قید تکرار در زبان انگلیسی Adverbs of Frequency

قید تکرار (adverbs of frequency)

 

قید تکرار در زبان انگلیسی

قید تکرار چیست ؟

قید هایی هستند که معنی و شرایط جمله را با بیان اینکه یک عمل چند بار تکرار شده است، تغییر میدهند .
قید تکرار تقریبا شبیه به قید زمان است. با این تفاوت که قید تکرار همیشه تعداد دفعات تکرار یک عمل چه در زمان معلوم چه نامعلوم را نشان میدهد.

قید هایی که معمولا تکرار های مشخص را توصیف میکنند عبارتند از:

weekly = هفتگی , daily = روزانه , yearly = سالانه

قید هایی که برای زمان نامشخص به کار میروند :

sometimes = بعضی اوقات , often = اغلب , rarely = به ندرت

قوانین مربوط به قید تکرار در زبان انگلیسی :

دانستن این موارد به شما کمک میکند تا بهتر از قید تکرار در جمله استفاده کنید :

 1. قید های تکرار همیشه برای بیان تعداد دفعات تکرار یک عمل به کار میروند .
 2. قید های تکرار اغلب برای نشان دادن فعالیت های روزانه و مکرر به کار میروند پس به همین دلیل در جمله های حال ساده به کار میروند .
 3. اگر جمله فقط یک فعل داشته باشد ،قید تکرار را در وسط جمله قرار میدهیم. به این صورت که بعد از فاعل اما قبل از فعل قرار گیرد. مثال: Tom never flies. He always takes the bus تام هیچوقت با هواپیما سفر نمیکند. او همیشه با اتوبوس میرود .
 4. اگر جمله بیش از یک فعل داشته باشد، قید تکرار قبل از فعل اصلی می آید. مثال: They have often visited Europe انها اغلب به اروپا سفر میکنند.
 5. هنگام استفاده از قید تکرار در جملات منفی یا سوالی، قید را قبل از فعل اصلی به کار میبریم. مثال :
  ?Do you usually get up so late  آیا شما معمولا دیر از خواب بیدار میشوید ؟

مثال برای قید تکرار در زبان انگلیسی

The incubator turns each egg hourly.
ماشین جوجه کشی تخم مرغ ها را ساعتی یک بار بیرون میدهد

We take a vacation at least once annually.
ما حداقل سالی یک بار به تعطیلات میرویم

I usually shop for groceries on Saturday mornings.
من معمولا شنبه صبح ها خرید خانه را انجام میدهم

He is often late for work.
او اغلب دیر سر کار می آید

We seldom see John.
ما به ندرت جان را میبینیم

My dentist told me I should floss twice daily.
دندانپزشکم به من گفت که باید روزی 2 بار نخ دندان استفاده کنم

تمرین گرامر قید تکرار در زبان انگلیسی

تمرینات زیر به درک بهتر قید تکرار کمک میکنند. پاسخ صحیح را از بین گزینه ها انتخاب کنید .

1- I ________________ late on Saturdays.

 1. Get up usually
 2. Get usually up
 3. Usually get up

جواب : گزینه ی 3. من معمولا شنبه ها دیر از خواب بیدار میشوم .

2- Jared ______________ late for work.

 1.  Never is
 2. Is never

جواب : 2 . جرد هیجوقت دیر سر کار نمی آید .

3- _______________ on weekends?

 1. Often do you travel
 2. Do you often travel
 3. Often you do travel

جواب : 2 . آیا شما اغلب آخر هفته ها به مسافرت میروید .

4- Susan ________________ early for class.

 1. Often is
 2. Are often
 3. Often are
 4. Is often

جواب : 4 . سوزان اغلب زود سر کلاس می آید .

5- When do you ____________ go on vacation each year?

 1. Always
 2. Never
 3. Usually
 4. Ever

جواب : c . شما معمولا هر سال چه زمانی به تعطیلات میروید ؟

لیست قید تکرار در زبان انگلیسی

Always = همیشه

Annually = سالانه

Constantly = پیوسته

Daily = روزانه

Eventually = در نهایت

Ever = همیشه

Frequently = مکررا

Generally = به طور کلی

Hourly = ساعتی

Infrequently = گاه گاهی

Later = بعدا

Monthly = ماهانه

Never = هرگز

Next = بعد

Nightly = شبانه

Normally = به طور معمولی

Now = اکنون

Occasionally = گاه و بیگاه

Often = اغلب

Quarterly = سه ماهه

Rarely = به ندرت

Regularly = به طور منظم

Sometimes = بعضی اوقات

Soon = به زودی

Then = بعدا

Today = امروز

Tonight = امشب

Weekly = هفتگی

Yearly = سالانه

Yesterday = دیروز

هنوز ، تا الان = yet

مطالب مرتبط

قید زمان

قید در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی قید

دیدگاهتان را بنویسید