چند جمله سوالی با going to با جواب

“going to” معمولاً برای برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها به کار می‌رود. معمولاً زمانی استفاده می‌شود که نیت یا تصمیم قبلاً شکل گرفته باشد یا وقتی شواهد موجود باشند. گرامر این عبارت به گونه است که می تواند در جملات ساده و پرسشی مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور درک بهتر، در زیر به بررسی چند جمله سوالی با going to با جواب و نیز ساخت جملات ساده با ان پرداخته شده است.

چند جمله سوالی با going to با جواب:

عبارت “going to” در زبان انگلیسی چندین استفاده دارد، اما بیشتر در دو موقعیت به کار می‌رود:

برنامه‌ها و تصمیماتی که قبلاً گرفته شده: زمانی که ما در مورد برنامه‌ها، تصمیمات یا نیت‌هایی صحبت می‌کنیم که قبلاً تصمیم به انجام آن‌ها گرفته‌ایم، از “going to” استفاده می‌کنیم.

مثال: I’m going to start exercising more regularly.
معنی: من قصد دارم که بیشتر و به طور منظم ورزش کنم

پیش‌بینی‌ها بر اساس شواهد یا واقعیت‌های آشکار: زمانی که می‌خواهیم بر اساس شواهد یا مشاهدات جاری پیش‌بینی کنیم، از “going to” استفاده می‌کنیم.

مثال: Look at those dark clouds. It’s going to rain.
معنی: به این ابرهای تیره نگاه کن. قرار است ببارد

به شکل گرامری، “going to” با فعل “be” (am, is, are) و سپس با فعل ساده (به شکل بنیادی) استفاده می‌شود:

I am going to travel.
She is going to read a book.
They are going to watch a movie.

نکته: اگرچه “going to” معمولاً برای برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها به کار می‌رود، اما در بعضی مواقع می‌توان از زمان آینده با “will” نیز استفاده کرد. اما “going to” معمولاً زمانی استفاده می‌شود که نیت یا تصمیم قبلاً شکل گرفته باشد یا وقتی شواهد موجود باشند.

گرامر ساخت سوالات ساده و پرسشی با going to:

از عبارت “going to” برای ساختن سوالات پرسشی در زمان آینده استفاده می‌شود. وقتی از “going to” برای پرسشی ساختن استفاده می‌کنیم، فعل کمکی “be” (مثل am, is, are) به ابتدای جمله منتقل می‌شود.

گرامر ساخت:

[فعل کمکی “be”] + [فاعل] + going to + [فعل اصلی] + [مکمل]؟

مثال:

She is going to study tonight.

جمله پرسشی:

Is she going to study tonight?
معنی: آیا او قصد دارد امشب مطالعه کند؟

They are going to travel to Italy.

جمله پرسشی:

Are they going to travel to Italy?
معنی: آیا آن‌ها قصد دارند به ایتالیا سفر کنند؟

جمله مثبت جمله پرسشي معني
She is going to study tonight. Is she going to study tonight? آيا او قصد دارد امشب مطالعه کند؟
They are going to travel to Italy. Are they going to travel to Italy? آيا آن‌ها قصد دارند به ايتاليا سفر کنند؟

ایا سوالات با going to در دسته yes no questions قرار دارند:

بله، سوالاتی که با “going to” ساخته می‌شوند و انتظار داریم که به آن‌ها با “Yes” یا “No” پاسخ داده شود، در دسته “yes/no questions” قرار می‌گیرند.

یک “yes/no question” سوالی است که پاسخ آن معمولاً با “بله” یا “خیر” (یا معادل‌های انگلیسی آن، یعنی “Yes” یا “No”) داده می‌شود. این سوالات معمولاً با فعل کمکی شروع می‌شوند.

در مورد “going to”، زمانی که می‌خواهیم در مورد نیت‌ها، برنامه‌ها، یا پیش‌بینی‌ها بر اساس شواهد جاری سوال کنیم، از این ساختار استفاده می‌کنیم. و اگر انتظار داشته باشیم که به این سوال با “Yes” یا “No” پاسخ داده شود، آن سوال در دسته “yes/no questions” قرار می‌گیرد.

مثال:

Are you going to watch the movie tonight?
Yes, I am.
No, I’m not.

در مثال فوق، سوال با فعل کمکی “Are” شروع شده و پاسخ‌ها با “Yes” یا “No” داده شده‌اند، پس این سوال در دسته “yes/no questions” قرار دارد.

معرفی چند جمله سوالی با going to با جواب:

در زیر به شما چند جمله پرسشی با “going to” و پاسخ آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

Are you going to join the party tonight?
Yes, I am going to join.
No, I’m not going to join.

Is she going to buy a new car?
Yes, she is going to buy one.
No, she isn’t going to buy one.

Are they going to travel to Paris next month?
Yes, they are going to travel.
No, they aren’t going to travel.

Is he going to finish his assignment by tomorrow?
Yes, he is going to finish it.
No, he isn’t going to finish it.

Are we going to have a meeting this afternoon?
Yes, we are going to have one.
No, we aren’t going to have one.

در پاسخ به سوالات با “going to”، معمولاً فعل کمکی “be” (مثل am, is, are) و “going to” با فعل اصلی استفاده می‌شود. اگر جواب منفی باشد، “not” بلافاصله بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید