نمونه جملات حال استمراری انگلیسی

حال استمراری در زمان انگلیسی بیانگر اتفاقی ست که هم اکنون یا به صورت موازی با دیگر اتفاقات در حال رخ دادن است. گرامر این بازه زمانی با استفاده از فعل های ing دار ساخته می شود. در زیر با ارائه نمونه جملات حال استمراری انگلیسی به بررسی دقیق تر این زمان پرداخته شده است.

نمونه جملات حال استمراری انگلیسی:

حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی به کار می‌رود تا اعمالی را نشان دهد که در همان لحظه یا در دوره‌ی زمانی کوتاه موازی با زمان صحبت می‌شوند. این زمان معمولاً با “now”، “at the moment”، “right now” و غیره همراه است.

ساختار حال استمراری به شکل زیر است:

Subject + am/is/are + Verb-ing

مثال‌هایی از این ساختار:

I am reading a book.
(من یک کتاب می‌خوانم)

She is watching TV.
(او دارد تلویزیون می‌بیند)

They are playing soccer.
(آنها دارند فوتبال بازی می‌کنند)

 

فعل “be” (am, is, are) به تناسب فاعل تغییر می‌کند و فعل اصلی با اضافه کردن “-ing” به حالت استمراری در می‌آید.

برای سوالی کردن، ساختار به این شکل تغییر می‌کند:

Am/Is/Are + Subject + Verb-ing?

مثلاً:

Is she watching TV?
(آیا او دارد تلویزیون می‌بیند؟)

برای منفی کردن، “not” بعد از فعل “be” اضافه می‌شود:

I am not reading a book.
(من کتاب نمی‌خوانم)

بررسی نمونه جملات حال استمراری انگلیسی:

البته! در اینجا چند نمونه از فعل‌ها در زمان حال استمراری آورده شده است:

I am studying for my exams.
(من دارم برای امتحاناتم می‌خوانم)

She is listening to music.
(او دارد موسیقی گوش می‌دهد)

They are eating breakfast.
(آنها دارند صبحانه می‌خورند)

He is running in the park.
(او دارد در پارک می‌دود)

We are waiting for the bus.
(ما منتظر اتوبوس هستیم)

You are speaking very fast.
(تو خیلی سریع حرف می‌زنی)

The children are playing outside.
(بچه‌ها بیرون بازی می‌کنند)

The dog is barking loudly.
(سگ بلند واوایی می‌کند)

 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در تمام موارد فوق، فعل‌ها با افزودن پسوند “-ing” به شکل استمراری درآمده‌اند.

 

بررسی استثناهایی در جملات با فعل حال استمراری:

زمان حال استمراری در انگلیسی، چند استثناء دارد که هنگام ساخت جملات با این زمان باید به آن‌ها توجه کرد:

تغییرات در املای فعل‌ها: بعضی از فعل‌ها هنگام اضافه کردن پسوند “-ing” تغییر املایی می‌کنند:

اگر فعل با یک حرف ساکت پایان یابد و قبل از آن یک حرف مصوت و سپس یک حرف ساکت واقع شود، حرف ساکت دوباره نوشته می‌شود.

مثل: sit → sitting, run → running

اگر فعل با “e” پایان یابد، “e” حذف و “-ing” اضافه می‌شود.

مثل: make → making, drive → driving

ولی اگر فعلی مثل “see” با حرف مصوت و سپس با “e” پایان یابد، “e” حذف نمی‌شود: seeing

فعل‌های غیرقابل استفاده در حال استمراری: بعضی فعل‌ها، به خصوص فعل‌هایی که احساسات، ترجیحات، اعتقادات و قوای عقلی را نشان می‌دهند، معمولاً در حال استمراری استفاده نمی‌شوند.

مثلاً: believe, know, prefer, understand, want.

مثلاً ما معمولاً نمی‌گوییم “I am knowing the answer.” بلکه می‌گوییم “I know the answer.”

فعل‌ها با دو معنا: بعضی از فعل‌ها با دو معنا می‌توانند به‌کار روند. به عنوان مثال، فعل “have”:

وقتی به معنای “داشتن” استفاده شود، معمولاً در حال استمراری به‌کار نمی‌رود:

“I have a car.”
(نه “I am having a car.”)

ولی وقتی به معنای “یک فعالیت یا چیزی انجام دادن” استفاده می‌شود، می‌تواند در حال استمراری به‌کار برود:

“I am having dinner.”

با فعل‌هایی مانند “see, hear, smell, taste”: وقتی این فعل‌ها در حال استمراری استفاده می‌شوند، معنای آن‌ها می‌تواند تغییر کند. مثلاً “I see” (من می‌بینم) در مقابل “I am seeing” (من قرار دیداری دارم یا در حال مشاهده‌ام).

لذا، هنگام استفاده از حال استمراری، به این استثناء‌ها و نکات مهم باید توجه داشته باشید.

 

نکات مهم در ساخت فعل های حال استمراری:

استفاده از فعل حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی به نظر ساده می‌آید، ولی چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

موارد استفاده: حال استمراری معمولاً برای نشان دادن کارهایی که در لحظه حال یا دوره کوتاهی که ما در آن صحبت می‌کنیم انجام می‌شوند، استفاده می‌شود.

با “always”: هنگام استفاده از “always” با حال استمراری، معمولاً به معنای یک رفتار مکرر و اغلب آزاردهنده استفاده می‌شود.

مثل: “He is always forgetting his keys.”

فعل‌های حسی و عقلی: فعل‌هایی مثل “believe”, “know”, “like”, “prefer”, و “understand” معمولاً در حال استمراری استفاده نمی‌شوند، مگر اینکه معنای خاصی را ارائه دهند.

با “now”, “at the moment”, “currently”, “right now”: این عبارات معمولاً با حال استمراری استفاده می‌شوند تا تاکید کنند که چیزی در حال اتفاق افتادن است.

برنامه‌ها و ترتیبات در آینده: حال استمراری می‌تواند برای نشان دادن برنامه‌ها و ترتیباتی که برای آینده ترتیب داده شده استفاده شود:

“I am meeting Sara tomorrow.”

استثناء‌ها در املاء: هنگام افزودن “-ing” به فعل، باید به قوانین املایی مرتبط با دوباره نوشتن حروف ساکت، حذف “e” و غیره توجه کرد.

فعل‌های غیر قابل استفاده: بعضی فعل‌ها، به خصوص فعل‌هایی که احساسات، ترجیحات، اعتقادات و قوای عقلی را نشان می‌دهند، معمولاً در حال استمراری استفاده نمی‌شوند.

فعل‌ها با دو معنا: برخی فعل‌ها می‌توانند دو معنای متفاوت داشته باشند وقتی در حال ساده یا حال استمراری استفاده می‌شوند. مثلاً “have” می‌تواند به معنای “داشتن” یا “یک فعالیت انجام دادن” باشد.

دیدگاهتان را بنویسید