قید زمان Adverbs of Time

قید زمان ( adverbs of time )

قید زمان در انگلیسی

قید زمان چیست ؟

قید هایی که با نشان دادن زمان هر اتفاق در جمله، معنی و شرایط آن جمله را تغییر میدهند، قید زمان مینامند.

قید زمان دقیقا همانند اسمش برای نشان دادن زمان یک عمل (when)، مدت زمان طول کشیده ی یک عمل (how long) و چند وقت یکبار اتفاق افتادن یک عمل (how often ) به کار میرود .

بسیاری از قید های زمان شبیه به قید های تکرار (adverbs of frequency) هستند و اشتراک های زیادی بین این دو قید وجود دارد به طوری که برخی مربیان تنها یکی از این دو قید را آموزش میدهند.

چند قاعده ی ساده وجود دارد که به شما در به کار بردن این قید در جمله کمک میکنند از جمله :

1- قید زمان اغلب در آخر جمله به کار میرود. مثال :

Robin Hood swindled the Sheriff of Nottingham yesterday.
رابین هود دیروز کلانتر ناتینگهام را فریب داد

I’m sick of living in chaos, so I’m going to clean my house tomorrow.
من از اینکه در این شلوغی زندگی کنم خسته شده ام بنابراین قصد دارم فردا خانه ام را تمیز کنم

2- شما میتوانید برای تاکید بر روی یک موضوع خاص در جمله قید زمان را جابه جا کنید. مثال :

Later Robin Hood stole the king’s crown
(رابین هود بعد ها تاج پادشاهی را به سرقت برد (در اینجا مهم ترین عنصر زمان است

Robin Hood later stole the king’s crown
later در اینجا در جایی قرار گرفته که به جمله حالتی رسمی میدهد. انگار که به نظر میرسد یک گزارش پلیس باشد

Robin Hood stole the king’s crown later
این جمله یک جمله ی استاندارد است

3- قیدی که مدت زمان عمل انجام شده را نشان میدهد معمولا در آخر جمله می آید .مثال:

She stayed at her grandmother’s house all day.
او تمام روز در خانه ی مادربزرگش ماند

My father was up with heartburn for hours.
پدرم ساعت ها سوزش معده داشت

4- قید زمانی که به بیان دقیق تعداد دفعات عمل میپردازد نیز معمولا در پایان جمله قرار میگیرد .مثال:

The newspaper arrives daily
روزنامه، روزانه میرسد

They go out to dinner weekly.
آنها هفتگی برای شام بیرون میروند

Our family goes on an outing monthly
خانواده ی ما ماهانه برای گردش به بیرون میروند

5- زمانی که بیشتر از یک قید زمان در جمله استفاده میکنیم از 3 فاکتور زیر استفاده میشود :

 1. when
 2. how long
 3. how often

مثال :

She volunteered at the hospital (1) for three days (2) every month (3) last year..
او در سال گذشته هر ماه برای 3 روز در بیمارستان داوطلب شد

مثال های بیشتر :

Are you coming to work tomorrow?
آیا فردا سر کار می آیی؟

I’d like to go to the movies later.
من میخواهم بعدا به سینما بروم

Jim was so sick he spent four weeks in the hospital.
جیم خیلی مریض بود و 4 هفته در بیمارستان ماند

تمرین گرامر قید زمان در انگلیسی

تمرینات زیر به درک بهتر قید زمان کمک میکند .جواب صحیح را از بین گزینه ها انتخاب کنید .

1- We go out for Japanese food ________________.

 1. Willingly
 2. Normally
 3. Weekly
 4. Perfectly

جواب صحیح weekly است. (ما هفتگی برای خوردن غذای ژاپنی بیرون میرویم). در این جمله از ما میپرسد که چند وقت یک بار (how often) برای غذا خوردن بیرون میروید .

Willingly = با میل , normally = به طور معمولی , perfectly = عالی

2- Have you done your homework _____________?

 1. Now
 2. Then
 3. Yet
 4. Still

جواب صحیح yet ( تا این زمان ) میباشد. یعنی تکالیفتو انجام دادی. این سوال از ما میپرسد که تکالیف در زمان تعیین شده انجام شده است یا خیر ؟
Now = اکنون , then = سپس , still : هنوز

3- Do you _______________ work at the bank?

 1. Still
 2. Never
 3. Grudgingly
 4. Happily

جواب صحیح still ( هنوز ) میباشد یعنی هنوز در بانک کار میکنید؟ در این سوال از فاعل پرسیده میشود که مانند گذشته در بانک کار میکند یا خیر ؟

Never = هرگز , grudgingly = از روی بی میلی , happily = با خوشحالی

4- Would you rather drive sometimes or take the train ______________?

 1. Still
 2. Never
 3. Every day
 4. To the beach

جواب صحیح every day ( هرروز ) میباشد یعنی آیا ترجیح میدهید بعضی اوقات رانندگی کنید یا اینکه هر روز با قطار سفر کنید؟ سوال در مورد این است که چند وقت یک بار (how often ) ترجیح میدهید که قطار سوار شوید به جای اینکه رانندگی کنید .

Still = هنوز , never = هرگز , to the beach = به ساحل

5- The patient is ­­­­­­­­­­­­­___________ waiting to see the doctor.

 1. Still
 2. Never
 3. Every day
 4. Sadly

جواب صحیح still (هنوز) یعنی بیمار هنوز منتظر است دکتر را ببیند. این جمله ادامه دار بودن زمان را نشان میدهد. یعنی از قبل منتظر دیدن دکتر بوده و هنوز هم منتظر است .

Never = هرگز , every day = هر روز , sadly = با ناراحتی .

لیست قید زمان در انگلیسی

بعد از خواندن این لیست حتی ممکن است خودتان چند مورد به آن اضافه کنید .توجه داشته باشید که قید های زمان همیشه در مورد زمان ، مدت زمان انجام شده ی یک عمل و چند وقت یک بار بودن عمل توضیح میدهند.

When = زمان

Yesterday = دیروز

Today = امروز

Tomorrow = فردا

Later = بعدا

Last year = سال قبل

Now = اکنون

How long = چه مدت

All morning = کل صبح

For hours = ساعت ها

Since last week = از هفته ی قبل

How often = چند وقت

Frequently = مکررا

Never = هرگز

Sometimes = بعضی اوقات

Often = اغلب

Annually = سالانه

مطالب مرتبط

قید در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی قید

افعال to be

منبع :

https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adverb/adverbs-time/

دیدگاهتان را بنویسید