فرق your و yours

“Your” نشان‌دهنده‌ی مالکیت یا وابستگی است و با همه اشخاص (جمع و مفرد) سازگار است. وقتی شما می‌خواهید نشان دهید که چیزی متعلق به شخص یا اشخاصی است که به آنها با “you” اشاره می‌کنید، از “your” استفاده می‌کنید. در ادامه به توضیح فرق your و yours پرداخته شده است.

فرق your و yours:

“Your” و “Yours” هر دو به مالکیت اشاره دارند، اما در ساختار و کاربرد متفاوتی به کار می‌روند. این دو ضمیر هر دو به مالکیت اشاره دارند، اما بسته به نیاز ساختار جمله، از یکی از آن‌ها استفاده می‌شود. به این صورت که “Your” همیشه قبل از یک اسم آمده و نشان‌دهنده‌ی مالکیت است. اما “Yours” به تنهایی استفاده می‌شود و نیازی به اسم بلافاصله بعد از آن ندارد. همین امر، فرق your و yours را ایجاد کرده است.

Your:
نوع: ضمیر ملکی (Possessive Adjective)
کاربرد: قبل از یک اسم می‌آید تا نشان‌دهنده‌ی مالکیت باشد.
مثال:

Is this your book?
Your car is outside.

Yours:
نوع: ضمیر ملکی (Possessive Pronoun)
کاربرد: بدون نیاز به اسم بلافاصله بعد از آن، به تنهایی استفاده می‌شود و نشان‌دهنده‌ی مالکیت است.
مثال:

Is this book yours?
The choice is yours.

گرامر استفاده از your:
“Your” یکی از ضمایر ملکی (Possessive Adjectives) در زبان انگلیسی است. در زیر به گرامر و ساختار استفاده از “your” پرداخته شده است:
کاربرد: “Your” نشان‌دهنده‌ی مالکیت یا وابستگی است و با همه اشخاص (جمع و مفرد) سازگار است. وقتی شما می‌خواهید نشان دهید که چیزی متعلق به شخص یا اشخاصی است که به آنها با “you” اشاره می‌کنید، از “your” استفاده می‌کنید.

ساختار: “Your” همیشه قبل از یک اسم می‌آید.

مثال: Your shoes are untied.
(کفش‌های تو باز است)

مثال: Is that your sister?
(آن دختر خواهر تو است؟)

مقایسه با سایر ضمایر ملکی: در زبان انگلیسی ضمایر ملکی دیگری نیز وجود دارد، مانند my, his, her, its, our, their. همه این ضمایر قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرند، مانند “your”.

توجه به تفاوت با “you’re”: “Your” باید با “you’re” (که اختصار “you are” است) متفاوت شناخته شود.

مثال از “your”: Your coat is on the chair.
(مانتوی تو روی صندلی است)

مثال از “you’re”: You’re late.
(تو دیر کرده‌ای)

“Your” ضمیر ملکی است که نشان‌دهنده‌ی مالکیت است. آن را قبل از اسم‌ها به کار می‌بریم و با همه اشخاص (مفرد و جمع) سازگار است.

گرامر استفاده از yours:

“Yours” یکی از ضمایر ملکی (Possessive Pronouns) در زبان انگلیسی است. در زیر به گرامر و ساختار استفاده از “yours” پرداخته شده است:

کاربرد: “Yours” نشان‌دهنده‌ی مالکیت است و وقتی شما می‌خواهید به صورت مستقل و بدون ذکر اسم مشخص نشان دهید که چیزی متعلق به شخص یا اشخاصی است که به آنها با “you” اشاره می‌کنید، از “yours” استفاده می‌کنید.

ساختار: “Yours” به تنهایی استفاده می‌شود و نیازی به اسم بلافاصله بعد از آن ندارد.

مثال: Whose pen is this? It’s yours.
(این خودکار مال کیست؟ مال تو است)

مثال: This book is mine, and that one is yours.
(این کتاب مال من است و آن یکی مال تو است)

مقایسه با سایر ضمایر ملکی: در زبان انگلیسی ضمایر ملکی دیگری نیز وجود دارد، مانند mine, his, hers, ours, theirs. همه این ضمایر به تنهایی استفاده می‌شوند و نیازی به اسم بلافاصله بعد از آن‌ها نیست.

توجه به تفاوت با “your”: “Yours” باید با “your” (که ضمیر ملکی استفاده شده قبل از اسم‌ها) متفاوت شناخته شود.

مثال از “yours”: Is this pen yours?
(آیا این خودکار مال تو است؟)

مثال از “your”: Is this your pen?
(آیا این خودکار تو است؟)

خلاصه:
“Yours” ضمیر ملکی است که بدون نیاز به اسم بلافاصله بعد از آن، به تنهایی استفاده می‌شود تا نشان‌دهنده‌ی مالکیت باشد. این ضمیر برای نشان دادن مالکیت به چیزهایی استفاده می‌شود که به شخص یا اشخاصی مرتبط با “you” متعلق است.

 

ضمير ملکي نوع کاربرد مثال
Your صفت ملکي (Possessive Adjective) قبل از يک اسم مي‌آيد تا نشان‌دهنده‌ي مالکيت باشد. Is this your book?
Yours ضمير ملکي (Possessive Pronoun) بدون نياز به اسم بلافاصله بعد از آن، به تنهايي استفاده مي‌شود و نشان‌دهنده‌ي مالکيت است. Is this book yours?

نکات کاربردی و استثناها در استفاده از your و yours:

استفاده از “your” و “yours” در انگلیسی به نظر ساده می‌آید، اما برخی نکات و استثناها وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

نکات کاربردی Your:
“Your” همیشه قبل از یک اسم می‌آید.
می‌تواند قبل از اسم‌های مفرد یا جمع استفاده شود: your book / your books
“Your” برای همه اشخاص (جمع و مفرد) سازگار است: your friend (دوست تو یا دوستانتون)
هنگامی که نمی‌خواهید اسمی بعد از “your” استفاده کنید، نباید از “your” استفاده کنید. به جای آن، از “yours” استفاده کنید.

نکات کاربردی Yours:
“Yours” به تنهایی استفاده می‌شود و نیازی به اسم بلافاصله بعد از آن ندارد.
معمولاً در پاسخ به سوال‌هایی که در مورد مالکیت هستند، استفاده می‌شود: Whose pen is this? It’s yours.
“Yours” می‌تواند به معنی “مال تو” یا “مال شما” (در حالت جمع) باشد.
اگر می‌خواهید یک اسم بعد از ضمیر ملکی استفاده کنید، نباید از “yours” استفاده کنید. به جای آن، از “your” استفاده کنید.

نکته مهم:
تفاوت با “you’re”: مطمئن شوید که “your” و “yours” را با “you’re” (که اختصار “you are” است) اشتباه نکنید. این یک اشتباه رایج در نوشتار است. “Your” و “yours” با مالکیت مرتبط هستند، در حالی که “you’re” به معنی “you are” است.

دیدگاهتان را بنویسید