فرق you و your

you و your هر دو ضمیر های دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع هستند. فرق you و your در این است که you ضمیر فاعلی یا مفعولی بوده و your ضمیر مالکیت است. در زیر به بررسی دقیق تر تفاوت این دو پرداخته شده است.

فرق you و your:

در زبان انگلیسی، “you” و “your” هر دو ضمائر مرتبط با دوم شخص هستند، ولی نقش و معنای آن‌ها متفاوت است:

you:

نوع: ضمیر فاعلی یا مفعولی
نقش در جمله: می‌تواند به عنوان فاعل یا مفعول به کار رود.
مثال:

You are my friend. (فاعل)
I saw you at the park. (مفعول)

معنی: تو (برای مخاطب تکی) یا شما (برای مخاطب جمع)

your:

نوع: ضمیر ملکی
نقش در جمله: صفت ملکی (قبل از اسم می‌آید و نشان‌دهنده مالکیت است)
مثال:

Is this your book?

معنی: تویی (در معنی مالکیت) یا شمایی (برای مالکیت مخاطب جمع)

به طور خلاصه، “you” به مخاطب اشاره می‌کند، چه به تنهایی چه در جمع، در حالی که “your” مالکیت یا ارتباط مخاطب را نشان می‌دهد.

تفاوت ضمیر فاعلی و مفعولی و مالکیت:

در زبان انگلیسی، ضمائر به چند دسته تقسیم می‌شوند که هر یک نقش خاصی در جمله دارد. سه دسته مهم ضمائر، ضمائر فاعلی، مفعولی، و ملکیت هستند. در زیر به توضیح و مقایسه این سه نوع ضمیر پرداخته‌ام:

ضمیر فاعلی:
نقش: فاعل جمله

مثال‌ها: I, you, he, she, it, we, they

موقعیت: معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

مثال جمله: She reads books.

ضمیر مفعولی:
نقش: مفعول جمله یا مفعول حرف اضافه.

مثال‌ها: me, you, him, her, it, us, them

موقعیت: معمولاً بعد از فعل یا حرف اضافه قرار می‌گیرد.

مثال جمله: I saw him.

ضمیر ملکیت:
نقش: نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط
مثال‌ها:

قبل از اسم: my, your, his, her, its, our, their
بدون اسم: mine, yours, his, hers, ours, theirs

موقعیت:
ضمائر ملکیتی که قبل از اسم می‌آیند (مانند “my”) مستقیماً قبل از آن اسم قرار می‌گیرند: my book
ضمائر ملکیتی که بدون اسم هستند (مانند “mine”) معمولاً بعد از فعل می‌آیند: The book is mine.

گرامر استفاده از you در ساخت جمله:

“You” یکی از ضمائر انگلیسی است که در فاعل یا مفعول جمله می‌تواند استفاده شود. این ضمیر چه در حالت تکیل و چه در حالت جمع استفاده می‌شود. بیایید برخی از نکات گرامری مرتبط با استفاده از “you” را مورد بررسی قرار دهیم:

استفاده به عنوان فاعل:

ساده: You are my friend.
گذشته: You were at the party yesterday.
آینده: You will come to my house tomorrow.

استفاده به عنوان مفعول:

مفعول فعل: I saw you at the park.
مفعول حرف اضافه: She sat next to you.

با حروف اضافه:

I am speaking to you.
This gift is for you.

سوالی:

ساده: Are you okay?
گذشته: Were you at the meeting?
آینده: Will you join us?

دستورات:

You should study.
Don’t tell you can’t.

استفاده در جملات منفی:

You aren’t late.
You didn’t call me.

ضمیر ملکی:
Your: استفاده قبل از اسم به منظور نشان‌دادن مالکیت.

Your book is interesting.
I like your shoes.

گرامر استفاده از your در ساخت جمله:

“Your” یک ضمیر ملکی است که برای نشان‌دادن مالکیت استفاده می‌شود. این ضمیر به همراه اسم‌ها آورده می‌شود تا مالکیت یا ارتباط با شخص یا چیزی را نشان بدهد. بیایید برخی از نکات گرامری مرتبط با استفاده از “your” را بررسی کنیم:

ساختار عمومی:

Your + [اسم]

مثلاً: Your book, your car, your friend

جملات ساده:

Your coat is on the chair.
I like your shoes.

در سوالات:

Is this your pen?
Where is your sister?

در جملات منفی:

That’s not your bag.
Your answer isn’t correct.

با صفات:

Your red dress is beautiful.
Your old laptop is still working well.

در جملات با حروف اضافه:

This book is different from your book.
I’ll meet you at your place.

در جملات ملکی بدون اسم:

اگر بخواهیم بیان کنیم که چیزی متعلق به شخص است ولی نخواهیم اسم آن چیز را تکرار کنیم، از ضمیر ملکی “yours” استفاده می‌کنیم.

Is this book yours?

با توجه به نکات فوق، “your” به منظور نشان‌دادن مالکیت یا ارتباط با شخص یا چیزی استفاده می‌شود و قبل از اسم‌ها آمده و به عنوان یک صفت عمل می‌کند.

بررسی تفاوت های کلی you و your:

“you” یک ضمیر است که می‌تواند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله استفاده شود.
“your” یک ضمیر ملکی است که به عنوان صفت قبل از اسم‌ها می‌آید و مالکیت را نشان می‌دهد.

معنی:

“you”: تو یا شما
“your”: تویی یا شمایی (در معنی مالکیت)

نقش در جمله:

“you”: فاعل یا مفعول
“your”: صفت ملکی (قبل از اسم)

مثال:

“you”: You are my friend.
“your”: Your book is interesting.

You Your
نوع ضمير (فاعلي يا مفعولي) ضمير ملکي (صفت)
معني تو يا شما تويي يا شمايي (در معني مالکيت)
نقش در جمله فاعل يا مفعول صفت ملکي (قبل از اسم)
مثال You are my friend. Your book is interesting.

دیدگاهتان را بنویسید