مثال با would

would” یکی از فعل‌های کمکی است که در موقعیت‌های مختلف به کار می‌رود و بر اساس سیاق می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در زیر با ارائه مثال با would به بررسی دقیق این فعل کمکی پرداخته شده است.

مثال با would:

فعل کمکی “would” در زبان انگلیسی چندین معنی و کاربرد دارد. بیایید به توضیح و بررسی آن‌ها بپردازیم:

تصویری از گذشته:
در مواردی “would” نشان‌دهنده یک عادت در گذشته است.

“When I was a child, I would go fishing every summer.”

تقاضا یا پیشنهاد:

“Would” می‌تواند برای ابراز تقاضا یا پیشنهاد استفاده شود.

“Would you like a cup of coffee?” (پیشنهاد)
“Would you help me with this?” (تقاضا)

استفاده در قید و شرط:
در جملات شرطی، “would” اغلب در بخش پاسخ به شرط استفاده می‌شود.

“If I had enough money, I would travel the world.”

علم مطمئن:

“Would” گاهی اوقات برای نشان دادن یک علم یا تصور مطمئن استفاده می‌شود.

“I thought she would be at home by now.”

استفاده به عنوان فعل کمکی در افعال مجهول:

“The work would be done by tomorrow.”

استفاده در ساختارهای ضمنی:

“I would rather you didn’t smoke in here.”

برای ابراز احتمال:

“That would be John at the door.”
(وقتی زنگ درب منزل به صدا در می‌آید و شما فکر می‌کنید احتمالاً جان است که اومده)

ساختار گرامری استفاده از would در جملات:

فعل کمکی “would” در زبان انگلیسی با کاربردها و ساختارهای مختلفی همراه است. در اینجا به توضیح و بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

تصویری از گذشته (عادت گذشته):

ساختار: Subject + would + base form of the verb

مثال:

“When I was young, I would play soccer every day.”

تقاضا یا پیشنهاد:

ساختار برای پیشنهاد: Would + subject + like + noun/infinitive verb
ساختار برای تقاضا: Would + subject + base form of the verb

مثال:

“Would you like some tea?” (پیشنهاد)
“Would you help me, please?” (تقاضا)

استفاده در قید و شرط (شرطی نوع دوم و سوم):
ساختار برای شرطی نوع دوم: If + subject + past simple, subject + would + base form of the verb
ساختار برای شرطی نوع سوم: If + subject + had + past participle, subject + would have + past participle

مثال:

“If she studied more, she would pass the exam.” (شرطی نوع دوم)
“If she had studied more, she would have passed the exam.” (شرطی نوع سوم)

استفاده به عنوان فعل کمکی در افعال مجهول:
ساختار: Subject + would + be + past participle of the main verb

مثال:

“The work would be completed by next week.”

استفاده در ساختارهای ضمنی:
ساختار: Subject + would + rather + subject + past simple

مثال:

“I would rather you stayed at home.”

استفاده برای ابراز احتمال:
ساختار: Subject + would + be + noun/adjective

مثال:

“That would be John calling.”

همچنین “would” به همراه “like to”, “love to”, “hate to”, و “prefer to” برای ابراز تمایلات استفاده می‌شود. مثلاً:

“I would love to visit Paris.”

ساختار استفاده از would در جملات منفی و پرسشی:
با کمک فعل کمکی “would” می‌توان جملات منفی و پرسشی را ساخت. در اینجا، ساختارها و مثال‌هایی را برای هر دو نوع جمله آورده ‌شده است:

جملات منفی:

ساختار: Subject + would + not (wouldn’t) + base form of the verb

مثال:

“She wouldn’t go to the party.”
(او به مهمانی نمی‌رود)

“I would not like to try that dish.”
(من دوست ندارم آن غذا را امتحان کنم)

جملات پرسشی:

ساختار: Would + subject + base form of the verb + …?

مثال:

“Would she come to the meeting?”
(آیا او به جلسه می‌آید؟)

“Would you like some coffee?”
(آیا دوست دارید قهوه‌ای بنوشید؟)

نکته:

در جملات منفی، می‌توان از “wouldn’t” به عنوان فرم کوتاه “would not” استفاده کرد.
هنگامی که با “would” سوال می‌پرسید، موضوع اغلب به موضوعاتی مانند تقاضا، پیشنهاد، یا احتمال مرتبط است.

 

Type Structure Example
Affirmative (ساده) Subject + would + base form of the verb I would go.
Negative (منفي) Subject + would + not (wouldn’t) + base form of the verb I wouldn’t go.
Interrogative (پرسشي) Would + subject + base form of the verb + …? Would you go?

استثناهای استفاده از would:

استفاده از “would” در انگلیسی به دلایل مختلفی مطرح می‌شود، و همچنین برخی استثناء‌ها و نکات خاص وجود دارد. در اینجا به برخی از این استثناء‌ها و نکات خاص پرداخته شده است:

با فعل‌های حالتی: معمولاً دو یا بیشتر از فعل‌های حالتی (مانند “can”, “should”, “would”) در کنار هم استفاده نمی‌شوند. برای مثال، ما نمی‌گوییم: “I would can go.”

با “used to”: “would” می‌تواند به معنای عادت گذشته استفاده شود، ولی فقط وقتی این عادت به اقدامات متکرر و نه وضعیت‌ها اشاره دارد.

صحیح: “When I was a child, I would go fishing every summer.”
(وقتی کودک بودم، هر تابستان ماهیگیری می‌رفتم)

نادرست: “When I was a child, I would be happy.”
به جای آن باید بگویید: “When I was a child, I used to be happy.”

پس از “wish” و “if”: بعد از “wish” یا “if” در جملات واقع‌ناپذیر، از “would” استفاده می‌شود.

“I wish you would listen to me.”
“If I had a million dollars, I would buy a house.”

به معنای “will” در گذشته: “Would” گاهی اوقات به عنوان گذشته‌ی “will” استفاده می‌شود.

“He said he would come to the party.”
(او گفته بود که به مهمانی خواهد آمد)

در پیشنهادها: برای ارائه پیشنهادها، “would” استفاده می‌شود.

“Would you like some tea?”

در وعده‌ها و تهدیدها: “Would” برای نشان دادن وعده یا تهدید هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

“I would help you if I could.”
“I wouldn’t do that if I were you.”

“Would rather”: برای بیان ترجیح استفاده می‌شود.

“I would rather stay home tonight.”

دیدگاهتان را بنویسید