قید های گذشته استمراری در انگلیسی

فعل های گذشته استمراری در انگلیسی به فعل هایی گفته می شود که دارای پسوند was/were هستند. قید های زمان گذشته استمراری در انگلیسی عمدتا به زمان فعل مربوط می شود. با کمک قید های زمان در گذشته استمراری می توان دو اتفاق را همزمان با یکدیگر توضیح داد.

قید های گذشته استمراری در انگلیسی:

گذشته‌ی استمراری یا گذشته‌ی پیوسته در زبان انگلیسی با استفاده از “was/were” به عنوان کمک فعل و افعال با پسوند “ing” ساخته می‌شود. این زمان برای بیان یک عمل یا واقعه‌ای استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و به مدتی ادامه داشته است.

ساختار گذشته استمراری به این شکل است:
Subject + was/were + verb-ing

به عنوان مثال:

I was reading a book when the phone rang.
(من داشتم یک کتاب می‌خواندم وقتی تلفن زنگ زد)

They were playing football when it started to rain.
(آنها داشتند فوتبال بازی می‌کردند وقتی باران شروع شد)

She was listening to music when her friend arrived.
(او داشت موسیقی گوش می‌داد وقتی دوستش وارد شد)

این زمان به خصوص زمانی که دو رویداد یا عمل در گذشته به صورت هم‌زمان اتفاق افتاده باشد، استفاده می‌شود.

 

قید های زمان گذشته استمراری در انگلیسی:

استمراری، برخی قید‌های زمانی مخصوص به این زمان استفاده می‌شوند:

While: به معنی “در حالی که”. با استفاده از این قید، دو اتفاق هم‌زمان در گذشته را نشان می‌دهیم.

Structure: While + subject + was/were + verb-ing, subject + simple past verb.

Example: While she was cooking, the phone rang.
(در حالی که او داشت غذا می‌پخت، تلفن زنگ زد)

When: به معنی “وقتی که”. با استفاده از این قید، یک رویداد گذشته‌ی ناگهانی را در حین وقوع یک رویداد دیگر نشان می‌دهیم.

Structure: When + subject + simple past verb, subject + was/were + verb-ing.

Example: When I arrived, they were having dinner.
(وقتی که من رسیدم، آنها داشتند شام می‌خوردند)

As: نیز به معنی “در حالی که” یا “همزمان با اینکه” استفاده می‌شود.

Structure: As + subject + was/were + verb-ing, clause.

Example: As I was walking down the street, I saw an old friend.
(در حالی که من داشتم در خیابان قدم می‌زدم، یک دوست قدیمی را دیدم)

All day/night, for hours: این قید‌ها برای بیان یک عمل یا واقعه‌ای که به مدت طولانی در گذشته ادامه داشته است، استفاده می‌شوند.

Structure: Subject + was/were + verb-ing + all day/night/for hours.

Example: She was reading all day.
(او تمام روز داشت می‌خواند)

From … to …: برای بیان مدت زمانی خاص که یک عمل در گذشته ادامه داشته است.

Structure: Subject + was/were + verb-ing + from … to …

Example: I was working from 9 a.m. to 5 p.m.
(من از ساعت 9 صبح تا 5 عصر داشتم کار می‌کردم)

این قید‌ها به ما کمک می‌کنند تا زمان و مدت زمانی که یک عمل یا واقعه در گذشته رخ داده است را با دقت‌تری نشان دهیم.

 

قيد استراکچر مثال
While While + subject + was/were + verb-ing, subject + simple past verb While she was cooking, the phone rang.
When When + subject + simple past verb, subject + was/were + verb-ing When I arrived, they were having dinner.
As As + subject + was/were + verb-ing, clause As I was walking down the street, I saw an old friend.
All day/night, for hours Subject + was/were + verb-ing + all day/night/for hours She was reading all day.
From … to … Subject + was/were + verb-ing + from ... to ... I was working from 9 a.m. to 5 p.m.

نکات مهم در ساخت جملاتی با قید های گذشته استمراری:

ساخت جملات با قید‌های گذشته استمراری می‌تواند کمی پیچیده باشد، بنابراین برخی نکات مهم به شرح زیر است:

تشخیص وقتی استفاده می‌کنیم: گذشته استمراری معمولاً برای نشان دادن عملی استفاده می‌شود که در یک زمان خاص در گذشته شروع شده و به مدتی ادامه داشته است.

قید‌های هم‌زمانی: قید‌هایی مانند “while”، “when”، و “as” به ما امکان می‌دهند که دو عمل یا واقعه‌ی هم‌زمان در گذشته را نشان دهیم.

ترتیب جملات: با استفاده از قید‌های “while” و “as”، می‌توانیم جمله‌ی با گذشته استمراری را قبل یا بعد از جمله‌ی با گذشته ساده قرار دهیم. به عنوان مثال، هر دو جمله زیر صحیح است:

While I was reading, the phone rang.
The phone rang while I was reading.

مدت زمان: قید‌هایی مانند “all day”, “for hours”, “from … to …” به ما امکان می‌دهند که مدت زمانی که عمل در گذشته ادامه داشته است را نشان دهیم.

تفاوت با گذشته ساده: مهم است که تفاوت بین گذشته ساده و گذشته استمراری را بفهمیم. گذشته ساده برای نشان دادن عملی است که در گذشته به پایان رسیده است، در حالی که گذشته استمراری نشان‌دهنده عملی است که در گذشته شروع شده و به مدتی ادامه داشته است.

فعل‌هایی که معمولاً با گذشته استمراری استفاده نمی‌شوند: برخی فعل‌ها، معمولاً به دلیل معانی آنها، با گذشته استمراری استفاده نمی‌شوند. به عنوان مثال، فعل‌هایی مانند “know”, “want”, “believe” معمولاً با گذشته استمراری استفاده نمی‌شوند.

فعل‌هایی که می‌توانند معانی متفاوتی داشته باشند: برخی فعل‌ها می‌توانند با استفاده از گذشته استمراری یا گذشته ساده معانی متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال:

I thought about you yesterday.
(من دیروز به تو فکر کردم)

I was thinking about you all day yesterday.
(من تمام روز دیروز به تو فکر می‌کردم)

دیدگاهتان را بنویسید