مفعول حرف اضافه در انگلیسی

مفعول حرف اضافه در انگلیسی یا prepositional object ، اسم یا ضمیری ست که تابع حرف اضافه است و اطلاعات کافی و اضافی را وارد جمله می کند.

 

مفعول حرف اضافه در انگلیسی:

مفعول حرف اضافه (Prepositional Object) در انگلیسی، به کلمه یا عبارتی اشاره دارد که به حرف اضافه (preposition) وابسته است و اطلاعات اضافی به جمله می‌دهد. این مفعول می‌تواند یک اسم، ضمیر، یا حتی یک جمله باشد. این کلمات با نام متمم نیز شناخته می شوند که در واقع تکمیل کننده یک مفهوم هستند.
بیایید برخی از مثال‌ها را مرور کنیم:

She is fond of chocolate.

در اینجا، “of chocolate” یک عبارت حرف اضافه است و “chocolate” مفعول حرف اضافه “of” می‌باشد.

 

They were talking about the movie.

در این مثال، “about the movie” یک عبارت حرف اضافه است و “the movie” مفعول حرف اضافه “about” است.

 

He is afraid of flying.

اینجا “of flying” یک عبارت حرف اضافه است و “flying” مفعول حرف اضافه “of” می‌باشد.

در همه این مثال‌ها، مفعول حرف اضافه اطلاعات اضافی در مورد فعل یا صفت در جمله می‌دهد.

 

انواع مفعول حرف اضافه در انگلیسی:

مفعول حرف اضافه در انگلیسی معمولاً در پی یک حرف اضافه آمده و اطلاعات بیشتری در مورد موقعیت، زمان یا جهت را ارائه می‌دهد. انواع مختلفی از مفعول حرف اضافه وجود دارد:

اسم یا عبارت اسمی: این مفعول‌ها معمولاً از یک اسم یا گروهی از اسم‌ها تشکیل شده‌اند.

مثال: We are on the bridge.

در اینجا، “the bridge” مفعول حرف اضافه “on” است.

 

ضمیر: ضمایر می‌توانند به عنوان مفعول حرف اضافه عمل کنند.

مثال: She is sitting next to him.

در اینجا، “him” مفعول حرف اضافه “next to” است.

 

جراند: جراند یک فعل با پسوند “-ing” است که می‌تواند مانند یک اسم عمل کند.

مثال: He is fond of swimming.

“swimming” در اینجا مفعول حرف اضافه “of” است.

 

عبارات موصولی (wh-clauses): این عبارات با کلمات موصولی مانند “where”, “when”, “why”, “how” شروع می‌شوند.

مثال: I am not sure about where she lives.

در این مورد، “where she lives” مفعول حرف اضافه “about” است.

 

عبارت ضمیری (pronoun phrase): در برخی موارد، مفعول حرف اضافه می‌تواند یک عبارت باشد که با ضمیر شروع می‌شود.

مثال: Between you and me, this is a bad idea.

“you and me” در اینجا مفعول حرف اضافه “between” است.

در همه این مثال‌ها، مفعول حرف اضافه کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری در مورد جمله و ارتباط بین اجزای آن ارائه شود. این مفعول‌ها به جمله‌ها امکان می‌دهند تا دقیق‌تر، مفصل‌تر و واضح‌تر باشند.

 

عبارات و جمله‌‌واره‌‌های اسمی بعد از مفعول حرف اضافه چه تغییری می کنند:

عبارات و جمله‌واره‌های اسمی که به عنوان مفعول حرف اضافه استفاده می‌شوند، برخی ویژگی‌ها و تغییرات گرامری دارند. بیایید به بررسی این تغییرات بپردازیم:

زمان جمله‌واره: وقتی یک جمله‌واره به عنوان مفعول حرف اضافه استفاده می‌شود، زمان فعل در آن جمله‌واره ممکن است تغییر کند تا با زمان فعل اصلی جمله هماهنگ شود.

