نمونه سوالات جملات شرطی با جواب

نمونه سوالات جملات شرطی نوع اول ، نوع دوم و نوع سوم با جواب کامل تشریحی .

در این بخش مهم ترین تست های گرامر انگلیسی جملات شرطی را بررسی می کنیم . ما به شما توصیه می کنیم ابتدا با کلیک بر روی لینک زیر مبحث گرامر جملات شرطی را بخوانید و بعد به این بخش بیایید و نمونه سوال های مربوط به آن را بخوانید .

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 1

If my brother were here, he ….. what to do ?

 1. Has known
 2. Will know
 3. Would know
 4. Know

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

در این سوال مشخص است که جمله شرطی ممکن با امکان وقوع خیلی ضعیف است یعنی احتمال کار بسیار ضعیف است و فقط فرد درباره آن فکر یا فرض می کند و در این نوع جملات ما از would یا should could might استفاده می کنیم .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 2

He would go mad if he ….. that ?

 1. Hears
 2. Would hear
 3. Has hear
 4. Heard

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

در این قسمت هم متوجه می شویم که این جمله مانند بالا است و از توضیحاتی که برای مورد قبل گفته شد استفاده می کنبم و گزینه درست را انتخاب می کنیم .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 3

If the town had been built at a lower altitude ,it ….. a lot warmer ?

 1. Would have been
 2. Is
 3. Will have
 4. Had been

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات

در این سوال گوینده دارد از چیزی صحبت می کند که احتمال وقوع ان خیلی ضعیف است و فقط در حد فرضیه و فکر کردن است و ما قبلا گفتیم برای چنین شرط هایی از would could might استفاده می کنیم .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 4

If he told the truth ,they ….. him ?

 1. Were forgiving
 2. Would forgive
 3. Had forgiven
 4. Forgive

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات

در این جمله از شرط حال استفاده شده که متضمن یک امر منفی و تصوری است که احتمال وقوع آن ممکن است اما خیلی ضعیف است که چنین اتفاقی بیفتد بنابراین ما در جمله ی دوم از افعال کمکی could would should might استفاده می کنیم و جواب درست را انتخاب می کنیم .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 5

If you want us to ,we ……your radio now ,but we can not do it tomorrow as we shall be moving to a new shop ?

 1. Will repair
 2. Are repairing
 3. Repair
 4. Will we repairing

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات

اول با توجه به تکه جمله اول ما سعی می کنیم نوع شرط را پیدا کنیم وقتی نوع شرط پیدا شد جای خالی را می توان به راحتی پر کرد این جمله جمله شرطی ممکن با امکان وقوع خیلی قوی است که در قسمت دوم باید با استفاده از will جای خالی را پر کرد بنابراین گزینه اول صحیح است .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 6

If you bring it tonight ,I ….. it for you ?

 1. Will mend
 2. Mended
 3. Have mended
 4. Will have mended

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات

این جمله هم مانند جمله قبلی باید اول به ساختار تکه اول جمله نگاه کنیم وقتی که دیدیم ساختار حال ساده است باید بدانیم این نوع جملات ممکن با امکان وقوع خیلی قوی است که ما باید تکه دوم را با استفاده از فعل will پر کنیم و بنابراین گزینه اول درست و صحیح است .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 7

If he had treated her well ,she ….. him ?

 1. Will not leave
 2. Would not have left
 3. Does not leave
 4. Had left

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات

در این جمله نوع شرط غیر ممکن مربوط به گذشته است چون موضوع صرفا به گذشته مربوط است و لذا امکان انجام گرفتن کار کامل غیر ممکن است زیرا سوال و جواب مربوط به کاری در گذشته است که انجام نشده است فعل سوال شرط در ماضی بعید و فعل جواب شرط به صورت آینده در گذشته کامل است پس should would و قسمت سوم فعل استفاده می شود


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 8

If they had not given him the money ,the robber …. them ?

 1. Has shot
 2. Had shot
 3. Shoot
 4. Would have shot

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

در این جمله هم ابتدا با توجه به جمله شرط ما زمان را که مشخص کردیم متوجه می شویم مربوط به شرط غیر ممکن در گذشته است چون کار صرفا در زمان گذشته انجام می شود و دیگر امکان وقوع آن ممکن نیست چون در گذشته بوده است پس ما با استفاده از could would might should و قسمت سوم فعل جای خالی جمله را پر کرده و جواب صحیح را انتخاب می کنیم .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 9

I ….. you now if i could ?

 1. Help
 2. Helped
 3. Am helping
 4. Would help

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات :

گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می سازند و در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیگر بستگی دارد .


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 10

He ….. more crops if he had used modern farming methods ?

 1. Would have grown
 2. Grew
 3. Had been growing
 4. Had grown

جواب صحیح گزینه شماره 1


نمونه سوالات جملات شرطی شماره 11

I ….. quiet if I were you ?

 1. Shall keep
 2. Should keep
 3. Keep
 4. Was keeping

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات :

این جمله مربوط به شرط غیر ممکن مربوط به آینده است و سوال شرط بیانگر امری غیر ممکن است بنای ساختمان آن با شرط ممکن اینده کاملا متمایز است بدین معنی که در این حالت جواب شرط با could might should داده می شود .


 

1 دیدگاه دربارهٔ «نمونه سوالات جملات شرطی با جواب;

دیدگاهتان را بنویسید