فرق will و going to

Will و going to دو فعل برای زمان اینده هستند. اصلی ترین فرق will و going to در این است که will به معنی اینده نزدیک و انجام فعلی قطعی است؛ در حالی که going to به معنی تصمیم به انجام کاری در اینده است.

فرق will و going to:

“will” و “going to” هر دو برای بیان آینده در انگلیسی استفاده می‌شوند، اما با تفاوت‌ها و نکات خاص خود.

1. Will:
معنی: “will” برای بیان تصمیماتی استفاده می‌شود که در لحظه گرفته می‌شوند و همچنین برای بیان پیش‌بینی‌ها بدون شواهد قابل مشاهده.
ساختار:

Subject+will+verb+…

لازم به ذکر است که در این شرایط، فعل یا verb باید در حالت اصلی خود قرار داشته باشد.

مثال:

I think it will rain tomorrow.
I will have a coffee, please.

2. Going to:
معنی: “going to” برای بیان تصمیماتی استفاده می‌شود که قبلاً گرفته شده‌اند یا برای بیان پیش‌بینی‌ها با استناد به شواهد یا نشانه‌هایی که در حال حاضر قابل مشاهده هستند.
ساختار:

Subject+am/is/are+going to+ verb+…

در این حالت نیز فعل در فرم اصلی خود در جمله قرار می گیرد.

مثال:

I am going to study abroad next year.
(تصمیم قبلاً گرفته شده)

Look at those dark clouds. It is going to rain.
(پیش‌بینی با استناد به شواهد)

چگونه از will و going to در جمله‌سازی استفاده کنیم؟

 

تصمیمات لحظه‌ای: از “will” استفاده کنید.

Wait, I will help you with that.

تصمیمات قبلی: از “going to” استفاده کنید.

 

She is going to start a new job next month.

پیش‌بینی بدون شواهد: از “will” استفاده کنید.

I think Brazil will win the World Cup.

پیش‌بینی با شواهد: از “going to” استفاده کنید.

Your eyes are red. You are going to cry.

نکات و استثناهای استفاده از will و going to در انگلیسی:

“will” و “going to” هر دو برای بیان آینده استفاده می‌شوند، اما هر کدام نکات و استثناءهای خاص خود را دارند. در اینجا به بررسی نکات و استثناهای استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت:

Will:
وعده‌ها و قول‌ها: معمولاً برای دادن وعده یا قول از “will” استفاده می‌شود.

I will call you when I arrive.

انگیزه‌ها و علایق: وقتی بخواهیم نشان دهیم که کسی تمایل به انجام چیزی دارد یا ندارد، از “will” استفاده می‌شود.

She won’t eat broccoli. She hates it.

طرح‌ریزی نشده: “will” برای بیان تصمیماتی که در لحظه گرفته می‌شوند، به کار می‌رود.

It’s hot in here. I will open the window.

استثناء: اغلب با فعل‌های حسی مانند “think”, “believe”, “feel”, “hope”، “will” استفاده می‌شود، حتی اگر از نظر زمانی به شکل “going to” منطقی‌تر باشد.

I think I’ll have another slice of cake.

Going to:
طرح‌های آتی: وقتی که تصمیم یا طرح قبلاً گرفته شده است، از “going to” استفاده می‌شود.

We are going to visit our grandparents next week.

پیش‌بینی‌ها با شواهد: وقتی بخواهیم با استناد به شواهد یا نشانه‌های قابل مشاهده پیش‌بینی کنیم، “going to” استفاده می‌شود.

Look at the sky! It is going to rain.

استثناء: در مواردی که نیاز به سرعت و اتفاق ناگهانی وجود دارد، گاهی از “going to” به جای “will” استفاده می‌شود.

Watch out! You are going to spill your coffee!

به طور کلی، “will” و “going to” در بسیاری از موارد قابل تبادل هستند، به ویژه در مکالمات روزمره. با این حال، استفاده مناسب از هر یک در زمینه‌های خاص می‌تواند کمک کند تا پیام شما دقیق‌تر و واضح‌تر منتقل شود.

 

will و going to چگونه منفی و سوالی می شوند؟

در زیر نحوه‌ی تبدیل این دو به شکل‌های منفی و سوالی آمده است:

Will
منفی:

ساختار: Subject + will not (won’t) + base form of verb

مثال: She will not (won’t) eat her vegetables.

لازم به ذکر است که این کلمه می تواند به صورت won’t نیز به کار برده شود.

 

سوالی:

ساختار: Will + subject + base form of verb?

مثال: Will she eat her vegetables?

Going to:
منفی:

ساختار: Subject + be (am/is/are) + not + going to + base form of verb

مثال: She is not going to eat her vegetables.

سوالی:

 

ساختار: Be (Am/Is/Are) + subject + going to + base form of verb?

مثال: Is she going to eat her vegetables?

در جدول زیر نحوه ساخت جمله ساده، جمله منفی، و جمله پرسشی با “will” و “going to” نشان داده شده است:

 

ساختار مثال با “will” مثال با “going to”
جمله ساده Subject + will + base form of verb She will eat. She is going to eat.
جمله منفي Subject + will not (won’t) + base form of verb She won’t eat. She isn’t going to eat.
جمله پرسشي Will + subject + base form of verb? Will she eat? Is she going to eat?

 

دیدگاهتان را بنویسید