نمونه سوال s مالکیت

“s مالکیت” یکی از روش‌های نشان‌دهنده مالکیت در زبان انگلیسی است. این ویژگی گرامری با افزودن “’s” به پایان اسم‌ها استفاده می‌شود تا مالکیت یا ارتباط را نشان دهد.

نمونه سوال s مالکیت:

“s مالکیت” یکی از روش‌های نشان‌دهنده مالکیت در زبان انگلیسی است. این ویژگی گرامری با افزودن “’s” به پایان اسم‌ها استفاده می‌شود تا مالکیت یا ارتباط را نشان دهد.
در زیر به معرفی انواع s های مالکیت پرداخته شده است.

برای افراد:
برای نشان دادن مالکیت یک فرد به چیزی:

John’s book (کتاب جان)
Mary’s car (ماشین مری)

برای حیوانات:

The dog’s bone (استخوان سگ)
The cat’s toy (اسباب‌بازی گربه)

برای زمان:
برای نشان دادن اتفاقی که در یک بازه زمانی خاص افتاده:

A day’s work (کار یک روز)
In two weeks’ time (در طول دو هفته)

اگر اسم در حالت جمع و با “-s” پایان یابد، فقط یک علامت “’” بدون “s” اضافه می‌شود:

The girls’ toys (اسباب‌بازی‌های دخترها)
The students’ classroom (کلاس دانشجویان)

اسم‌های با تلفظ “s” در انتها: در بسیاری از موارد، وقتی اسم با صدای “s” یا “z” پایان می‌یابد، فقط یک علامت “’” اضافه می‌شود:

Charles’ book (کتاب چارلز)

اسم‌های قدیمی یا مذهبی:
برای برخی از اسم‌های قدیمی یا مذهبی، “’s” اضافه می‌شود حتی اگر با “s” پایان یابند:

Jesus’s disciples (شاگردان عیسی)

با دو مالک:
وقتی دو فرد مالکیت مشترکی دارند، “’s” فقط به اسم آخر اضافه می‌شود:

John and Mary’s house (خانه جان و مری)

با دو مالک جداگانه:
وقتی دو فرد مالکیت جداگانه را دارند، “’s” به هر دو اسم اضافه می‌شود:

John’s and Mary’s cars (ماشین‌های جان و ماشین‌های مری)

ایا اشیا نیز s مالکیت می گیرند:

بله، اشیاء نیز می‌توانند از “’s” برای نشان‌دهنده مالکیت استفاده کنند، اما این استفاده کمتر رایج است و معمولاً در زبان محاوره‌ای یا ادبی به کار می‌رود. در بسیاری از موارد، استفاده از “of” برای نشان‌دهنده مالکیت اشیاء بهتر و واضح‌تر است.

مثال‌هایی از استفاده “’s” برای اشیاء:
در موارد که شیء یا مکان به طور مجازی یا ادبی معنای “مالکیت” یا “ویژگی خاصی” دارد:

The world’s population (جمعیت جهان)
The car’s engine (موتور ماشین)

در مواردی که “’s” به معنای “برای” استفاده می‌شود:

A good day’s work (کار خوبی برای یک روز)
Two weeks’ notice (اخطار دو هفته‌ای)

در مواردی که با مفهوم زمان یا مسافت مرتبط است:

A stone’s throw away (خیلی نزدیک، به معنای یک پرتاب سنگی فاصله)

با این حال، برای بیشتر اشیاء، بهتر است از “of” برای نشان‌دهنده مالکیت استفاده کرد:

The legs of the table (به جای “the table’s legs”)

تفاوت s مالکیت و of مالکیت در چیست:

در زبان انگلیسی، “’s” و “of” هر دو برای نشان‌دهنده مالکیت استفاده می‌شوند. اما تفاوت‌های مهمی در استفاده و موقعیت آن‌ها وجود دارد. در اینجا تفاوت‌های کلیدی بین این دو روش نشان‌دهنده مالکیت آورده شده‌است:

نحوه استفاده:

’s: معمولاً با افراد و حیوانات استفاده می‌شود.

Susan’s dress (لباس سوزان)
The dog’s tail (دم سگ)

of: اغلب با اشیاء، موارد غیر جانی و اصطلاحات استفاده می‌شود.

The leg of the table (پای میز)
The capital of France (پایتخت فرانسه)

اصطلاحات:

’s: برای اصطلاحات مرسوم که متداول‌تر هستند.

Tomorrow’s meeting (جلسه‌ی فردا)

of: در اصطلاحاتی که معمولاً با “of” ساخته می‌شوند.

The heart of the matter (موضوع اصلی)

جمع و مالکیت مشترک:

’s: وقتی دو نفر یا بیشتر مالکیت مشترکی دارند.

Sarah and Peter’s house (خانه‌ی سارا و پیتر)

of: کمتر در این موارد استفاده می‌شود و زمانی که دو مالکیت جداگانه داریم، ممکن است به کار برود.

The books of John and the books of Mary (کتاب‌های جان و کتاب‌های مری)

در موارد خاص:

’s: برای اشاره به مالکیت‌های مدت زمانی.

A day’s journey (سفر یک روزه)

of: وقتی که استفاده از “’s” مبهم یا گیج‌کننده باشد.

The model of the car (مدل ماشین) به جای “The car’s model” که ممکن است مبهم باشد.

معرفی نمونه سوال s مالکیت:

البته! در اینجا برخی از نمونه‌های سوالاتی که ممکن است در مورد “’s” (s مالکیت) در آزمون‌ها، کلاس‌ها یا تمرین‌ها پرسیده شود را آورده‌ام:

تکمیل جمله:

This is the _____ book. (John)
پاسخ: John’s

انتخاب گزینه درست:

Which of the following is correct?
a) The girls skirt
b) The girls’ skirt
c) The girl’s skirt
d) The girl skirts

پاسخ: c) The girl’s skirt

تصحیح جمله:

This is the dogs bowl.
پاسخ: This is the dog’s bowl.

ترکیب دو جمله با استفاده از “’s”:

This is the car. The car belongs to Susan.
پاسخ: This is Susan’s car.

تشخیص مالکیت:

The necklace of Mary can also be written as:
پاسخ: Mary’s necklace.

جمله‌سازی با استفاده از داده‌ها:

Use “’s” to indicate possession: (children, toys)
پاسخ: The children’s toys.

همچنین می‌توان سوالاتی با سطح بالاتر از پیچیدگی طراحی کرد یا حتی به مباحث مرتبط با استفاده از “’s” نسبت به “of” پرداخت. این نمونه‌ها فقط برخی از انواع ممکن سوالات هستند.

دیدگاهتان را بنویسید