كلمات countable و uncountable

اسامی و کلمات به دسته بندی های متعدد تقسیم می شوند. یکی از اصلی ترین دسته بندی ها، بر اساس نحوه شمارش انان است. كلمات countable و uncountable این دسته بندی را ارائه می کند. به این صورت که كلمات countable به معنای اسامی قابل شمارش و uncountable ها موارد غیر قابل شمارش هستند.

كلمات countable و uncountable:

در زبان انگلیسی، اسم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: قابل شمارش (countable) و غیرقابل شمارش (uncountable).

Countable (قابل شمارش):

این اسم‌ها می‌توانند به صورت تکی یا جمع بیایند.
می‌توان با آن‌ها از اعداد استفاده کرد.

مثال: dog (dogs), car (cars), book (books), apple (apples)

Uncountable (غیرقابل شمارش):

این اسم‌ها فقط به صورت مفرد آمده و نمی‌توان آن‌ها را شمرد.
برای معرفی مقدار یا حجم از آن‌ها، معمولاً از واژه‌هایی مانند “some” یا “a lot of” استفاده می‌شود.

مثال: water, sugar, rice, knowledge, music

در زبان انگلیسی برخی از اسم‌ها هم می‌توانند هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش باشند بسته به معنا و زمینه استفاده. به عنوان مثال، “glass” می‌تواند به معنای یک لیوان (قابل شمارش) یا ماده‌ی شیشه (غیرقابل شمارش) باشد.

مهم است که بدانید از “a” یا “an” فقط با اسم‌های قابل شمارش مفرد استفاده می‌شود، ولی با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده نمی‌شوند. همچنین، برخی فعل‌ها و صفات مقداری مخصوص به اسم‌های قابل شمارش یا غیرقابل شمارش هستند، مثل “many” (برای قابل شمارش) و “much” (برای غیرقابل شمارش).

 

بررسی كلمات countable :

دسته‌بندی “countable” (قابل شمارش) در زبان انگلیسی به اسم‌هایی اشاره دارد که می‌توانیم آن‌ها را به تعداد شمرده و تفکیک کنیم. این اسم‌ها می‌توانند به صورت مفرد و جمع بیایند.

در اینجا به برخی از ویژگی‌های اسم‌های قابل شمارش و مثال‌هایی از آن‌ها می‌پردازیم:

می‌توانند با یک مقدار مشخص شده باشند:

مثال: one book, two cats, three apples

می‌توانند با “a” یا “an” استفاده شوند (وقتی به صورت مفرد هستند):

مثال: a dog, an apple

می‌توان به آن‌ها “s” اضافه کرد تا به صورت جمع درآیند (البته با استثناهایی):

مثال: car (cars), city (cities), child (children)

 

می‌توان با آن‌ها از “many” برای بیان تعداد زیاد استفاده کرد:

مثال: How many books do you have?

می‌توان با آن‌ها از “few” یا “a few” برای بیان تعداد کم استفاده کرد:

مثال: I have a few friends in this city.

مثال‌هایی از اسم‌های قابل شمارش:

book: I have three books on the shelf.
pen: She needs a pen to write the letter.
dog: There are two dogs in the park.
computer: I bought a new computer last week.
city: There are many cities in this country.

هر چند این اسم‌ها قابل شمارش هستند، اما نکته مهم این است که برخی از آن‌ها ممکن است نیاز به قواعد خاص برای تبدیل شدن به جمع داشته باشند، مانند اضافه کردن “ies” به جای “y” یا استفاده از اشکال غیرقاعدی مثل “children” به جای “childs”.

بررسی كلمات uncountable :

اسم‌های “uncountable” (غیرقابل شمارش) در زبان انگلیسی به اسم‌هایی اشاره دارند که نمی‌توان آن‌ها را به تعداد شمرده یا تفکیک کرد. این اسم‌ها معمولاً به صورت مفرد می‌آیند و نمی‌توانند به صورت جمع شوند.

ویژگی‌ها و مثال‌هایی از اسم‌های غیرقابل شمارش:

عدم استفاده از “a” یا “an” قبل از آن‌ها:

مثال: We need water. (نه “a water”)

عدم استفاده از فرم جمع:

مثال: I bought some furniture. (نه “furnitures”)

استفاده از “some” برای بیان مقدار نامعین:

مثال: I need some sugar.

استفاده از “much” برای سوالات و جملات منفی:

مثال: I don’t have much time.

استفاده از “a lot of” یا “plenty of” برای بیان مقادیر زیاد:

مثال: There is a lot of information on that website.

برای بیان مقدار دقیق، معمولاً از واحدهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود:

مثال: two liters of water, three kilos of rice.

مثال‌هایی از اسم‌های غیرقابل شمارش:

water: We need clean water to drink.
milk: Can you buy some milk?
sugar: Add some sugar to the tea.
information: I need more information about the project.
furniture: I bought new furniture for my apartment.
knowledge: Knowledge is power.
music: Music has a profound effect on emotions.

هر چند که این اسم‌ها غیرقابل شمارش هستند، وقتی در مورد یک واحد خاص یا مقدار محدود حرف می‌زنیم ممکن است به آن‌ها به شکل قابل شمارش اشاره شود. به عنوان مثال: two glasses of water، three pieces of information. در این موارد، “glass” یا “piece” قابل شمارش است، نه “water” یا “information”.

 

Countable Nouns Uncountable Nouns
book water
pen milk
dog sugar
computer information
city music

دیدگاهتان را بنویسید