نحوه استفاده از حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه (prepositions) در زبان انگلیسی کلمات کوتاهی هستند که معمولاً قبل از اسم یا ضمیر آمده و رابطهٔ معنایی بین اجزای مختلف یک جمله را نشان می‌دهند. این حروف ممکن است موقعیت فیزیکی یک چیز یا فرد نسبت به چیز یا فرد دیگر توضیح داده، نشان‌دهنده‌ی زمان یا بازه‌ی زمانی بوده و یا … . نحوه استفاده از حروف اضافه در انگلیسی برای هر حروف اضافه متفاوت است. در زیر به توضیح هریک پرداخته شده است.

نحوه استفاده از حروف اضافه در انگلیسی:

حروف اضافه (prepositions) در زبان انگلیسی کلمات کوتاهی هستند که معمولاً قبل از اسم یا ضمیر آمده و رابطهٔ معنایی بین اجزای مختلف یک جمله را نشان می‌دهند. این رابطه می‌تواند در مورد مکان، زمان، جهت، علت و دیگر زمینه‌ها باشد.

کاربردهای حروف اضافه:

موقعیت یا مکان: نشان‌دهنده‌ی موقعیت فیزیکی یک چیز یا فرد نسبت به چیز یا فرد دیگر.

in the box
under the table
between the books
beside the river

زمان: نشان‌دهنده‌ی زمان یا بازه‌ی زمانی.

in January
on Monday
at night
before the party

جهت: نشان‌دهنده‌ی جهت یا حرکت.

towards the mountain
across the road
through the tunnel

علت یا دلیل: نشان‌دهنده‌ی دلیل یا علت چیزی.

because of the rain
due to the traffic
for the sake of clarity

وسیله یا ابزار: نشان‌دهنده‌ی وسیله یا ابزاری که با آن چیزی انجام شده.

by car
with a spoon

مقدار یا میزان: نشان‌دهنده‌ی مقدار یا میزان چیزی.

in pairs
by the dozen

انواع حروف اضافه در انگلیسی :

حروف اضافه در زبان انگلیسی به موارد مختلفی مرتبط هستند، از جمله مکان، زمان، جهت، علت و غیره. در زیر به بررسی انواع مختلف حروف اضافه پرداخته‌ایم:

حروف اضافهٔ مکانی (Prepositions of Place):

in: در داخل (یک فضای بسته) مثل یک اتاق یا یک ساختمان (e.g., in the room).
on: روی سطحی (e.g., on the table).
under: زیر چیزی (e.g., under the bridge).
between: در میان دو چیز یا دو نفر (e.g., between two trees).
beside: کنار چیزی یا کنار کسی (e.g., beside the river).
behind: پشت چیزی (e.g., behind the door).
in front of: روبروی چیزی (e.g., in front of the house).

حروف اضافهٔ زمانی (Prepositions of Time):

in: برای ماه‌ها، فصل‌ها، سال‌ها، و بعضی اوقات روز (e.g., in January, in 1990, in the morning).
on: برای روزها و تاریخ‌ها (e.g., on Monday, on 25th December).
at: برای ساعات و لحظات خاص (e.g., at 5 pm, at midnight).
during: در طول یک بازه زمانی (e.g., during the summer).
until: تا زمانی خاص (e.g., until tomorrow).

حروف اضافهٔ جهت و حرکت (Prepositions of Direction/Movement):

to: به سمت یک جهت یا مکان (e.g., go to the store).
from: از یک مکان یا نقطه (e.g., come from Paris).
towards: به سمت چیزی (e.g., walk towards the park).
into: وارد شدن به یک فضای داخلی (e.g., go into the room).
out of: خروج از فضای داخلی (e.g., come out of the car).

حروف اضافهٔ علت و دلیل (Prepositions of Cause/Reason):

because of: به دلیل چیزی (e.g., he was late because of the traffic).
due to: به علت (e.g., the game was cancelled due to rain).
thanks to: به خاطر، با تشکر از (e.g., thanks to his help, we finished on time).

حروف اضافهٔ وسیله (Prepositions of Means/Agency):

by: با وسیله‌ای خاص (e.g., by car, by train).
with: با استفاده از یک ابزار یا وسیله (e.g., write with a pen).

سایر حروف اضافه:

of: مالکیت یا بخشی از چیزی (e.g., the door of the car).
about: مربوط به یا در مورد (e.g., think about the future).
like: شبیه یا مانند (e.g., feel like a hero).

این فقط یک نمایش کلی از حروف اضافه و کاربردهای آن‌ها است. در زبان انگلیسی، حروف اضافه بسیاری وجود دارد که هر کدام کاربردها و معانی متعددی دارند.

 

نوع حرف اضافه حروف اضافه مثال
مکاني in, on, under, between, beside, behind, in front of in the room, on the table
زماني in, on, at, during, until in January, on Monday, at 5 pm
جهت و حرکت to, from, towards, into, out of go to the store, come from Paris
علت و دليل because of, due to, thanks to because of the traffic, due to rain
وسيله by, with by car, write with a pen
ساير of, about, like door of the car, think about the future

نحوه استفاده از حروف اضافه در انگلیسی:

طور کامل تغییر دهد. در زیر نحوه استفاده از برخی حروف اضافه رایج و موارد استثناء آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است:

In:

برای ماه‌ها، سال‌ها، فصل‌ها و بخش‌هایی از روز: in January, in 1995, in summer, in the morning.
برای مکان‌های با فضاهای بزرگتر: in a country, in a city, in a park.

On:

برای روزها و تاریخ‌ها: on Monday, on 1st January.
برای سطوح: on the floor, on the table.

At:

برای ساعت: at 5:00, at midnight.
برای مکان‌های خاص: at the bus stop, at the corner.

By:

برای وسیله‌ی حمل و نقل: by car, by bus.
برای نشان‌دهنده‌ی مهلت زمانی: I’ll be there by 5:00 (یعنی قبل از 5).

With:

برای نشان دادن ابزار یا وسیله: cut with a knife.
برای نشان‌دهنده‌ی همراه یا همگنی: coffee with milk.

Between vs. Among:

Between استفاده می‌شود وقتی به دو چیز یا دو موقعیت اشاره داریم: between you and me.
Among زمانی استفاده می‌شود که به سه یا بیشتر چیز یا شخص اشاره داریم: among the students.

Of:

برای نشان‌دهنده‌ی مالکیت یا بخش: a piece of cake, the color of the sky.

From … To:

برای نشان‌دهنده‌ی بازه: from Monday to Friday, from 9 am to 5 pm.

Since vs. For:

Since: برای نشان‌دهنده‌ی نقطه شروع زمانی و تا زمان حال ادامه دارد: I have been here since 9 am.
For: برای نشان‌دهنده‌ی مدت زمان: I have been here for two hours.

دیدگاهتان را بنویسید