قید مکان در زبان انگلیسی

قید ها کلماتی هستند که توضیح دقیق تری در ارتباط با اطلاعات جمله می دهند. این قید ها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. یکی از انان، قید های مکان هستند. قید مکان در زبان انگلیسی به اسامی دلالت دارد که بعد از فعل اصلی امده و مکان رخ دادن فعل را توضیح می دهد. این قید ها دارای انواع مختلفی هستند.

قید مکان در زبان انگلیسی:

قید مکان (Adverbs of Place) در زبان انگلیسی برای نشان‌دهنده مکان یا جهت حرکت استفاده می‌شود. این قید‌ها می‌توانند مکان دقیق، فاصله یا جهت را نشان دهند.

انواع قید مکان:
در زیر برخی از انواع قیدهای مکان و معانی آن‌ها آورده شده‌اند:

Here: در اینجا
Come here!
(بیا اینجا!)

There: در آنجا
The book is there.
(کتاب آنجاست)

Everywhere: همه‌جا
Cats are everywhere in this cafe.
(گربه‌ها در همه‌جای این کافه هستند)

Anywhere: هر جا، هر کجا
I can’t find my keys anywhere.
(کلیدهایم را هر کجا نمی‌یابم)

Nowhere: هیچ جا
I have nowhere to go tonight.
(امشب هیچ جایی برای رفتن ندارم)

Above: بالای
The bird is flying above the trees.
(پرنده بالای درختان پرواز می‌کند)

Below: زیر
Fish swim below the water surface.
(ماهی‌ها زیر سطح آب شنا می‌زنند)

Near / Nearby: نزدیک
The park is near my house.
(پارک نزدیک خانه‌ام است)

Is there a bank nearby?
(یک بانک در نزدیکی هست؟)

Far: دور
The mountains are far from here.
(کوه‌ها از اینجا دور هستند.)

Between: میان، بین
The pen is between the books.
(قلم بین کتاب‌هاست)

Beside / Next to: کنار
She sat beside me.
(او کنار من نشست)

The pharmacy is next to the supermarket.
(داروسازی کنار سوپرمارکت است)

Inside: داخل
The cat is inside the box.
(گربه داخل جعبه است)

Outside: بیرون
It’s raining outside.
(بیرون باران می‌بارد)

و همچنین بسیاری دیگر…

این قید‌ها می‌توانند برای نشان‌دهنده مکان‌های دقیق، فاصله‌ها، یا جهت‌های مختلف استفاده شوند و به جملات اطلاعات مکانی اضافه کنند.

 

قيد مکان در انگليسي معني
Here در اينجا
There در آنجا
Everywhere همه‌جا
Anywhere هر جا، هر کجا
Nowhere هيچ جا
Above بالاي
Below زير
Near / Nearby نزديک
Far دور
Between ميان، بين
Beside / Next to کنار
Inside داخل
Outside بيرون

گرامر استفاده از قید های مکانی:

این قید‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد مکان دقیق، فاصله یا حرکت به ما بدهند. مثل: here, there, everywhere, nowhere, upstairs, downstairs, away, out و غیره.

جایگاه قید‌های مکانی در جمله به این ترتیب است:

بعد از فعل‌های اصلی: اگر فعل مستقیم بیاید، قید مکان بلافاصله بعد از آن قرار می‌گیرد.

He lives here.
She is sitting there.

بعد از فعل‌های ترکیبی (یعنی وقتی فعلی به همراه یک یا چند فعل کمکی داشته باشیم): قید مکان بعد از قسمت اصلی فعل ترکیبی قرار می‌گیرد.

They have gone away.
She has moved upstairs.

قبل از فعل‌های اصلی: در برخی موارد، به ویژه برای تأکید بیشتر، قید‌های مکانی می‌توانند قبل از فعل اصلی بیایند.

Here comes the bus!
Down fell the books.

در ابتدای یا انتهای جملات: برای تأکید بر مکان یا جهت، قید مکانی می‌تواند در ابتدای یا انتهای جمله قرار گیرد.

Here, everything is so peaceful.
I will see you there.

این موارد بالا کلی‌ترین قوانین مربوط به جایگاه قید‌های مکانی در جملات انگلیسی هستند. اما همیشه خوب است نمونه‌ها و مثال‌های مختلف را مطالعه کنید تا با کاربرد‌های مختلف آن‌ها آشنا شوید.

 

استثناهای استفاده از قید مکان در انگلیسی:

در استفاده از قید‌های مکان در زبان انگلیسی، برخی استثناها و نکات خاص وجود دارد که ممکن است به نظر عمومی نیایند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

قید‌هایی که هم‌زمان قید‌های زمانی هستند: برخی قیدها می‌توانند هم به عنوان قید مکان و هم به عنوان قید زمانی استفاده شوند. مثلاً “here” و “there” می‌توانند در برخی جملات به معنای “همین‌جا” و “آن‌جا” استفاده شوند:

I’ll do it here
(همین‌جا انجام می‌دهم)

I did it there
(آن‌جا انجام دادم)

اما در برخی موارد، “here” و “there” می‌توانند به معنای “همین وقت” و “آن وقت” هم استفاده شوند:

I’ll do it here
(همین وقت انجام می‌دهم)

I did it there
(آن وقت انجام دادم)

ترتیب قید‌های مکان و قید‌های حرکت: وقتی یک قید حرکت (مثل “away”, “out” یا “back”) و یک قید مکان (مثل “here” یا “there”) در یک جمله وجود دارند، قید حرکت معمولاً قبل از قید مکان قرار می‌گیرد:

He went out there to play.
She came back here after her trip.

نکته‌ی مربوط به “home”: وقتی از “home” به عنوان یک قید استفاده می‌کنیم، نیازی به استفاده از حروف اضافه مثل “to” نیست:

I am going home (صحیح)

I am going to home (غلط)

“somewhere”, “anywhere”, “everywhere”, “nowhere”: این قیدها می‌توانند به تنهایی استفاده شوند و نیازی به حرف اضافه ندارند:

I can’t find my keys anywhere.
He is nowhere to be found.

همچنین ممکن است قید‌های مکانی در برخی جملات به منظور تأکید یا معنای خاصی در مکان‌های مختلف قرار گیرند،

دیدگاهتان را بنویسید