فعل های معلوم و مجهول در انگلیسی

دو دسته بندی کلی برای فعل های انگلیسی وجود دارد. این دسته بندی شامل فعل های معلوم و مجهول در انگلیسی هستند. فعل های معلوم دسته ای از verbها هستند که در ان، فاعل جمله عملی را انجام می‌دهد. اما قعل های مجهول، افعالی هستند که در ان ها مفعول جمله تبدیل به موضوع می‌شود و توسط یک عامل خارجی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

فعل های معلوم و مجهول در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، مانند بسیاری از زبان‌ها، فعل می‌تواند در دو حالت معلوم و مجهول قرار گیرد. این تفاوت در نحوه ارائه کننده و گیرنده عمل در جمله نمایان می‌شود.

فعل معلوم: در این حالت، فاعل جمله عملی را انجام می‌دهد.

مثال: “The cat (فاعل) chased (فعل معلوم) the mouse (مفعول).”
ترجمه: گربه موش را گرفت

فعل مجهول: در این حالت، مفعول جمله تبدیل به موضوع می‌شود و توسط یک عامل خارجی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این حالت معمولاً با استفاده از فعل “to be” به همراه شکل سوم فعل (گذشته استمراری) ساخته می‌شود.

مثال: “The mouse (موضوع جدید) was chased (فعل مجهول) by the cat (عامل).”
ترجمه: موش توسط گربه گرفته شد

چرا فعل مجهول استفاده می‌شود:

  • زمانی که فاعل جمله نامعلوم یا بی‌اهمیت است.
  • وقتی می‌خواهیم توجه را بیشتر به مفعول جلب کنیم.
  • زمانی که نمی‌خواهیم مسئولیت یک عمل را به شخص یا چیز خاصی نسبت دهیم.

مثال‌ها:

“A new school was built.” (یک مدرسه جدید ساخته شد)
فاعل (کسی که مدرسه را ساخت) مهم نیست یا نامعلوم است

“The document must be signed.” (باید سند را امضاء کرد.)
مهم نیست کی امضاء می‌کند

در نهایت، انتخاب بین استفاده از فعل معلوم یا مجهول بستگی به هدف و زاویه نگاه نویسنده یا گوینده به موضوع دارد.

 

نوع فعل گرامر مثال توضيح
معلوم فاعل + فعل She writes a letter. فاعل (She) عمل را انجام مي‌دهد.
مجهول فاعل + فعل کمکي (be) + شکل سوم فعل (past participle) A letter is written by her. عمل بر روي فاعل (A letter) انجام شده‌است.

بررسی افعال معلوم در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، وقتی از فعل معلوم استفاده می‌شود، فاعل جمله عملی را انجام می‌دهد. در این ساختار، فاعل، فعل و مفعول به ترتیب قرار می‌گیرند.

ساختار: فاعل + فعل + مفعول

مثال‌ها:

Run:

جمله: “She runs the marathon every year.”
ترجمه: او هر سال ماراتن می‌دود

توضیح: در این مثال، “She” (او) فاعل است، “runs” (می‌دود) فعل معلوم و “the marathon” (ماراتن) مفعول است.

Eat:

جمله: “They eat pizza on Fridays.”
ترجمه: آن‌ها در جمعه‌ها پیتزا می‌خورند

“They” (آن‌ها) فاعل، “eat” (می‌خورند) فعل معلوم و “pizza” (پیتزا) مفعول است.

Write:

جمله: “He writes a letter to his friend.”
ترجمه: او نامه‌ای به دوستش می‌نویسد

“He” (او) فاعل، “writes” (می‌نویسد) فعل معلوم و “a letter” (نامه) مفعول است.

فعل معلوم به ما نشان می‌دهد که فاعل چه کاری انجام می‌دهد یا چه وضعیتی دارد. در فعل معلوم، تمرکز بر روی فاعل و کاری که او انجام می‌دهد است. از نظر گرامری، فعل معلوم می‌تواند در زمان‌های مختلفی باشد (حال، گذشته، آینده)، ولی ساختار اصلی تغییر نمی‌کند: فاعل همیشه عملی را انجام می‌دهد.

 

بررسی افعال مجهول در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، وقتی از فعل‌های مجهول استفاده می‌کنیم، ما به مخاطب نشان می‌دهیم که توجه اصلی به آن چیزی است که با آن کار شده، نه به کسی که کار را انجام داده. گاهی اوقات، فاعل جمله نامعلوم است یا برای ما اهمیت ندارد، و در چنین مواردی از فعل مجهول استفاده می‌کنیم.

گرامر فعل مجهول:
فاعل + فعل “be” (در زمان مورد نظر) + شکل سوم فعل (past participle)

مثال‌ها:

Write (نوشتن):

جمله معلوم: “She writes the letter.”
ترجمه: او نامه را می‌نویسد

جمله مجهول: “The letter is written by her.”
ترجمه: نامه توسط او نوشته شده است

Eat (خوردن):

جمله معلوم: “They eat the cake.”
ترجمه: آن‌ها کیک را می‌خورند

جمله مجهول: “The cake is eaten by them.”
ترجمه: کیک توسط آن‌ها خورده شده است

Build (ساختن):

جمله معلوم: “The company built the bridge.”
ترجمه: شرکت پل را ساخت

جمله مجهول: “The bridge was built by the company.”
ترجمه: پل توسط شرکت ساخته شد

فعل‌های مجهول بیشتر در مواردی استفاده می‌شوند که:

فاعل نامعلوم یا نامشخص است:

“A new library was built in the city.”
(یک کتابخانه جدید در شهر ساخته شد)

ما می‌خواهیم تاکید خود را بر روی عمل یا اتفاق قرار دهیم، نه بر روی فاعل:

“Thousands of books are published every year.”
(هر سال هزاران کتاب منتشر می‌شود)

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نه همیشه و نه در همهٔ جملات از فعل مجهول استفاده می‌شود. این گرامر در مواقع خاص و با هدف مشخصی به کار می‌رود.

 

دیدگاهتان را بنویسید