قید fast

Fast کلمه ای پر معنی در انگلیسی است که می تواند جایگاه های متفاوتی در جمله ایفا کند. این جمله می تواند به صورت صفت، قید fast ، و حتی فعل نیز به کار برود. در زیر به بررسی fast به عنوان یک قید پرداخته شده است.

قید fast:

کلمه “fast” در زبان انگلیسی در نقش‌ها و معانی مختلفی به‌کار می‌رود. در اینجا به برخی از معانی و کاربردهای اصلی “fast” پرداخته‌ام:

Fast (صفت): به معنی “سریع” یا “زود”

The car is very fast.
He’s a fast runner.

Fast (قید): به معنی “به سرعت” یا “زوداً”

She runs fast.
Time flies fast.

Fast (فعل): به معنی “روزه گرفتن” یا “پرهیز کردن از غذا”

Many people fast during Ramadan.
He is fasting for health reasons.

Fast (صفت): به معنی “محکم” یا “در جای خود مانده”

The knot is fast; I can’t untie it.
The door is stuck fast.

Fast (اسم): به معنی “روزه” یا “دوره‌ی پرهیز از غذا”

She is on a three-day fast for spiritual reasons.

Fast (قید): به معنی “بدون حرکت” یا “بدون تغییر”

Hold fast to the railing.
Stand fast!

Fast (اسم): در معانی مذهبی، به ویژه در مسیحیت، به معنی دوره‌ای از پرهیز یا خودداری

Lent is a period of fast in Christianity.

Fast (صفت): به معنی “پایدار” یا “قابل اطمینان”، معمولاً در اصطلاحات مانند “fast friend” به معنی یک دوست صادق و وفادار.

Fast (صفت): در اصطلاحات مانند “fast asleep” به معنی “خواب عمیق”.

برای استفاده مناسب از “fast” در جملات، مهم است تا معنی و نقش آن را در جمله در نظر گرفته و از آن به درستی استفاده کرد.

بررسی ساختار جملات با قید fast:

“Fast” به عنوان یک قید، معمولاً به معنای “به سرعت” یا “به شدت” استفاده می‌شود. وقتی “fast” به عنوان یک قید در جمله به‌کار می‌رود، اغلب بلافاصله پس از فعل قرار می‌گیرد.

به معنای “به سرعت”:

He runs fast.
The time goes by fast.

به معنای “به شدت” یا “عمیقاً”: در بعضی از اصطلاحات مانند “fast asleep”، “fast” به معنای “کاملاً” یا “به شدت” استفاده می‌شود، و نه حتماً به معنای سرعت.

After the tiring day, he fell fast asleep.

به معنای “بدون حرکت”:

Hold fast!
(یعنی محکم نگه دار)

نکته: اغلب، افعال حرکتی مانند “run”، “drive”، “move” و … با قید “fast” ترکیب می‌شوند تا سرعت چیزی یا کسی را نشان دهند.

ساخت جمله با گرامر fast:

“Fast” به عنوان یک قید می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی از جمله قرار بگیرد. در اینجا، ساخت چند نوع جمله با قید “fast” را بررسی کرده و سپس این ساخت‌ها را در یک جدول HTML نشان می‌دهم:

با افعال حرکتی:

جمله: He runs fast.
ساخت: [فاعل] + [فعل حرکتی] + fast

با بیان سطح سرعت:

جمله: The time goes by fast.
ساخت: [فاعل] + [فعل] + [مکمل] + fast

به عنوان تاکید:

جمله: He fell fast asleep.
ساخت: [فاعل] + [فعل] + fast + [صفت یا قید دیگر]

 

نوع جمله مثال ساخت جمله
با افعال حرکتي He runs fast. [فاعل] + [فعل حرکتي] + fast
با بيان سطح سرعت The time goes by fast. [فاعل] + [فعل] + [مکمل] + fast
به عنوان تاکيد He fell fast asleep. [فاعل] + [فعل] + fast + [صفت يا قيد ديگر]

 

مثال هایی با قید fast:
در اینجا مثال‌های بیشتری از هر دسته‌بندی برای قید “fast” آورده‌شده است:

با افعال حرکتی:

مثال: She drives fast.
معنی: او با سرعت رانندگی می‌کند

مثال: The bird flies fast.
معنی: پرنده با سرعت پرواز می‌کند

با بیان سطح سرعت:

مثال: The days pass fast when you’re having fun.
معنی: روزها وقتی که سرگرم هستید به سرعت می‌گذرند

مثال: This computer processes data fast.
معنی: این رایانه داده‌ها را به سرعت پردازش می‌کند

به عنوان تاکید:

مثال: After the exhausting hike, she fell fast asleep under a tree.
معنی: پس از پیمایش خسته کننده، او زیر درخ به خواب عمیق رفت

مثال: When the movie started, he was fast asleep on the couch.
معنی: وقتی فیلم شروع شد، او روی کاناپه به خواب عمیق رفته بود

استثناهای استفاده از قید fast:

قید “fast” در بیشتر موارد به معنای “به سرعت” استفاده می‌شود، ولی همچنین در برخی موارد خاص نیز به‌کار می‌رود که ممکن است با معانی دیگری مرتبط باشد یا در ساختارهای ویژه‌ای استفاده شود. در اینجا برخی از استثناها و کاربردهای غیرمعمول “fast” به عنوان یک قید را بررسی می‌کنیم:

به معنای “کاملاً” یا “به شدت”:

مثال: He’s fast asleep.

در اینجا، “fast” به معنای “کاملاً” یا “عمیقاً” استفاده شده است، نه به معنای سرعت.

در اصطلاحات:

مثال: Hold fast!

در این موقعیت، “fast” به معنی “محکم” یا “با استحکام” استفاده شده است، و دعوت به نگه داشتن چیزی با قدرت است.
در مواردی که به سرعت یا عدم حرکت اشاره می‌شود:

مثال: The door is stuck fast.

در اینجا، “fast” به معنی “به شدت” یا “کاملاً” استفاده شده است، و نه به معنای سرعت.

دیدگاهتان را بنویسید