فرمول گرامر can

Can یکی از فعل های کمکی در انگلیسی به معنای توانایی است. فرمول گرامر can در زمان های مختلف، متفاوت است. به همین دلیل در دسته افعال بی قاعده قرار گرفته است.

فرمول گرامر can:

فعل “can” یک فعل کمکی در زبان انگلیسی است که در موارد مختلفی استفاده می‌شود. در زیر به برخی از مفاهیم، معانی و کاربردهای اصلی آن پرداخته‌ام:

توانایی:
“Can” به معنی داشتن توانایی فیزیکی یا معرفتی استفاده می‌شود.

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

She can speak four languages.
(او می‌تواند به چهار زبان صحبت کند)

اجازه:
“Can” برای درخواست اجازه یا نشان‌دادن امکان استفاده می‌شود، اگرچه در این مورد معمولاً “may” بهتر و رسمی‌تر است.

Can I use your phone?
(می‌توانم از تلفنت استفاده کنم؟)

احتمال:
برای نشان‌دادن امکان وجود یک چیز یا اتفاق استفاده می‌شود.

It can get very cold here in the winter.
(ممکن است در زمستان اینجا خیلی سرد شود)

عرضه نظر یا پیشنهاد:
“Can” برای ارائه پیشنهاد یا نظر به کسی دیگر استفاده می‌شود.

We can watch a movie after dinner if you like.
(اگر خواستید پس از شام می‌توانیم فیلمی ببینیم)

درخواست یا خواسته:
برای خواستن کمک یا خدمت از دیگران استفاده می‌شود.

Can you help me with my homework?
(می‌توانی به من با تکلیفم کمک کنی؟)

امکان‌پذیر بودن:
برای نشان‌دادن امکان‌پذیر بودن یک عمل استفاده می‌شود.

These grapes can be used to make wine.
(می‌توان از این انگورها برای تهیه شراب استفاده کرد)

نکته: “Can” فقط در زمان حال استفاده می‌شود. برای گذشته از “could” استفاده می‌کنیم. همچنین، “can” فقط به صورت سوالی منفی شده “cannot” یا “can’t” دارد و فرم آینده‌ی خاصی ندارد. برای آینده می‌توان از “will be able to” استفاده کرد.

صرف فعل can در زمان های مختلف:

فعل “can” یک فعل کمکی مدال است و از نظر گرامری خصوصیات خاصی دارد. در زیر به صرف و توضیح گرامری “can” در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازیم:

حال:
مثبت: Subject + can + verb (base form)

I can swim.

منفی: Subject + cannot/can’t + verb (base form)

I cannot/can’t sing.

سوالی: Can + subject + verb (base form)?

Can you drive?

گذشته:
برای اشاره به توانمندی یا امکان در گذشته، از “could” (گذشته “can”) استفاده می‌کنیم:

مثبت: Subject + could + verb (base form)

I could swim when I was a child.

منفی: Subject + could not/couldn’t + verb (base form)

I couldn’t attend the meeting yesterday.

سوالی: Could + subject + verb (base form)?

Could you help her?

نکته: اگر می‌خواهید به یک امکان خاص در گذشته اشاره کنید که واقعاً رخ داده است، معمولاً از “was/were able to” استفاده می‌کنید. به عنوان مثال:

I was able to finish the task on time.

آینده:
“Can” فرم مستقل برای آینده ندارد، ولی می‌توانید از ساختارهایی مانند “will be able to” برای اشاره به توانمندی در آینده استفاده کنید:

مثبت: Subject + will be able to + verb (base form)

I will be able to join you tomorrow.

منفی: Subject + will not/won’t be able to + verb (base form)

I won’t be able to come to the party.

سوالی: Will + subject + be able to + verb (base form)?

Will you be able to attend the conference?

سایر زمان‌ها:
برای زمان‌های دیگر مانند حال کامل، گذشته کامل، و غیره، می‌توانید از ساختارهای مشابه “have been able to” یا “had been able to” استفاده کنید.

در کل، فعل‌های مدال به صورت خاصی با دیگر زمان‌ها ترکیب نمی‌شوند و برای هر زمان یک ساختار متفاوت وجود دارد.

فرمول گرامر can برای ساخت جملات ساده، منفی و پرسشی:

فعل کمکی “can” یکی از فعل‌های مدال در زبان انگلیسی است که برای نشان‌دادن توانایی، اجازه و امکان استفاده می‌شود. در زیر به گرامر ساخت جملات ساده، منفی، و پرسشی با استفاده از “can” می‌پردازیم:

جملات ساده:
ساختار:

Subject + can + verb (base form) + …

مثال:

I can swim.
She can play the guitar.

جملات منفی:
ساختار:
Subject + cannot/can’t + verb (base form) + …

مثال:

I cannot/can’t sing.
He can’t speak French.

جملات پرسشی:

ساختار:

Can + subject + verb (base form) + …?

مثال:

Can you help me?
Can she come tomorrow?

نکته: در جملات منفی، می‌توانید از “can’t” به عنوان فرم کوتاه “cannot” استفاده کنید.

توضیحات اضافی: بعد از “can” همیشه از فعل به شکل ساده (base form) بدون “to” استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌گوییم “I can see” و نه “I can to see” یا “I can seeing”.

 

نوع جمله ساختار مثال
ساده Subject + can + verb (base form) + … I can swim.
منفي Subject + cannot/can’t + verb (base form) + … I can’t sing.
پرسشي Can + subject + verb (base form) + …? Can you help me?

دیدگاهتان را بنویسید