قسمت سوم افعال انگلیسی

در دسته بندی افعال ، افعال بی قاعده در قسمت سوم افعال انگلیسی قرار گرفته اند. این فعل ها به گونه ای هستند که در زمان های گذشته و ماضی بعید دچار تغییرات قانونمند نمی شوند. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع افعال پرداخته شده است.

قسمت سوم افعال انگلیسی

رایج ترین افعال بی قاعده انگلیسی:

افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی به افعالی گفته می‌شوند که در زمان‌های گذشته یا قسمت ماضی بعید (past participle) از قاعده‌ی معمولی پیروی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، زمان گذشته و قسمت ماضی بعید آن‌ها با افزودن “-ed” به انتهای فعل تشکیل نمی‌شود. به عنوان مثال، “go” که زمان گذشته‌ی آن “went” و قسمت ماضی بعید آن “gone” است، یک فعل بی‌قاعده است.

 

فعل مبنا گذشته ساده قسمت ماضي بعيد
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought

نحوه ساخت افعال بی قاعده در انگلیسی:

افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی افعالی هستند که زمان گذشته و قسمت ماضی بعید (past participle) آن‌ها به صورت غیرقاعده‌مند ساخته می‌شوند. برای این افعال، نمی‌توان از یک قاعده‌ی واحد و ثابت برای تشکیل زمان‌ها استفاده کرد. به همین دلیل، بهتر است این افعال و فرم‌های مختلف آن‌ها را حفظ کنید.

اما برای استفاده از این افعال در زمان‌های مختلف، به صورت زیر عمل می‌شود:

زمان حال ساده (Present Simple)

از فعل مبنا استفاده می‌شود.

مثال: I go to school.

زمان گذشته ساده (Past Simple)

از فرم گذشته‌ی فعل بی‌قاعده استفاده می‌شود.

مثال: I went to school.

زمان کامل (Present Perfect)

با استفاده از “have” یا “has” به همراه قسمت ماضی بعید (past participle) فعل بی‌قاعده ساخته می‌شود.

مثال: I have gone to school.

زمان گذشته کامل (Past Perfect)

با استفاده از “had” به همراه قسمت ماضی بعید (past participle) فعل بی‌قاعده ساخته می‌شود.

مثال: I had gone to school.

زمان آینده کامل (Future Perfect)

با استفاده از “will have” به همراه قسمت ماضی بعید (past participle) فعل بی‌قاعده ساخته می‌شود.

مثال: I will have gone to school.

برای سایر زمان‌ها نیز از همین روش‌ها با ترکیبات مناسب استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که برای یادگیری بهتر افعال بی‌قاعده و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها در زمان‌های مختلف، تمرین و مطالعه‌ی مداوم ضروری است.

 

معرفی پرکاربرد ترین افعال بی قاعده در انگلیسی:

 

بسیاری از افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی وجود دارد، اما در زیر برخی از پرکاربردترین آن‌ها را با فرم‌های مختلف آن‌ها در زمان‌های مختلف معرفی در زیر معرفی شده است:

 • Be
  فعل مبنا: be
  گذشته ساده: was (برای I, he, she, it) / were (برای you, we, they)
  قسمت ماضی بعید: been

 

 • Do
  فعل مبنا: do
  گذشته ساده: did
  قسمت ماضی بعید: done

 

 • Go
  فعل مبنا: go
  گذشته ساده: went
  قسمت ماضی بعید: gone

 

 • Have
  فعل مبنا: have
  گذشته ساده: had
  قسمت ماضی بعید: had

 

 • See
  فعل مبنا: see
  گذشته ساده: saw
  قسمت ماضی بعید: seen

 

 • Take
  فعل مبنا: take
  گذشته ساده: took
  قسمت ماضی بعید: taken

 

 • Get
  فعل مبنا: get
  گذشته ساده: got
  قسمت ماضی بعید: gotten (در برخی موارد و در بریتانیا، “got” به عنوان قسمت ماضی بعید نیز به کار می‌رود)

 

 • Make
  فعل مبنا: make
  گذشته ساده: made
  قسمت ماضی بعید: made

 

 • Know
  فعل مبنا: know
  گذشته ساده: knew
  قسمت ماضی بعید: known

 

 • Come
  فعل مبنا: come
  گذشته ساده: came
  قسمت ماضی بعید: come

این فهرست فقط شامل برخی از افعال بی‌قاعده‌ی پرکاربرد است. برای موفقیت در مهارت‌های نوشتاری و مکالمه‌ای در زبان انگلیسی، توصیه می‌شود که با یادگیری و تمرین مداوم این افعال و فرم‌های مختلف آن‌ها آشنا شوید.

 

افعال بی قاعده تغییر ناپذیر:

بعضی از افعال بی‌قاعده در انگلیسی در همه فرم‌ها یکسان هستند و تغییر نمی‌کنند. به عبارت دیگر، شکل ساده، گذشته ساده، و قسمت ماضی بعید این افعال یکسان است. مثال‌هایی از این افعال عبارت‌اند از:

put: put, put, put
cut: cut, cut, cut
hit: hit, hit, hit
let: let, let, let
set: set, set, set
hurt: hurt, hurt, hurt
shut: shut, shut, shut
bet: bet, bet, bet
cost: cost, cost, cost
burst: burst, burst, burst

این فهرست فقط شامل برخی از افعال بی‌قاعده‌ی تغییرناپذیر است. به یاد داشته باشید که همیشه استثناهایی وجود دارد.

 

فعل ساده گذشته ساده قسمت ماضي بعيد
be was/were been
become became become
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
come came come
do did done
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
get got gotten
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
leave left left
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
shine shone shone
show showed shown
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
stand stood stood
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
write wrote written

دیدگاهتان را بنویسید