لیست افعال stative

افعال stative (یا حالتی) به طور عمده حالت‌ها، احساسات، عقاید، و چیزهایی که “چگونه هستند” را توصیف می‌کنند نه “چه می‌کنند. افعال stative (یا افعال حالتی) در انگلیسی، افعالی هستند که به طور عمده نشان‌دهنده‌ی حالت، احساس، اعتقاد یا توانمندی هستند تا یک فعالیت یا اقدام مشخص. به عبارت دیگر، این افعال معمولاً نمی‌توانند به صورت مداوم (continuous) استفاده شوند چرا که نشان‌دهنده‌ی یک فعالیت در حال انجام یا تغییر نیستند. در ادامه به بررسی لیست افعال stative پرداخته شده است.

لیست افعال stative:

افعال stative (یا افعال حالتی) در انگلیسی، افعالی هستند که به طور عمده نشان‌دهنده‌ی حالت، احساس، اعتقاد یا توانمندی هستند تا یک فعالیت یا اقدام مشخص. به عبارت دیگر، این افعال معمولاً نمی‌توانند به صورت مداوم (continuous) استفاده شوند چرا که نشان‌دهنده‌ی یک فعالیت در حال انجام یا تغییر نیستند.

بعضی از افعال stative شامل موارد زیر هستند:

افعال احساس: love, hate, like, prefer, wish, want, need, etc.
افعال فکری/عقلی: believe, know, understand, remember, forget, think (وقتی به معنی “فکر کردن” به جای “تصور کردن” استفاده می‌شود), etc.
افعال حواس پنجگانه: see (وقتی به معنی “دیدن” به جای “نگاه کردن” استفاده می‌شود), hear, taste, smell, feel, etc.
افعال مالکیت: own, belong, possess, etc.
دیگر افعال: seem, cost, mean, etc.

برای مثال:

I love pizza. (درست است)
I am loving pizza. (غیر معمول است، چرا که “love” یک فعل stative است)

البته لازم است بدانید که برخی از افعال می‌توانند هم به صورت stative و هم به صورت dynamic (فعلی) استفاده شوند با تغییر معنی:

I think you are right. (فکر = نظر/احساس)
I am thinking about my plans for tomorrow. (فکر کردن = فعالیت ذهنی)

در این مثال، “think” در جمله اول به معنی یک نظر یا احساس است و به صورت ساده استفاده شده است. در جمله دوم، این فعل به معنی یک فعالیت ذهنی در حال انجام استفاده شده و به صورت مداوم آورده شده است.

لیست افعال stative:

افعال stative (یا حالتی) به طور عمده حالت‌ها، احساسات، عقاید، و چیزهایی که “چگونه هستند” را توصیف می‌کنند نه “چه می‌کنند”. در زیر یک لیست از افعال stative معرفی شده است، البته لازم به ذکر است که این لیست جامع نیست و افعال بیشتری نیز می‌توانند در این دسته قرار گیرند:

افعال احساسی:

love
hate
like
prefer
wish
want
need
care for
desire

افعال فکری و عقلی:

believe
know
understand
remember
forget
think (وقتی به معنی “نظر داشتن” استفاده می‌شود، نه “فکر کردن”)
imagine
mean
doubt
agree
disagree

افعال حواس پنجگانه (وقتی به معنی تجربه، نه فعالیت):

see (مثل “من فهمیدم” نه “من نگاه می‌کنم”)
hear
taste
smell
feel

افعال مالکیت:

own
possess
belong

دیگر افعال stative:

seem
cost
owe
weigh
consist
include
matter
deserve
need

البته بعضی از این افعال هم می‌توانند در زمان‌های مداوم (continuous tenses) استفاده شوند، اما با تغییر در معنی. به عنوان مثال:

“I think it’s a good idea.” (نظر/احساس)
“I am thinking about going on a trip.” (فعالیت ذهنی)

دسته‌بندي افعال
افعال احساسي love, hate, like, prefer, wish, want, need, care for, desire
افعال فکري و عقلي believe, know, understand, remember, forget, think (وقتي به معني “نظر داشتن” استفاده مي‌شود), imagine, mean, doubt, agree, disagree
افعال حواس پنجگانه see (وقتي به معني “فهميدن” استفاده مي‌شود), hear, taste, smell, feel
افعال مالکيت own, possess, belong
ديگر افعال stative seem, cost, owe, weigh, consist, include, matter, deserve, need

گرامر استفاده از افعال stative:

افعال stative (یا حالتی) نشان‌دهنده‌ی حالت‌ها، احساسات، اعتقادات یا خصوصیات اساسی هستند و معمولاً با زمان‌های مداوم استفاده نمی‌شوند. اما چطور باید با آنها جمله ساخت؟

در زیر نحوه ساخت جمله با افعال stative را مشاهده می‌کنید:

جملات مثبت:

[فاعل] + [فعل stative] + [مکمل]

مثال: I love chocolate.

جملات منفی:

[فاعل] + [نهاده منفی (مانند do not, does not)] + [فعل stative] + [مکمل]

مثال: She doesn’t believe in ghosts.

سوالی:

[نهاده سوالی (مانند do, does)] + [فاعل] + [فعل stative] + [مکمل]؟

مثال: Do you like classical music?

جملات با زمان‌های دیگر:

[فاعل] + [فعل کمکی مناسب (مانند was, were, has, have)] + [فعل stative] + [مکمل]

مثال: They had known the answer.

لطفاً توجه داشته باشید که اگرچه افعال stative معمولاً با زمان‌های مداوم استفاده نمی‌شوند، برخی از آنها می‌توانند در برخی موارد با زمان‌های مداوم هم به کار روند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I am loving this movie! (به علت تأکید و حس لحظه‌ای)
She is thinking about moving abroad. (تأکید بر فعالیت در حال انجام)

نکات مهم در استفاده از افعال stative:

افعال stative به خصوصیات، احساسات، اعتقادات و حالات دیگر مرتبط هستند. در استفاده از این افعال، چند نکته مهم وجود دارد:

زمان مداوم: به طور کلی، افعال stative با زمان‌های مداوم استفاده نمی‌شوند. به همین دلیل ما معمولاً نمی‌گوییم “I am loving you”، بلکه می‌گوییم “I love you”.

معانی متفاوت: بعضی افعال می‌توانند به هم وقتی که به معنای stative یا dynamic استفاده شوند، معانی متفاوتی داشته باشند:

Think:

Stative: “I think it’s a good idea.” (نظر یا باور)
Dynamic: “I am thinking about the problem.” (فعالیت ذهنی در حال انجام)

  • تغییر حالت: همانطور که در مثال بالا دیده شد، بعضی از افعال می‌توانند به هم به صورت stative یا dynamic استفاده شوند.
  • استفاده در زمان‌های مختلف: اگرچه افعال stative معمولاً با زمان‌های مداوم استفاده نمی‌شوند، اما آنها می‌توانند با زمان‌های ساده، کامل و غیره به کار بروند. مثل: “I have always liked him.”
  • تشخیص: یکی از روش‌های تشخیص این است که ببینیم آیا فعل مورد نظر نیازمند یک فعالیت فیزیکی است یا خیر. اگر نیازی به فعالیت فیزیکی نداشته باشد، احتمالاً stative است.
  • افعال حواس پنجگانه: افعال مرتبط با حواس پنجگانه معمولاً به صورت stative استفاده می‌شوند، مگر اینکه به فعالیت فیزیکی اشاره کنند. مثلاً:

“I see the car.” (مشاهده، حالتی)
“I am seeing the doctor at 3 pm.” (ملاقات، فعالیت)

دیدگاهتان را بنویسید