متمم در انگلیسی

متمم در انگلیسی مجموعه ای از کلمات هستند که حضور ان ها در کنار اسم، می تواند جمله را تکمیل بخشد. می توان گفت این کلمات، توصیفی برای کلمه قبل از خود هستند.

متمم در انگلیسی:

متمم یا “complement” در زبان انگلیسی به قسمت‌هایی از جمله اشاره دارد که اطلاعات مکمل و معنی کامل را به فعل یا صفت اضافه می‌کنند. متمم‌ها می‌توانند جمله یا عبارتی باشند که مکمل کلمات دیگر در جمله است. در واقع این عناصر می‌توانند به فعل‌ها، اسم‌ها، یا صفت‌ها وصل شوند تا جمله کامل‌تر شود. حروف اضافه اغلب در ترکیب با متمم‌ها به کار می‌روند.
حروف اضافه مانند “in”, “on”, “at”, “by” و “with” با متمم‌ها ترکیب می‌شوند تا معانی خاصی ایجاد کنند. به عنوان مثال، “interested in”, “good at”, و “familiar with” همگی نمونه‌هایی از این ترکیب‌ها هستند.

 

انواع متمم:

متمم موضوعی (Subject Complement): این متمم پس از فعل‌های “بودن” مانند “be” آمده و موضوع جمله را توصیف یا تعریف می‌کند. متمم موضوعی می‌تواند یک اسم (نامیده شده “predicate nominative”) یا یک صفت (نامیده شده “predicate adjective”) باشد.

Predicate Nominative: She is a teacher.
Predicate Adjective: She is happy.

متمم مفعولی (Object Complement): این متمم پس از مفعول آمده و مفعول را توصیف یا تعریف می‌کند. متمم مفعولی می‌تواند یک اسم، صفت، عدد و یا عبارت باشد.

They named their son Jack.
We found the movie boring.

متمم فاعلی (Subject Complement): متمم فاعلی موضوع جمله را توصیف یا تعریف می‌کند و می‌تواند صفت یا اسم باشد. این صفت یا اسم در جمله حالت، وضعیت و یا شرایط فاعل را تشریح می کند.
غالباً پس از فعل‌های وصلی مانند “be” (is, am, are, was, were) استفاده می‌شود.

Predicate Nominative (اسم): The man is a teacher.
Predicate Adjective (صفت): She is happy.

متمم صفت (Adjective Complement): این متمم اطلاعات اضافی در مورد یک صفت ارائه می‌دهد و می‌تواند به صورت یک قید، جمله وابسته، یا متمم دیگر باشد و پس از صفت می‌آید.

She is happy that she passed the exam.
He is proficient in French.

گرامر استفاده از متمم:

گرامر استفاده از متمم به شرایط و ساختار جمله بستگی دارد. در کل:
برای متمم‌های موضوعی، از فعل‌های “بودن” استفاده می‌شود.
برای متمم‌های مفعولی، فعل‌های خاصی مانند “make”, “call”, “find” و … استفاده می‌شود که بعد از آنها مفعول و سپس متمم مفعولی آمده است.
به یاد داشته باشید که هر دو نوع متمم برای تکمیل معنی جمله و توصیف موضوع یا مفعول استفاده می‌شوند.

حروف اضافه متمم ها:

متمم‌ها گاهی با حروف اضافه آمده و باعث توصیف دقیق‌تر و تکمیل معنی جمله می‌شوند. وقتی متمم با یک حرف اضافه آمده، به آن “متمم با حرف اضافه” یا “prepositional complement” می‌گویند. در زیر به انواع متمم با حرف اضافه، همراه با مثال برای هرکدام پرداخته شده است:

in (در، به):
معنی: می‌تواند برای زمان و مکان به کار برود.

مثال: She’s interested in science.
(او به علم علاقه‌مند است)

on (روی، در):
معنی: معمولاً برای توصیف روزها یا سطوح استفاده می‌شود.

مثال: He insisted on paying the bill.
(او اصرار کرد پول را پرداخت کند)

at (در، به):
معنی: برای توصیف مکان‌های خاص یا زمان‌های خاص.

مثال: She’s good at tennis.
(او در تنیس خوب است)

by (توسط، کنار):
معنی: نشان‌دهندهٔ عامل یا نحوه انجام چیزی است.

مثال: I’m surprised by his behavior.
(من از رفتار او متعجب هستم)

with (با):
معنی: نشان‌دهندهٔ همراهی یا ویژگی است.

مثال: She’s familiar with the process.
(او با فرآیند آشنا است)

about (در مورد، حدود):
معنی: بیان‌کنندهٔ موضوع یا دلیل چیزی است.

مثال: He’s worried about the test.
(او نگران آزمون است)

for (برای):
معنی: نشان‌دهندهٔ هدف، دلیل، یا مدت زمان است.

مثال: I’m ready for the challenge.
(من برای چالش آماده هستم)

of (از):
معنی: نشان‌دهندهٔ مالکیت، علت یا جزءی از چیزی است.

مثال: She’s afraid of spiders.
(او از عناکبوت‌ها می‌ترسد)

to (به):
معنی: می‌تواند برای نشان‌دادن جهت، هدف یا نتیجه به کار برود.

مثال: I’m close to finishing the project.
(من نزدیک به اتمام پروژه هستم)

حرف اضافه متمم معني
in interested in علاقه‌مند به
on insist on اصرار داشتن به
at good at ماهر يا خوب در
by surprised by متعجب از
with familiar with آشنا به
about worried about نگران چيزي
for ready for آماده براي
of afraid of ترسيدن از
to close to نزديک به

 

دیدگاهتان را بنویسید