مجهول ماضی بعید در انگلیسی

مجهول ماضی بعید در انگلیسی یا “Past Perfect Passive” نشان‌دهنده یک فعلی است که به صورت مجهول و در زمان ماضی بعید انجام شده است. این زمان با استفاده از فعل کمکی “had” به همراه “been” و قسمت سوم فعل (Past Participle) به صورت مجهول ساخته می‌شود.

مجهول ماضی بعید در انگلیسی:

ماضی بعید یا “Past Perfect” در زبان انگلیسی نشان‌دهنده‌ی یک کار یا واقعه‌ای است که قبل از یک واقعه‌ی دیگر در گذشته رخ داده است. این زمان با استفاده از کمکی “had” به همراه قسمت سوم (Past Participle) فعل اصلی ساخته می‌شود.

مثال:

By the time we arrived, the movie had started.
(وقتی ما رسیدیم، فیلم شروع شده بود)

She had never seen a bear before she went to the zoo.
(او هیچ‌گاه یک خرس را ندیده بود تا زمانی که به باغ‌وحش رفت)

در جملات بالا، افعال “had started” و “had never seen” نشان‌دهنده‌ی ماضی بعید هستند و به معنی اینکه این اتفاق‌ها قبل از وقوع واقعه‌ی دیگری در گذشته افتاده‌اند.

ماضی بعید در انگلیسی چگونه ساخته می شود:

ماضی بعید یا “Past Perfect” در زبان انگلیسی با استفاده از فعل کمکی “had” به همراه قسمت سوم فعل (Past Participle) ساخته می‌شود.

ساختار آن به این شکل است:

Subject + had + Past Participle (فعل سوم)

برای مثال:

I had finished my homework before dinner.
(من تکلیفم را قبل از شام تمام کرده بودم)

They had never traveled abroad until last year.
(آنها تا پارسال هرگز به خارج از کشور سفر نکرده بودند)

در مثال‌های بالا، “had finished” و “had never traveled” نشان‌دهنده ماضی بعید هستند.

برای سوالی کردن و منفی کردن نیز از فعل کمکی “had” استفاده می‌شود:

سوالی: Had you met him before?
(آیا تو او را قبلاً ملاقات کرده بودی؟)

منفی: I had not (hadn’t) seen that movie before.
(من آن فیلم را قبلاً ندیده بودم)

مجهول ماضی بعید در انگلیسی چیست و چگونه ساخته می شود:

مجهول ماضی بعید یا “Past Perfect Passive” در زبان انگلیسی نشان‌دهنده یک فعلی است که به صورت مجهول و در زمان ماضی بعید انجام شده است. این زمان با استفاده از فعل کمکی “had” به همراه “been” و قسمت سوم فعل (Past Participle) به صورت مجهول ساخته می‌شود.

ساختار آن به این شکل است:
Subject+had been+Past Participle+by …

برای مثال:

The book had been written by the famous author.
(کتاب نوشته شده بود توسط نویسنده‌ی مشهور)

The dinner had been prepared by my mother before I arrived.
(شام آماده شده بود توسط مادرم قبل از اینکه من بیایم)

در مثال‌های بالا، “had been written” و “had been prepared” نشان‌دهنده مجهول ماضی بعید هستند.

برای سوالی و منفی کردن نیز از فعل کمکی “had” و “been” استفاده می‌شود:

سوالی: Had the project been completed by the deadline?
(آیا پروژه تا موعد مقرر تمام شده بود؟)

منفی: The work had not been finished by 5 o’clock.
(کار تا ساعت 5 تمام نشده بود)

نوع جمله ساختار مثال
مثبت Subject + had been + Past Participle The book had been written by the famous author.
منفي Subject + had not been + Past Participle The work had not been finished by 5 o’clock.
سوالي Had + Subject + been + Past Participle + ? Had the project been completed by the deadline?

کاربرد ماضی مجهول در انگلیسی چیست:

ماضی مجهول یا “Simple Past Passive” در زبان انگلیسی برای نشان دادن کارها یا اتفاق‌هایی استفاده می‌شود که در گذشته و به صورت مجهول انجام شده‌اند. در زمان مجهول، تاکید بر این است که چه چیزی با کار یا اتفاق مشخصی روبه‌رو شده است، نه اینکه کی آن کار یا اتفاق را انجام داده است.

مثال:

The letter was written by John.
(نامه نوشته شده بود توسط جان)

در جمله‌ی فوق، تاکید بر نامه است و اینکه نامه نوشته شده‌است. اما اینکه توسط چه کسی نوشته شده است (در اینجا “جان”) اطلاعی ثانویه است.

کاربرد ماضی مجهول زمانی است که:

ما نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم بگوییم که چه کسی کار یا اقدامی را انجام داده است.
ما می‌خواهیم تاکید کنیم بر روی نتیجه یا اثر کار و نه بر روی انجام‌دهنده‌ی آن.
ما می‌خواهیم توصیفی کلی در مورد موضوع داشته باشیم و اهمیتی به انجام‌دهنده ندهیم.

مثال دیگر:

The museum was visited by thousands of tourists every year.
(موزه هر ساله توسط هزاران گردشگر بازدید می‌شد)

در این مثال، تاکید بر تعداد زیادی از گردشگران است که موزه را می‌بینند، و نه بر گردشگران خاصی که آن را می‌بینند.
اهی اوقات استفاده از زمان مجهول به دلایل استایل یا ساختار نوشتاری انجام می‌شود، و گاهی هم به دلیلی خاص، نویسنده یا گوینده نمی‌خواهد یا نمی‌تواند فاعل اصلی یا انجام‌دهنده کار را نام ببرد.

The documents were stolen.
(اسناد دزدیده شدند)

در این مثال، نمی‌دانیم یا به ما مهم نیست که چه کسی اسناد را دزدیده است.

The cake was made with almonds and honey.
(کیک با بادام و عسل ساخته شده بود)

اینجا تاکید بر موادی است که در کیک استفاده شده است و نه بر کسی که آن را ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید