مثال برای will و be going to

will و be going to دو فعل در زمان اینده هستند. هر دو این افعال به منظور تمایل یا قصد در اینده را دارند. اما هر یک در شرایط متفاوتی استفاده می شوند. در زیر با ذکر مثال برای will و be going to، به بررسی دقیق تر هریک پرداخته شده است.

مثال برای will و be going to:

“will” و “be going to” هر دو برای بیان آینده در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند، اما بسته به موقعیت و معنی مورد نظر، استفاده از آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد:

will

تصمیمات لحظه‌ای: زمانی که تصمیمی در همان لحظه و بدون برنامه‌ریزی قبلی گرفته می‌شود.
مثال:

“I’ll get it!”
(وقتی تلفن زنگ می‌زند)

پیش‌بینی‌ها: وقتی چیزی بر اساس نظر یا احساس شما پیش‌بینی می‌شود ولی بدون شواهد محکم.

مثال: “I think it will rain tomorrow.”

وعده‌ها و تهدیدها:
مثال:

“I’ll help you with your homework.”
یا “I’ll never speak to him again!”

be going to

برنامه‌ها و تصمیمات قبلی: زمانی که تصمیمی قبلاً گرفته شده و برای آن برنامه‌ریزی شده است.

مثال: “I’m going to start exercising regularly from next week.”

پیش‌بینی‌ها با شواهد: زمانی که بر اساس شواهد یا اطلاعات فعلی، چیزی پیش‌بینی می‌شود.
مثال:

 “It’s going to rain.”
(وقتی توده‌های تیره ابری در آسمان هستند)

اعمال یا وقوع چیزی در آینده نزدیک:

مثال: “Watch out! The vase is going to fall.”

راه‌های دیگری هم برای بیان آینده در انگلیسی وجود دارد (مانند استفاده از حال پیوسته برای بیان برنامه‌ها یا تصمیمات قطعی)، اما “will” و “be going to” دو راه پرکاربرد برای بیان آینده هستند. به موارد استفاده‌شان دقت کنید تا بتوانید به درستی از آن‌ها استفاده کنید.

 

گرامر استفاده از will و be going to:

بله، البته. در اینجا گرامر جمله‌سازی با استفاده از “will” و “be going to” را توضیح می‌دهم:

will

جمله مثبت: Subject + will + Base form of the verb

مثال: “I will study.”

جمله منفی: Subject + will + not + Base form of the verb (won’t مخفف will not است)

مثال: “I won’t study.”

جمله سوالی: Will + Subject + Base form of the verb?

مثال: “Will you study?”

be going to

جمله مثبت: Subject + be (am/is/are) + going to + Base form of the verb

مثال: “I am going to study.”

جمله منفی: Subject + be (am/is/are) + not + going to + Base form of the verb

مثال: “I am not going to study.”

جمله سوالی: Be (am/is/are) + Subject + going to + Base form of the verb?

مثال: “Are you going to study?”

will be going to
مثبت Subject + will + Verb Subject + be + going to + Verb
منفي Subject + will not + Verb Subject + be + not + going to + Verb
سوالي Will + Subject + Verb? Be + Subject + going to + Verb?

 

چند مثال مهم و رایج با will و be going to:

در اینجا چند مثال رایج و مهم با استفاده از “will” و “be going to” آورده شده است:

will

تصمیمات لحظه‌ای:

“The phone’s ringing. I’ll answer it.”
“It’s quite cold in here. I’ll turn up the heater.”

پیش‌بینی‌ها:

“I think the weather will be nice tomorrow.”
“I’m sure she will do well in her exams.”

وعده‌ها:

“Don’t worry about the dishes. I’ll do them later.”
“I’ll call you as soon as I arrive.”

be going to

برنامه‌ها و تصمیمات قبلی:

“I’m going to visit my grandparents next weekend.”
“They are going to launch a new product next month.”

پیش‌بینی‌ها با شواهد:

“Look at those dark clouds. It’s going to rain.”
“She looks very tired. I think she’s going to fall asleep soon.”

آینده نزدیک:

“I’m going to start my presentation in a few minutes.”
“They’re going to announce the winners shortly.”

استثناهای استفاده از will و be going to:

در زبان انگلیسی، “will” و “be going to” در بسیاری از موقعیت‌ها قابل تبادل هستند، اما برخی استثناء‌ها وجود دارند که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد:

احساسات، نظرات و تصمیمات لحظه‌ای: زمانی که تصمیم یا فکری ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی داریم، معمولاً از “will” استفاده می‌کنیم.

مثال: “Oh, I’ve left the door open. I’ll close it.”

پیش‌بینی‌ها بدون شواهد قوی: برای بیان نظرات یا پیش‌بینی‌های بدون شواهد ملموس، معمولاً از “will” استفاده می‌شود.

مثال: “I think Brazil will win the World Cup.”

پیش‌بینی‌ها با شواهد ملموس: زمانی که شواهد یا اطلاعات موجود برای پیش‌بینی چیزی داریم، معمولاً از “be going to” استفاده می‌کنیم.

مثال: “Look at those dark clouds. It’s going to rain.”

**وقتی از “think” یا “believe” استفاده می‌کنیم تا نظر شخصی خود را بیان کنیم، هم “will” و هم “be going to” قابل استفاده هستند. اما “think” با “will” بیان‌گر یک پیش‌بینی است و با “be going to” بیان‌گر یک نظر یا برنامه است.

“will”: “I think it will rain tomorrow.”
(پیش‌بینی)

“be going to”: “I think I’m going to go to the beach tomorrow.”
(برنامه یا نظر شخصی)

فورمالیته: در برخی موقعیت‌های رسمی، به ویژه در نوشتار رسمی، از “will” به جای “be going to” استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید