه کسی در درب است؟)

“Whom” برای مفعول جمله استفاده می‌شود:

Whom did you see?
(چه کسی را دیدی؟)

پس از حروف اضافه:

همیشه باید از “whom” استفاده کرد پس از حروف اضافه، مثل: to, by, for, with, about.

مثلاً: To whom did you give the book?

در زبان محاوره‌ای:

در بسیاری از موارد محاوره، به جای “whom” از “who” استفاده می‌شود، حتی وقتی که مفعولی هستند.
مثلاً:

Who did you give it to?
(هرچند در زبان رسمی، باید بگوییم: To whom did you give it?)

استثناها و نکات مهم:

ساختارهای سوالی:

گاهی اوقات، حتی وقتی “whom” صحیح‌تر است، “who” به صورت محاوره‌ای استفاده می‌شود.

مثلاً: Who did you go with?
(به جای With whom did you go?)

جملات موصولی:

مانند جملات سوالی، گاهی “who” به جای “whom” در جملات موصولی به صورت محاوره‌ای استفاده می‌شود.

مثلاً: I don’t know the man who you’re talking about.
(هرچند به طور دقیق باید بگوییم: I don’t know the man about whom you’re talking.)

مواردی که “whom” غیرضروری است:

در برخی موارد، می‌توانید “whom” را کاملاً حذف کنید، به ویژه در زبان محاوره‌ای.

مثلاً: I don’t know the man you’re talking about.
(بدون استفاده از “who” یا “whom”)

در حالی که استفاده صحیح از “who” و “whom” در نوشتار رسمی مهم است، بسیاری از بومی‌زبان‌ها نیز در موارد محاوره‌ای از “whom” چندان استفاده نمی‌کنند. اگر در مورد کدام یکی استفاده کنید مردد هستید، به یاد داشته باشید که در بسیاری از موارد، استفاده از “who” در زبان محاوره‌ای قابل قبول است.

 

ضمير نقش در جمله مثال
Who فاعل Who is at the door?
Whom مفعول يا بعد از حروف اضافه Whom did you see?
To whom did you give the book?

دیدگاهتان را بنویسید