چه موقع c صدای ک می دهد

تلفظ یک حرف به موقعیت آن در کلمه، ساختار کلمه، یا حتی واژگان خاص و استثنائات مرتبط با زبان انگلیسی بستگی دارد. برخی حروف در انگلیسی بیش از یک صدا دارند. از نمونه این حروف می توان به c اشاره کرد. C در بعضی شرایط صدای س و برخی شرایط صدای ک می دهد. در در زیر به بررسی این مورد پرداخته شده است که چه موقع c صدای ک می دهد و چه موقع صدای س.

چه موقع c صدای ک می دهد:

حرف “c” در زبان انگلیسی می‌تواند دو صدای اصلی داشته باشد:

صدای سخت (کی)، مانند /k/: وقتی “c” قبل از حروف “a”, “o”, یا “u” قرار می‌گیرد یا در انتهای کلمه باشد، معمولاً با صدای /k/ تلفظ می‌شود.

مثال‌ها:

“cat” (/kæt/)
“cold” (/koʊld/)
“cucumber” (/ˈkjuː.kʌm.bər/)
“music” (/ˈmjuː.zɪk/)

صدای نرم (سی)، مانند /s/: وقتی “c” قبل از حروف “e”, “i”, یا “y” قرار می‌گیرد، معمولاً با صدای /s/ تلفظ می‌شود.

مثال‌ها:

“cell” (/sɛl/)
“city” (/ˈsɪt.i/)
“cylinder” (/ˈsɪl.ɪn.dər/)
“cymbal” (/ˈsɪm.bəl/)

با این وجود، استثنائاتی نیز وجود دارد، به ویژه در کلمات وارداتی یا خاص. به عنوان مثال، در کلمه “Celtic” (یک نام مردم و فرهنگ اروپایی)، حرف “c” در برخی لهجه‌ها با صدای /k/ تلفظ می‌شود، در حالی که در برخی دیگر با صدای /s/ تلفظ می‌شود.

چه موقع c صدای ک می دهد:

حرف “c” در زبان انگلیسی زمانی صدای “ک” یا /k/ می‌دهد وقتی:

قبل از حروف “a”, “o”, یا “u” باشد:

مثال‌ها:

“cat” (/kæt/)
“cold” (/koʊld/)
“cup” (/kʌp/)

در انتهای کلمه یا پیش از یک حرف ساکن دیگر باشد:

مثال‌ها:

“music” (/ˈmjuː.zɪk/)
“act” (/ækt/)

در برخی کلمات وارداتی یا خاص:

مثال:

“Celtic”

(در برخی لهجه‌ها با صدای /k/ تلفظ می‌شود)

 

با این حال، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، استثنائات همیشه وجود دارند، بنابراین تمرین و گوش دادن به تلفظ‌های مختلف کمک زیادی به تشخیص صدا و تلفظ صحیح می‌کند.

چه موقع c صدای س می دهد:

حرف “c” در زبان انگلیسی زمانی صدای “س” یا /s/ می‌دهد وقتی:

قبل از حروف “e”, “i”, یا “y” باشد:
مثال‌ها:

“ceiling” (/ˈsiː.lɪŋ/)
“circle” (/ˈsɜːr.kəl/)
“cyber” (/ˈsaɪ.bər/)
“cyst” (/sɪst/)

در برخی کلمات، استثنائات نیز ممکن است وجود داشته باشد، اما قانون فوق یکی از روش‌های معمولی برای تشخیص تلفظ حرف “c” در زبان انگلیسی است.

سایر حروف انگلیسی با دو صدا:

در زبان انگلیسی، تعدادی از حروف می‌توانند بیش از یک صدا داشته باشند، و بسته به موقعیت آن‌ها در کلمه، تلفظ متفاوتی پیدا کنند. در زیر تعدادی از این حروف و صداهای مختلف آن‌ها آورده شده‌اند:

G:

صدای سخت، مانند /ɡ/، مانند “go” و “great”
صدای نرم، مانند /ʤ/، در کلماتی مانند “giant”, “giraffe”, و “gym”

C:

صدای سخت، مانند /k/، مانند “cat” و “cool”
صدای نرم، مانند /s/، در کلماتی مانند “cell” و “circle”

TH:

/θ/، مانند “think” و “thin”
/ð/، مانند “the” و “that”

CH:

معمولاً /ʧ/، مانند “chat” و “chop”
در برخی کلمات، مانند “chef” و “champagne”, به صورت /ʃ/ تلفظ می‌شود.

S:

معمولاً /s/، مانند “see”
زمانی که قبل از حرف “i” و پس از حرف ناساکن باشد، مانند /ʃ/، مثل “mission” و “tension”

X:

معمولاً /ks/، مانند “box”
گاهی اوقات به صورت /gz/، مانند “exact”

Y:

معمولاً به عنوان یک نیم واکه، مانند /j/، در کلماتی مانند “yes” و “yogurt”
در برخی کلمات، به عنوان یک واکه تلفظ می‌شود، مانند “gym” (/dʒɪm/) یا “type” (/taɪp/)

QU:

معمولاً به صورت /kw/ تلفظ می‌شود، مانند “queen” یا “quick”.
در برخی کلمات، به صورت /k/ تلفظ می‌شود، مثل “quiche”.

GH:

در بعضی مواقع به صورت بی‌صدا است، مانند “through” یا “though”.
در برخی کلمات به صورت /g/ تلفظ می‌شود، مانند “ghost”.
در برخی کلمات دیگر به صورت /f/ تلفظ می‌شود، مثل “enough”.

OW:

می‌تواند به صورت /oʊ/ تلفظ شود، مانند “show” یا “blow”.
یا به صورت /aʊ/، مثل “cow” یا “how”.

OO:

می‌تواند به صورت /uː/ تلفظ شود، مانند “moon” یا “food”.
یا به صورت /ʊ/، مانند “book” یا “cook”.

EA:

می‌تواند به صورت /iː/ تلفظ شود، مانند “beach” یا “clean”.
یا به صورت /ɛ/، مانند “bread” یا “dead”.

OU:

می‌تواند به صورت /aʊ/ تلفظ شود، مانند “out” یا “shout”.
یا به صورت /əʊ/، مانند “soul” یا “though”.
در برخی کلمات، مانند “you” یا “soup”, به صورت /uː/ تلفظ می‌شود.

حروف ترکیبی در انگلیسی:
QU:

معمولاً به صورت /kw/ تلفظ می‌شود، مانند “queen” یا “quick”.
در برخی کلمات، به صورت /k/ تلفظ می‌شود، مثل “quiche”.

GH:

در بعضی مواقع به صورت بی‌صدا است، مانند “through” یا “though”.
در برخی کلمات به صورت /g/ تلفظ می‌شود، مانند “ghost”.
در برخی کلمات دیگر به صورت /f/ تلفظ می‌شود، مثل “enough”.

OW:

می‌تواند به صورت /oʊ/ تلفظ شود، مانند “show” یا “blow”.
یا به صورت /aʊ/، مثل “cow” یا “how”.

OO:

می‌تواند به صورت /uː/ تلفظ شود، مانند “moon” یا “food”.
یا به صورت /ʊ/، مانند “book” یا “cook”.

EA:

می‌تواند به صورت /iː/ تلفظ شود، مانند “beach” یا “clean”.
یا به صورت /ɛ/، مانند “bread” یا “dead”.

OU:

می‌تواند به صورت /aʊ/ تلفظ شود، مانند “out” یا “shout”.
یا به صورت /əʊ/، مانند “soul” یا “though”.
در برخی کلمات، مانند “you” یا “soup”, به صورت /uː/ تلفظ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید