معنی subject در گرامر

واژه “subject” در زبان انگلیسی معانی متعددی دارد. معنی subject در گرامر می تواند شامل مفاهیمی همچون به یک مبحث یا موضوع خاص، اشاره به فاعل جمله، چیزی یا کسی که تحت حاکمیت یا اختیار چیز یا کسی دیگری قرار دارد و … باشد.

معنی subject در گرامر:

واژه “subject” در زبان انگلیسی معانی متعددی دارد. بسته به زمینه‌ی استفاده‌شده، ممکن است یکی یا چند معنی از موارد زیر را داشته باشد:

موضوع یا زمینه: ممکن است به یک مبحث یا موضوع خاص اشاره داشته باشد.

The subject of the meeting is sustainability.
I enjoy studying the subject of history.

موضوع جمله: در گرامر، “subject” به فاعل جمله اشاره دارد.

In the sentence “The cat sleeps,” “The cat” is the subject.

آزمایش یا مطالعه: ممکن است به فرد یا چیزی اشاره کند که تحت آزمایش، مطالعه، یا مشاهده قرار دارد.

The scientist observed the behavior of the subject.

وابستگی یا زیرمجموعه: چیزی یا کسی که تحت حاکمیت یا اختیار چیز یا کسی دیگری قرار دارد.

The colony was a subject of the empire.

موضوع فوتوگرافی: اشیاء یا افرادی که در یک تصویر یا عکس قرار دارند.

The mountains in the background were the main subject of the photograph.

مسائل مرتبط: زمانی که چیزی ممکن است تحت تأثیر یا وابسته به شرایط یا عوامل دیگری قرار داشته باشد.

The event is subject to change based on weather conditions.

این فقط برخی از معانی متداول واژه “subject” در زبان انگلیسی است. بسته به زمینه و متن مورد استفاده، ممکن است معانی دیگری نیز داشته باشد.

کاربرد subject در انگلیسی چیست:

“Subject” در زبان انگلیسی چندین کاربرد مهم دارد. در اینجا به برخی از کاربردهای رایج این واژه اشاره شده است:

گرامر: در زبان‌شناسی و گرامر، “subject” به فاعل یک جمله اشاره دارد. فاعل می‌تواند یک انسان، جانور، جماد یا هر واژه‌ای باشد که کنش یا حالتی را انجام می‌دهد یا آن را تجربه می‌کند.

در جمله “The dog barks,” “The dog” subject است.

موضوع یا مبحث: وقتی می‌خواهیم به یک موضوع خاص، سوژه یا مبحث اشاره کنیم، از “subject” استفاده می‌کنیم.

What’s the subject of the lecture?
The book covers the subject of ancient civilizations.

آزمایش یا مطالعه: وقتی فرد یا چیزی تحت آزمایش، مطالعه، یا مشاهده قرار می‌گیرد.

She was a subject in a sleep study.

حاکمیت یا وابستگی: زمانی که به فرد یا چیزی اشاره می‌شود که تحت حاکمیت، اختیار یا سلطه‌ی چیز یا کسی دیگری است.

The people were loyal subjects of the king.

موضوع فوتوگرافی: در فوتوگرافی، به اشیاء یا افرادی که در یک تصویر یا عکس قرار دارند، “subject” گفته می‌شود.

She chose a beautiful landscape as her subject for the photography competition.

مسائل و شرایط: وقتی چیزی وابسته به شرایط یا عوامل خارجی است.

The meeting is subject to rescheduling if the manager is unavailable.

در اصطلاحات: “Subject” در برخی اصطلاحات وجود دارد، مانند “change the subject” (تغییر موضوع) یا “subject to” (وابسته به یا تحت شرایط).

نحوه تشخیص subject در انگلیسی:

تشخیص “subject” (فاعل) در جملات انگلیسی ممکن است گاهی اوقات به نظر پیچیده بیاید، ولی با دقت به جمله و تجزیه‌ی آن، می‌توان فاعل را شناسایی کرد. در زیر به چند نکته برای تشخیص فاعل در جملات انگلیسی اشاره شده است:

فعل: اولین گام برای شناسایی فاعل، پیدا کردن فعل در جمله است. فاعل معمولاً قبل از فعل می‌آید و فعل بر اساس فاعل انطباق پیدا می‌کند.

She reads the book. (She is the subject)
The dogs bark loudly. (The dogs is the subject)

سوالات: با تغییر جمله به شکل سوالی، می‌توان به راحتی فاعل را شناسایی کرد.

The cat sleeps on the couch. -> Does the cat sleep on the couch?

در اینجا “the cat” فاعل است.

جملات فرمانی: در جملات فرمانی (imperative sentences) که معمولاً در دستورات و توصیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاعل مخفی است و معمولاً “you” (تو) است.

(You) Close the door.

جملات نقلی: در جملات نقلی، ممکن است دو فاعل داشته باشیم: یکی فاعل اصلی جمله و دیگری فاعل جمله‌ی نقلی.

John said that he was tired.

در اینجا، “John” فاعل اصلی و “he” فاعل جمله‌ی نقلی است.

توجه به افعال‌های “be”: وقتی “am,” “is,” “are,” “was,” و “were” در جمله استفاده می‌شوند، می‌توانید به دنبال فاعل قبل از آن‌ها بگردید.

The weather is nice.

در اینجا، “The weather” فاعل است.

جملات مجهول: در جملات مجهول، فاعل و مفعول معمولاً جابجا می‌شوند و فاعل می‌تواند در انتهای جمله با استفاده از “by” آورده شود.

The book was read by Mary.

در این جمله، “The book” مفعول و “Mary” فاعل واقعی است.

گرامر subject در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، “subject” یا فاعل، بخش مهمی از جمله است و با فعل جمله تطابق دارد. در اینجا، گرامر مرتبط با “subject” در انگلیسی را بررسی می‌کنیم:

موقعیت در جمله: فاعل معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، پیش از فعل.

She writes a letter.
Dogs bark loudly.

تطابق با فعل: فعل جمله باید با فاعل جمله (چه تعداد، چه شخص) تطابق داشته باشد.

He reads books. (third person singular)
They read books. (plural)

فاعل‌های مرکب: گاهی اوقات دو یا چند فاعل با استفاده از “and” به هم متصل می‌شوند و فعل به صورت جمع بیان می‌شود.

Jane and John are friends.

فاعل‌های متصل با “or” یا “nor”: وقتی دو فاعل با “or” یا “nor” به هم متصل شوند، فعل بر اساس فاعل نزدیک به خود تطابق می‌یابد.

Neither the teacher nor the students are ready.
Either John or his sisters are coming.

اسم‌های مجموعه: برخی اسم‌های مجموعه با فعل مفرد همراه می‌شوند، مگر اینکه به اجزای تشکیل‌دهنده اشاره شده باشد.

The team is playing well.
The team are in disagreement about the next move.

اصطلاحات مبتنی بر مقدار: وقتی اصطلاحات مبتنی بر مقدار مانند “a lot of,” “a number of,” “the majority of” استفاده می‌شوند، فعل بر اساس اسم که پس از آن می‌آید، تطابق می‌یابد.

A number of students are absent.
The majority of the work is done.

“Each” و “Every”: وقتی فاعل با “each” یا “every” شروع می‌شود، فعل مفرد است.

Every student has a book.

معني “Subject” در گرامر انگليسي
تعريف فاعل يا بخشي از جمله که کنش يا حالت را انجام مي‌دهد يا آن را تجربه مي‌کند.
موقعيت در جمله معمولاً در ابتداي جمله قبل از فعل قرار مي‌گيرد.
تطابق با فعل فعل جمله بايد با فاعل جمله (چه تعداد، چه شخص) تطابق داشته باشد.
نمونه‌ها She, dogs, John and Mary, either the teacher or the students

دیدگاهتان را بنویسید