مثال: I will talk about what I did last summer.

در اینجا، فعل “did” در گذشته است، چرا که اشاره به یک رویداد گذشته دارد، حتی اگر فعل اصلی جمله (will talk) در آینده باشد.

استفاده از ضمایر موصولی: در بسیاری از جمله‌واره‌ها، ضمیر موصولی مانند “who”, “which”, “that”, “where”, “when”, و “why” استفاده می‌شود.

مثال: He didn’t explain the reason why he left early.

ساختار منفی: در برخی موارد، می‌توانید جمله‌واره‌ی منفی را بعد از حرف اضافه استفاده کنید.

مثال: There is no reason for not trying.

ترتیب واژگان: در برخی از جمله‌واره‌ها، ترتیب واژگان ممکن است با ترتیب معمولی جملات استاندارد متفاوت باشد.

مثال: The book on which I am working is almost complete.

در اینجا، حرف اضافه “on” قبل از ضمیر موصولی “which” آمده‌است، که این چیزی است که در انگلیسی فرمال رایج است.
در نهایت، هنگام استفاده از عبارات یا جمله‌واره‌های اسمی به عنوان مفعول حرف اضافه، باید به ساختار و موقعیت آنها در جمله دقت کنید.

نحوه ساخت مفعول حروف اضافه در انگلیسی:

نحوه ساخت این متمم ها در زیر به صورت یک جدول ارائه شده است:

نوع مفعول حرف اضافه ساخت گرامري مثال
اسم يا عبارت اسمي [حرف اضافه] + [اسم] in the park
ضمير [حرف اضافه] + [ضمير] with him
جراند [حرف اضافه] + [فعل-ing] before leaving
عبارات موصولي (wh-clauses) [حرف اضافه] + [کلمه موصولي] + [جمله] about what he said
عبارت ضميري (pronoun phrase) [حرف اضافه] + [عبارت با ضمير] between you and me

استثناهایی در ارتباط با ساخت و استفاده از مفعول حرف اضافه در انگلیسی:

مفعول‌های حرف اضافه در انگلیسی به طور عمده مطابق قوانین و ساختارهای مشخصی تشکیل می‌شوند، اما همانند بسیاری از قوانین زبان، استثناهایی نیز وجود دارد. بیایید به برخی از این استثناها نگاه کنیم:

حذف حرف اضافه: در برخی موارد، حرف اضافه در انگلیسی محاوره‌ای حذف می‌شود، اما در انگلیسی رسمی نباید این کار را کرد.

محاوره‌ای: “The person I spoke to…”

رسمی: “The person to whom I spoke…”

ترتیب حروف اضافه: در انگلیسی فرمال، بعضی اوقات حرف اضافه قبل از ضمیر موصولی قرار می‌گیرد.

مثال: “The conference at which I presented…”
به جای “The conference I presented at…”

“It” غیر معین: گاهی اوقات در انگلیسی برای جلوگیری از استفاده از مفعول حرف اضافه در انتهای جمله، از “it” به عنوان یک ضمیر غیر معین استفاده می‌کنیم.

مثال: “It’s the girl I’m waiting for.”
به جای “The girl I’m waiting for is…”

استفاده از “where” به جای حرف اضافه: در برخی موارد، به جای استفاده از حرف اضافه مانند “in” یا “at” می‌توان از “where” استفاده کرد.

مثال: “The place where I met her”
به جای “The place at which I met her.”

استفاده از “that”: در انگلیسی محاوره‌ای، اغلب “that” به جای “which” یا “whom” با حرف اضافه استفاده می‌شود.

مثال: “The book that I’m looking for”
به جای “The book for which I’m looking.”

تکرار حروف اضافه: در برخی موارد، حرف اضافه باید برای هر عنصر تکرار شود.

مثال: “Between you and me”
(نه “Between you and I”).

 

دیدگاهتان را بنویسید