قید های حالت استثنا در انگلیسی

قید های حالت در انگلیسی کلماتی هستند که چیزی را توصیف می کنند. برای ساخت این نوع قید ها روش خاصی وجود دارد؛ اما این الگوی ساخت برای تمامی موارد قابل استفاده نیست. قید های حالت استثنا در انگلیسی وجود دارد که بی قاعده بوده و طبق روش ثابت ساخته نمی شود.

قید های حالت استثنا در انگلیسی:

قیدهای حالت (Adverbs of Manner) در زبان انگلیسی برای توصیف نحوه انجام فعل استفاده می‌شوند. این قیدها معمولاً پس از فعل می‌آیند و در بسیاری از موارد با افزودن “-ly” به صفت‌ها ساخته می‌شوند.

چگونگی ساخت:
صفت + -ly

Quick → Quickly
Happy → Happily
Careful → Carefully

استثناها

Good → Well
Fast → Fast (بدون تغییر)
Hard → Hard (یا Hardly اما با توجه به معنای متفاوت)

مثال‌ها:

She sings beautifully.
(او به زیبایی می‌خواند)

He works hard.
(او سخت کار می‌کند)

The cat ran quickly.
(گربه به سرعت دوید)

موقعیت در جمله:
بعد از فعل مستقیم:

“He drives carefully.”

پس از فعل‌های “to be”:

“She is quietly sitting in the corner.”

نکته‌های مهم:
تفاوت در معنا: بعضی از قیدها با اضافه کردن “-ly” معنای متفاوتی پیدا می‌کنند:

Hard (سخت) vs. Hardly (تقریباً نه)

Late (دیر) vs. Lately (اخیراً)

جایگاه قرار گیری قید های حالت در جمله نسبت به دیگر قید ها:

قیدهای حالت (Adverbs of Manner) معمولاً نحوه انجام یک فعل را توضیح می‌دهند. اما گاهی اوقات در یک جمله با چندین قید مواجه می‌شویم. در چنین مواردی، ترتیب قرار گیری قیدها در جمله مهم است.

ترتیب کلی قیدها در انگلیسی به شرح زیر است:

قید تکرار (Frequency): always, usually, often, sometimes, rarely, never
قید حالت (Manner): quickly, happily, easily, etc.
قید مکان (Place): here, there, everywhere, anywhere, out, in
قید زمان (Time): now, today, yesterday, soon, early, late

تفاوت با قیدهای دیگر:

قیدهای حالت تنها یک نوع از قیدها در زبان انگلیسی هستند. قیدهای زمان (مانند “always”, “never”, “sometimes”)، قیدهای مکان (مانند “here”, “there”, “everywhere”) و دیگر انواع قیدها نیز وجود دارند که باید از نظر موقعیت و کاربرد متفاوت ترتیب داده شوند.

بدون “-ly”: همه صفت‌ها با افزودن “-ly” قید نمی‌شوند. مانند “fast” که هم به عنوان صفت و هم به عنوان قید استفاده می‌شود.

معرفی قید های حالتی که بدون ly ساخته می شوند:

قیدهای حالت (Adverbs of Manner) بیشتر موارد با افزودن پسوند “-ly” به صفت‌ها ساخته می‌شوند. ولی همان‌طور که میدانید، زبان انگلیسی استثنائات زیادی دارد. بیایید تفاوت قیدهای حالت با قاعده و بی‌قاعده را بررسی کنیم:

قیدهای حالت با قاعده:
این قیدها با افزودن “-ly” به انتهای صفت‌ها ساخته می‌شوند.

Quiet → Quietly
Careful → Carefully
Beautiful → Beautifully

قیدهای حالت بی‌قاعده:
این قیدها با تغییر شکل یا بدون تغییر شکل صفت‌ها به وجود می‌آیند.

Good → Well
Fast → Fast (بدون تغییر)
Hard → Hard

(در برخی موارد به معنی “سخت”, اما “Hardly” نیز وجود دارد با معنی “تقریباً نه” یا “به ندرت”)

نکات مهم:
توجه به معنی: بعضی از قیدهای بی‌قاعده هنگامی که با “-ly” ساخته می‌شوند، معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. به عنوان مثال:

Late (دیر) و Lately (اخیراً)

توجه به تلفظ: در برخی موارد با افزودن “-ly”، تلفظ قید تغییر می‌کند، به عنوان مثال:

True [truː] → Truly [ˈtruːli]

بدون “-ly”: نه تنها برخی از قیدهای بی‌قاعده بدون “-ly” ساخته می‌شوند، بلکه بعضی از صفت‌ها هم همان‌گونه که هستند به عنوان قید مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند “fast”.

 

صفت قيد حالت مثال با قيد
Good Well She plays the piano well.
Fast Fast He ran fast.
Hard Hard He works hard.
Late Late She arrived late.
High High The bird flies high.

قید های حالت استثنا در انگلیسی:

قیدهای حالتی که بدون استفاده از “-ly” ساخته می‌شوند، معمولاً به صورت بی‌قاعده هستند. در زیر برخی از این قیدهای حالت را آورده‌ام:

Fast: او به سرعت دوید. (He ran fast.)
Well: او به خوبی پیانو می‌زند. (She plays the piano well.)
Hard: او سخت کار می‌کند. (He works hard.)
Late: او دیر رسید. (She arrived late.)
High: پرنده به ارتفاع بالا پرواز می‌کند. (The bird flies high.)
Low: هواپیما به ارتفاع پایین پرواز می‌کند. (The plane flies low.)
Deep: غواص به عمق زیر آب می‌رود. (The diver goes deep.)
Near: او نزدیک نشست. (He sat near.)
Far: او دور می‌رود. (She goes far.)

در برخی موارد، صفت و قید یک شکل دارند و بسته به موقعیت جمله معنی متفاوتی به خود می‌گیرند. به عنوان مثال، “hard” می‌تواند به معنی “سفت” به عنوان صفت یا به معنی “به شدت” به عنوان قید استفاده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید