فعل could

یکی از افعال کمکی در انگلیسی، فعل could است. این فعل که در واقع فرم گذشته can است، به معنی توانایی در گذشته، پیشنهادات، احتمالات و … را می دهد. در زیر به بررسی انواع معانی این کلمه و ساختار ان در جمله بندی پرداخته شده است.

فعل could:

فعل “could” در زبان انگلیسی یک فعل کمکی است و به چندین صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

ساختاری:
“Could” گذشته فعل کمکی “can” است. اما در برخی موارد، زمان خاصی ندارد و معنی خود “can” را نمی‌دهد.

کاربردها:

توانایی در گذشته:
وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که در گذشته قادر به انجام کاری بودیم یا نبودیم، از “could” استفاده می‌کنیم.

مثال: “I could swim when I was five.”
(من می‌توانستم وقتی پنج ساله بودم شنا کنم)

پیشنهاد:
“Could” برای دادن پیشنهاد یا پیشنهاد کردن چیزی به کسی دیگر استفاده می‌شود.

مثال: “We could go to the cinema tonight.”
(ما می‌توانیم امشب به سینما برویم)

ادب و احترام:
برای درخواست کردن چیزی با ادب و احترام بیشتر نسبت به “can”، “could” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: “Could you pass the salt, please?”
(لطفا نمک را می‌دهید؟)

احتمال:
برای نشان دادن احتمال کم یا احتمال‌زدن به چیزی در گذشته، “could” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: “She could be at home now.”
(او الان در خانه می‌تواند باشد)

نیاز و توصیه:
در برخی موارد، “could” برای نشان دادن نیاز یا توصیه استفاده می‌شود.

مثال: “You could see a doctor about that cough.”
(شما می‌توانید برای آن سرفه به پزشک مراجعه کنید)

ساختار نفی:
وقتی “could” را به صورت منفی می‌خواهیم استفاده کنیم، “could not” یا “couldn’t” می‌گوییم.

مثال: “I couldn’t understand the lecture.”
(من نتوانستم سخنرانی را درک کنم)

نحوه قرار گیری could در جملات:

ابتدا به ساختار‌ها و استراکچرها مربوط به “could” نگاه ‌کنیم:

جملات مثبت:

ساختار: Subject + could + Verb (base form) + …

مثال: I could swim.

جملات منفی:

ساختار: Subject + could + not + Verb (base form) + …

مثال: She could not (couldn’t) dance.

سوالی:

ساختار: Could + Subject + Verb (base form) + …?

مثال: Could you help?

حال به منظور درک بهتر، به جدول زیر نگاه کنید:

نوع جمله ساختار مثال
مثبت Subject + could + Verb (base form) + … I could swim.
منفي Subject + could + not + Verb (base form) + … She couldn’t dance.
سوالي Could + Subject + Verb (base form) + …? Could you help?

تفاوت could و should در چیست:

“Could” و “should” هر دو فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی هستند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند. در اینجا تفاوت‌های اصلی بین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

Could

توانایی: “Could” برای نشان‌دادن توانایی یا امکان در گذشته استفاده می‌شود.

مثال: “I could run 5 miles when I was younger.”
(وقتی جوان‌تر بودم می‌توانستم 5 مایل بدوم)

پیشنهاد: “Could” می‌تواند برای ارائه پیشنهاد استفاده شود.

مثال: “We could go to the movies tonight.”
(می‌توانیم امشب به سینما برویم)

احتمال: “Could” برای نشان‌دادن احتمالات استفاده می‌شود.

مثال: “She could be at work now.”
(او الان ممکن است در محل کار باشد)

Should

توصیه و نصیحت: وقتی می‌خواهیم به کسی توصیه یا نصیحتی بدهیم، از “should” استفاده می‌کنیم.

مثال: “You should study for the exam.”
(تو باید برای امتحان مطالعه کنی)

توقع: وقتی انتظار داریم چیزی اتفاق بیافتد یا انجام شود.

مثال: “He should be here by now.”
(او الان باید اینجا باشد)

وظیفه و مسئولیت: برای نشان‌دادن وظیفه یا مسئولیت.

مثال: “You should wear a seatbelt when you drive.”
(وقتی رانندگی می‌کنی باید کمربند ببندی)

در نتیجه، “could” بیشتر به مفهوم توانایی، احتمال، یا پیشنهاد استفاده می‌شود، در حالی که “should” معمولاً برای نشان‌دادن توصیه، توقع، وظیفه یا مسئولیت به کار می‌رود.

استثناها و نکات مهم در ارتباط با استفاده از فعل could در جملات:

فعل “could” یکی از فعل‌های کمکی است که کاربردها و استثناهای متفاوتی دارد. در زیر نکات مهم و استثناهای مرتبط با استفاده از “could” را بررسی می‌کنیم:

توانایی در گذشته: در حالی که “could” معمولاً برای نشان‌دادن توانایی در گذشته استفاده می‌شود، باید به یاد داشته باشیم که اگر ما به نتیجه یا پیامدی از آن توانایی اشاره کنیم، باید از “was/were able to” استفاده کنیم.

مثال:

I could swim when I was a child.
(من می‌توانستم وقتی کودک بودم شنا کنم)

I was able to save the child from drowning.
(من موفق شدم کودک را از غرق شدن نجات دهم)

پیشنهادات: “Could” می‌تواند برای پیشنهاد‌های ملایم استفاده شود، اما در این موارد، نمایانگر توانایی نیست.

 

مثال: We could go to the beach this weekend.
(ما می‌توانیم این آخر هفته به ساحل برویم)

اجازه: “Could” گاهی اوقات برای درخواست اجازه در موقعیت‌های رسمیتر یا محترمانه‌تر استفاده می‌شود.

مثال: Could I use your phone?
(آیا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

احتمالات: “Could” برای نشان‌دادن احتمالاتی استفاده می‌شود که از نظر فرد ممکن است، اما نه حتماً واقعی است.

مثال: She could be at the office.
(ممکن است او در دفتر باشد)

عدم توانایی در گذشته با نفی: برای نشان‌دادن عدم توانایی در گذشته، ما می‌توانیم از “could not” یا “couldn’t” استفاده کنیم.

مثال: I couldn’t lift the box.
(من نتوانستم جعبه را بلند کنم)

با “have” برای اعمال نشده در گذشته: ما می‌توانیم از “could have” به همراه قسمت سوم فعل (past participle) استفاده کنیم تا به اعمال یا اتفاقاتی اشاره کنیم که در گذشته امکان پذیر بوده، اما انجام نشده‌اند.

مثال: I could have gone to the concert, but I was too tired.
(من می‌توانستم به کنسرت بروم، اما خیلی خسته بودم)

دیدگاهتان را بنویسید