نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی با جواب

نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی – تست گرامر زبان انگلیسی جملات معلوم و مجهول .

قبل از اینکه نمونه سوالات تستی گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی را بخوانید لازم است که بر این مبحث تسلط کافی را داشته باشید . بنابراین توصیه می کنیم ابتدا با کلیک بر روی لینک زیر مبحث گرامر انگلیسی جملات مجهول را مطالعه کنید سپس تست های این بخش را بخوانید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول

نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 1

Thousand of novels ….. every year ?

 1. Being published
 2. Are published
 3. Publish
 4. Published

پاسخ صحیح گزینه شماره 2

جواب تشریحی :

این جمله جمله ی مجهول است زیرا که فاعل یعنی انجام دهنده کار در آن مشخص نیست بنابراین می فهمیم که جمله ای مجهول است و باید طبق گرامر مجهول از فعل های to be مناسب و قسمت سوم اصلی فعل استفاده کنیم.


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 2

At least one of the students …..full marks every time

 1. Get
 2. Are gotten
 3. Gets
 4. Have got

پاسخ صحیح گزینه شماره 3

جواب تشریحی :

در این جمله باید ابتدا فاعل را پیدا کنیم وقتی فاعل را پیدا کردیم یعنی جمله معلوم است و سپس باید زمان آن جمله را پیدا کنیم و با توجه به زمان مشخص شده گزینه مناسب را انتخاب کنیم .


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 3

We …. about to miss school ?

 1. Have not worried
 2. Are not worried
 3. Were worrying
 4. Are not being worried

پاسخ صحیح گزینه شماره 2

جواب تشریحی :

برای جواب دادن به این سوال مثل بقیه ی سوال ها باید اول فاعل را پیدا کنیم که در این جمله فاعل ما هست وقتی فاعل را پیدا کردیم مشخص می شود جمله مجهول است یا معلوم و سپس با توجه به معنی و سایر گزینه ها زمان را پبدا می کنیم الان در این جمله گزینه دوم صحیح است .


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 4

The prisoner …..to break stones last month ?

 1. Was made
 2. Were making
 3. Has been made
 4. Had made

پاسخ صحیح گزینه شماره 1

جواب تشریحی :

برای پاسخ دادن به این جمله ابتدا زمان را مشخص کنید سپس ببینید فاعل دارد یا نه اگر فاعل داشت جمله معلوم است اگر نداشت مجهول است و باید طبق زمان جمله آن را مجهول کرد و گزینه صحیح را انتخاب کرد


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 5

They ….our windows five times ?

 1. Had broken
 2. Have been broken
 3. Have broken
 4. Broke

پاسخ صحیح گزینه شماره 3

جواب تشریحی :

برای پاسخ دادن به این سوال اول وضعیت مجهول یا معلوم بودن جمله یا سوال را مشخص می کنیم وقتی مشخص کردیم متوجه می شویم فاعل جمله کلمه they هست و سپس زمان جمله را مشخص می کنیم و گزینه درست را انتخاب می کنیم .


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 6

The truck …..by the men now ?

 1. Is being loaded
 2. Is loaded
 3. Loaded
 4. Was loaded

پاسخ صحیح گزینه شماره 1

جواب تشریحی :

وقتی در جمله ای کلمه by می آید یعنی جمله مجهول است و ما باید طبق زمان آن جمله مجهولش را به دست بیاوریم و جواب صحیح را از بین گزینه ها انتخاب کنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 7

She was preparing a good meal.a good meal …. ?

 1. Was prepared
 2. Is being prepared
 3. Has been prepared
 4. Was being prepared

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات

در این سوال ابتدا جمله مجهول آورده شده و سپس در جمله دوم فاعل را از جمله حذف کرده فقط مفعول را گذاشته است و این یعنی این که ما باید با توجه به زمان جمله اول آن را مجهول کنیم و گزینه درست و صحیح را انتخاب کنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 8

While you ….. the piano ,I was watching TV ?

 1. Played
 2. Were played
 3. Are playing
 4. Were playing

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

در این جمله با توجه به جمله وقتی فاعل مشخص است یعنی جمله معلوم است و باید طبق زمان جمله گزینه صحیح و درست را طبق قواعد آن زمان انتخاب کنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره ۹

When I see it ,I …… it

 1. Believed
 2. Will be believed
 3. Will believe
 4. Believong

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا به دنبال فاعل در جمله می گردیم تا تکلیف معلوم بودن یا مجهول بودن جمله را مشخص کنیم وقتی که فاعل را پیدا کردیم می فهمیم جمله در واقع معلوم است و حال به دنبال زمان جمله با توجه به معنی ان می گردیم وقتی زمان را هم پیدا کردیم گزینه صحیح را طبق قواعد ان زمان مربوطه انتخاب میکنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره ۱۰

His summer holidays…..in Paris next summer

 1. Will be spent
 2. Will spend
 3. Are spent
 4. Spend

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات

برای جواب دادن به این سوال با توجه به جمله وقتی که فاعل ندارد می فهمیم که جمله مجهول است و ما باید طبق قاعده مجهول کردن از شکل سوم فعل استفاده کنیم و با توجه به کلمه next که زمان زمان اینده است ما زمان اینده را مجهول می کنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره 11

My youngest brother ….. a new job a week ago .

 1. Gets
 2. Has been got
 3. Got
 4. Was got

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

در این جمله در واقع برادر جوان من می شود فاعل پس جمله معلوم است و باید زمان آن را تعیین کنیم که به دنبال نشانه در جمله می گردیم که متوجه ago می شویم و این کلمه بر گذشته دلالت دارد پس از قواعد گذشته استفاده کرده و گزینه درست را انتخاب می کنیم


نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی شماره ۱۲

This bridge …..when I left Iran ?

 1. Had built
 2. Have been built
 3. Was built
 4. Had been built

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

در این جمله برای جواب دادن و انتخاب گزینه درست باید توجه کنیم که کلمه اولی که در جمله اورده شده در واقع مفعول است و جمله فاعل ندارد پس جمله مجهول است و گزینه درست را انتخاب می کنیم .


 

1 دیدگاه دربارهٔ «نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی با جواب;

دیدگاهتان را بنویسید