مثال برای قید حالت در انگلیسی

قید یا adverb ها کلماتی هستند که برای توصیف و اطلاعات اضافه وارد جمله می شوند. این کلمات می توانند شامل انواع مختلف باشند؛ از جمله قید حالت، مکان، زمان، جهت و … . در این مطلب با ذکر مثال برای قید حالت در انگلیسی به بررسی دقیق تر این نوع قید پرداخته ایم.

مثال برای قید حالت در انگلیسی:

قید (Adverb) در زبان انگلیسی نقش مهمی در توصیف و تفصیل فعل، صفت، قید دیگر یا تمام جمله دارد. قید می‌تواند مکان، زمان، میزان یا نحوه انجام یک فعل را توصیف کند. برخی از قید‌ها با افزودن پسوند “-ly” به یک صفت ساخته می‌شوند، اما همه قید‌ها به این شکل نیستند.

انواع قید‌ها:
قید‌های زمانی (Adverbs of Time):

توضیح می‌دهند که چه زمانی چیزی رخ داده است.

مثال: now, today, yesterday, soon, later, often, always, never

جمله: I always wake up at 6 a.m.

قید‌های مکانی (Adverbs of Place):

توضیح می‌دهند کجا چیزی رخ داده است.

مثال: here, there, everywhere, nowhere, above, below

جمله: The keys are here.

قید‌های ترتیبی (Adverbs of Frequency):

توضیح می‌دهند با چه ترددی چیزی رخ می‌دهد.

مثال: always, usually, often, sometimes, rarely, never

جمله: She rarely eats chocolate.

قید‌های شیوه (Adverbs of Manner):

توضیح می‌دهند چگونه چیزی انجام شده است.

مثال: quickly, slowly, carefully, loudly, softly

جمله: He speaks softly.

قید‌های میزان (Adverbs of Degree):

توضیح می‌دهند چقدر یا تا چه حدی چیزی رخ داده است.

مثال: very, too, quite, almost, absolutely

جمله: The soup is too hot.

قید‌های نظر (Adverbs of Opinion):

بیان نظر یا جهت گیری نسبت به جمله.

مثال: fortunately, unfortunately, apparently, obviously

جمله: Fortunately, he arrived on time.

توجه:
همه صفت‌ها با افزودن “-ly” قید نمی‌شوند و همچنین همه قید‌ها از صفت‌ها به وجود نیامده‌اند.
موقعیت قید در جمله می‌تواند متغیر باشد و بستگی به نوع قید و معنی مورد نظر در جمله دارد.

 

بررسی قید حالت در انگلیسی:

قید‌های حالت (Adverbs of Manner) توضیح می‌دهند چگونه یک فعل انجام شده است. این نوع قید به ما نشان می‌دهد که یک عمل با چه شیوه‌ای یا با چه کیفیتی انجام شده است. بسیاری از قید‌های حالت با افزودن پسوند “-ly” به یک صفت ساخته می‌شوند، اما همه قید‌ها به این شکل نیستند.

بیایید برخی از قید‌های حالت را با مثال و ترجمه مورد بررسی قرار دهیم:

Quickly (به سرعت):

She runs quickly.
او به سرعت می‌دود

Softly (به آرامی):

He speaks softly.
او به آرامی صحبت می‌کند

Loudly (به بلندی)

The child cried loudly.
کودک به بلندی گریه کرد

Carefully (با دقت):

She drove carefully through the rain.
او با دقت در میان باران رانندگی کرد

Well (خوب):

He sings well.
او خوب می‌خواند

Badly (بد):

She plays piano badly.
او پیانو را بد می‌زند

Hard (به شدت / سخت):

She studies hard for her exams.
او به شدت برای امتحاناتش می‌خواند

Fast (سریع):

The car is moving fast.
ماشین به سرعت حرکت می‌کند

برخی از قید‌های حالت هم شکل با صفت‌های مربوطه‌شان هستند، مانند “hard” و “fast”. به همین دلیل استفاده و موقعیت آنها در جمله باید با دقت بررسی شود تا از اشتباهات گرامری جلوگیری شود.

 

قيد حالت مثال ترجمه
Quickly She runs quickly. او به سرعت مي‌دود.
Softly He speaks softly. او به آرامي صحبت مي‌کند.
Loudly The child cried loudly. کودک به بلندي گريه کرد.
Carefully She drove carefully through the rain. او با دقت در ميان باران رانندگي کرد.

قید حالت در چه قسمتی از جمله قرار می گیرد:

قید حالت (Adverbs of Manner) معمولاً نشان‌دهنده چگونگی انجام یک فعل است. در بیشتر موارد، این قیدها به دنبال فعل قرار می‌گیرند، اما موقعیت آنها در جمله ممکن است بسته به جمله و فعل متغیر باشد.

بعد از فعل‌های اصلی:

معمولاً قید حالت پس از فعل اصلی جمله می‌آید:

He speaks clearly.
(او به وضوح صحبت می‌کند)

She dances gracefully.
(او با زیبایی می‌رقصد)

بعد از جمله‌هایی با فعل “to be”:

در جمله‌هایی که فعل “to be” (هستند، است، هستیم، …) دارند، قید حالت معمولاً پس از فعل “to be” می‌آید.

The boy is loud.
(پسر بلند صدا است)

بعد از افعال غیر انتقالی:

برای افعالی که مفعول ندارند (افعال غیر انتقالی)، قید حالت به دنبال فعل قرار می‌گیرد.

The baby cried loudly.
(نوزاد به بلندی گریه کرد)

قبل از افعال انتقالی که مفعول دارند:

در بعضی موارد، وقتی فعل انتقالی با مفعول همراه باشد، قید حالت قبل از مفعول قرار می‌گیرد.

She carried the box carefully.
(او جعبه را با دقت حمل کرد)

قیدهای حالت با دو یا چند کلمه:

اگر قید حالت از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد (مانند “in the morning” یا “from time to time”), معمولاً در ابتدا یا انتهای جمله قرار می‌گیرد.

She dances in the morning.
(او در صبح می‌رقصد)

دیدگاهتان را بنویسید