فعل مفرد در انگلیسی

فعل مفرد در انگلیسی افعالی هستند که با ضمیر مفرد همراه می شوند. این افعل به خصوص در زمان حال، نیاز به رعایت گرامر ویژه خود را دارد. در این مطلب به بررسی انواع فعل مفرد پرداخته شده است.

فعل مفرد در انگلیسی:

فعل مفرد در انگلیسی به فعلی اشاره دارد که با ضمیر مفرد مطابقت دارد. در انگلیسی، زمان حال ساده مخصوصاً توجه دارد به تفاوت بین فعل مفرد و فعل جمع.

ساختار: در زمان حال ساده، برای سوم شخص مفرد (he, she, it)، به فعل اصلی “-s” یا “-es” اضافه می‌شود (در بعضی موارد با تغییرات خاص).

مثال:

He reads a book every night.
(او هر شب یک کتاب می‌خواند)

She watches TV in the evenings.
(او در شب‌ها تلویزیون می‌بیند)

It works perfectly.
(کاملاً کار می‌کند)

برای بیان این موضوع به طور کامل‌تر، باید توجه داشته باشیم که بسیاری از افعال به طور معمول با افزودن “-s” به فعل اصلی برای سوم شخص مفرد تغییر می‌کنند. ولی در بعضی موارد خاص، قاعده متفاوت است:
اگر فعل با “-o”, “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x” یا “-z” پایان یابد، “-es” اضافه می‌شود:

do -> does
kiss -> kisses
wash -> washes
watch -> watches
mix -> mixes
buzz -> buzzes

اگر فعل با یک حرف صدادار و یک “y” پایان یابد، فقط “-s” اضافه می‌شود. اما اگر با حرف بی‌صدا و یک “y” پایان یابد، “y” به “i” تبدیل و “-es” اضافه می‌شود:

play -> plays
try -> tries

بعضی افعال نامنظم وجود دارند که قوانین خاص خودشان را دارند، مانند “have” که به “has” تغییر می‌کند برای سوم شخص مفرد.

 

زمان ساختار
حال ساده He/She/It + verbs + s/es
حال استمراري He/She/It + is + verb + ing
حال کامل He/She/It + has + past participle
حال کامل استمراري He/She/It + has + been + verb + ing
گذشته ساده He/She/It + past form of the verb
گذشته استمراري He/She/It + was + verb + ing
گذشته کامل He/She/It + had + past participle
گذشته کامل استمراري He/She/It + had + been + verb + ing
آينده با “will” He/She/It + will + verb
آينده با “be going to” He/She/It + is + going to + verb
آينده استمراري He/She/It + will + be + verb + ing
آينده کامل He/She/It + will + have + past participle
آينده کامل استمراري He/She/It + will + have + been + verb + ing

افعال مفرد در زمان حال:

برای بررسی افعال مفرد در انواع زمان حال انگلیسی، نیاز به در نظر گرفتن سوم شخص مفرد (he, she, it) داریم. در زیر، ساختار فعل برای سوم شخص مفرد در زمان‌های مختلف حال آورده شده است:

زمان حال ساده (Simple Present):

ساختار: He/She/It + verb + s/es

He works.
She reads.
It makes.

زمان حال استمراری (Present Continuous):

ساختار: He/She/It + is + verb + ing

He is working.
She is reading.
It is making.

زمان حال کامل (Present Perfect):

ساختار: He/She/It + has + past participle of verb

He has worked.
She has read.
It has made.

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):

ساختار: He/She/It + has + been + verb + ing

He has been working.
She has been reading.
It has been making.

زمان حال آینده (Simple Future):

ساختار با “will”: He/She/It + will + verb

He will work.
She will read.
It will make.

ساختار با “be going to”: He/She/It + is + going to + verb

He is going to work.
She is going to read.
It is going to make.

زمان حال آینده استمراری (Future Continuous):

ساختار: He/She/It + will + be + verb + ing

He will be working.
She will be reading.
It will be making.

زمان حال آینده کامل (Future Perfect):

ساختار: He/She/It + will + have + past participle of verb

He will have worked.
She will have read.
It will have made.

زمان حال آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):

ساختار: He/She/It + will + have + been + verb + ing

He will have been working.
She will have been reading.
It will have been making.

مهم است به یاد داشته باشیم که در بسیاری از زمان‌ها، سوم شخص مفرد هیچ تفاوت خاصی با سایر ضمایر ندارد. تفاوت اصلی در زمان حال ساده به وضوح مشهود است.

افعال مفرد برای زمان گذشته:

در زبان انگلیسی، زمان گذشته چندین ساختار مختلف دارد، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در زمان گذشته، تفاوتی برای فعل مبنی بر سوم شخص مفرد (he, she, it) وجود ندارد. به عبارت دیگر، فعل برای تمامی ضمایر در گذشته یکسان است. در زیر به بررسی ساختارهای افعال در زمان‌های گذشته می‌پردازیم:

زمان گذشته ساده (Simple Past):

ساختار: Subject + past form of the verb

He worked.
She read.
It made.

در این زمان، برای افعال منظم، پسوند “-ed” به فعل اضافه می‌شود (مانند: work -> worked) و برای افعال نامنظم، شکل گذشته فعل استفاده می‌شود (مانند: read -> read).

زمان گذشته استمراری (Past Continuous):

ساختار: Subject + was/were + verb + ing

He was working.
She was reading.
It was making.

زمان گذشته کامل (Past Perfect):

ساختار: Subject + had + past participle of verb

He had worked.
She had read.
It had made.

زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):

ساختار: Subject + had + been + verb + ing

He had been working.
She had been reading.
It had been making.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در تمام زمان‌های گذشته، فعل برای سوم شخص مفرد همانند دیگر ضمایر است و تفاوت خاصی وجود ندارد. این موضوع با زمان حال متفاوت است که در آن فعل برای سوم شخص مفرد در برخی موارد تغییر می‌کند.

بررسی فعل مفرد در زمان اینده:

در زبان انگلیسی، زمان‌های مختلفی برای بیان اینده وجود دارد. مانند زمان گذشته، در زمان‌های مختلف اینده، تغییر خاصی برای فعل مبنی بر سوم شخص مفرد (he, she, it) نیست. در زیر به بررسی ساختارهای افعال در زمان‌های اینده می‌پردازیم:

زمان آینده ساده (Simple Future):

ساختار با “will”: Subject + will + verb

He will work.
She will read.
It will make.

ساختار با “be going to”: Subject + is/are + going to + verb

He is going to work.
She is going to read.
It is going to make.

زمان آینده استمراری (Future Continuous):

ساختار: Subject + will + be + verb + ing

He will be working.
She will be reading.
It will be making.

زمان آینده کامل (Future Perfect):

ساختار: Subject + will + have + past participle of verb

He will have worked.
She will have read.
It will have made.

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):

ساختار: Subject + will + have + been + verb + ing

He will have been working.
She will have been reading.
It will have been making.

در تمام زمان‌های ذکر شده، سوم شخص مفرد (he, she, it) همانند دیگر ضمایر است، و تغییری ندارد. این موضوع با زمان حال متفاوت است، که در آن فعل برای سوم شخص مفرد در برخی موارد تغییر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید