فرق would و could

would و could در انگلیسی جزو فعل های کمکی یا modal verbs هستند. فرق would و could در کاربرد و معانی انان است. به نحوه که would برای تصمیم لحظه‌ای و آنی استفاده شده و could برای توانایی انجام یک کار یا عدم آن در گذشته استفاده می شود. در زیر به بررسی دقیق تر این مفاهیم و نحوه ساخت جمله با انان پرداخته شده است.

فرق would و could:

“would” و “could” هر دو فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی هستند و بسیاری از کاربردهای مختلف دارند. بیایید به توضیح هر یک و کاربردهای آن‌ها بپردازیم:

Would:

کاربرد‌ها:
برای بیان کارهای تکراری در گذشته:

When I was a child, I would go to the park every Sunday.

در جملات شرطی (Conditional):

If I won the lottery, I would buy a new car.

برای بیان ترجیح یا خواسته به شیوه‌ای مودبانه:

Would you like some coffee?
I would prefer tea, thank you.

در ساختارهای آرزو:

I wish she would call me.

Could:
کاربرد‌ها:
ساختار گذشته‌ی “can” (توانایی در گذشته):

When I was younger, I could run a mile in six minutes.

پیشنهاد یا درخواست به شکل مودبانه:

Could you please close the window?

احتمال یا امکان:

It could rain tomorrow.

استفاده در جملات شرطی:

If I had some free time, I could help you with your homework.

استفاده در ساختارهای آرزو:

I wish I could travel the world.

توجه:
هر دوی این فعل‌ها کمکی دیگر کاربردهایی نیز دارند، و این توضیحات فقط یک نگاه سریع به کاربردهای متداول آن‌ها بود. همچنین، طبق متن بالا، هر دو فعل در ساختارهای آرزویی قابل استفاده هستند، اما با معانی متفاوت: “would” معمولاً برای افعال دیگران استفاده می‌شود، در حالی که “could” برای توانایی یا امکانات شخصی استفاده می‌شود.

 

فرق would و could در چیست ؟

“Would” و “could” هر دو به عنوان فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند و اغلب در ساختارها و جملات مشابهی به کار می‌روند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند. در اینجا فرق‌های اصلی بین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

معنی و کاربرد:

Could:

ساختار گذشته‌ی فعل “can” است و به معنای توانایی در گذشته به کار می‌رود: مثلاً، “When I was younger, I could run very fast.”
برای ارائه پیشنهادات یا درخواست‌ها به شکل مودبانه:

“Could you open the door?”

برای نشان دادن احتمال یا امکان:

“It could rain tomorrow.”

Would:

به کار رفتن در جملات شرطی:

“If I had money, I would buy a car.”

بیان کارهای تکراری در گذشته:

“Every summer, we would go to the beach.”

بیان ترجیح یا خواسته به شیوه‌ای مودبانه:

“Would you like some coffee?”

طبیعت:

Could: بیشتر به معنای توانمندی، احتمال، یا اجازه استفاده می‌شود.
Would: بیشتر با مفهوم تکرار در گذشته، ترجیح، یا جملات شرطی استفاده می‌شود.

در جملات آرزویی:

Could: معمولاً برای بیان آرزوهای مربوط به توانایی یا امکانات شخصی به کار می‌رود:

“I wish I could fly.”

Would: معمولاً برای بیان آرزوها در مورد کارهایی که دیگران انجام می‌دهند یا برای بیان واکنش‌هایی که در شرایط معینی داشته باشیم:

“I wish you would listen to me.”

این فرق‌های اصلی بین “would” و “could” بودند، اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هر دو فعل در بسیاری از ساختارها و جملات مشابهی می‌توانند به کار روند. بنابراین، فهم دقیق معنای جمله و زمینه‌ی استفاده از آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تشخیص معنای دقیق آن‌ها کند.

گرامر استفاده از would و could در ساخت جمله:

در زیر به روش ساخت جمله های ساده، منفی و پرسشی با این عبارات پرداخته شده است:

Would:

جملات مثبت:
ساختار: Subject + would + base form of the verb

مثال: He would go.
معنی: او می‌رفت

جملات منفی:
ساختار: Subject + would + not + base form of the verb

مثال: He would not go.
معنی: او نمی‌رفت

سوالات:
ساختار: Would + subject + base form of the verb?

مثال: Would he go?
معنی: آیا او می‌رود؟

Could:

جملات مثبت:
ساختار: Subject + could + base form of the verb

مثال: She could sing.
معنی: او می‌توانست بخواند

جملات منفی:
ساختار: Subject + could + not + base form of the verb

مثال: She could not sing.
معنی: او نمی‌توانست بخواند

سوالات:
ساختار: Could + subject + base form of the verb?

مثال: Could she sing?
معنی: آیا او می‌توانست بخواند؟

Would Could
جملات مثبت Subject + would + base form of the verb Subject + could + base form of the verb
جملات منفي Subject + would + not + base form of the verb Subject + could + not + base form of the verb
سوالات Would + subject + base form of the verb? Could + subject + base form of the verb?

دیدگاهتان را بنویسید