چه کلماتی در انگلیسی an می¬گیرند

“a” و “an” در زبان انگلیسی هر دو نوعی مقاله نکره‌ای (indefinite article) هستند و برای اشاره به یک نفر یا چیز نامعلوم یا غیرخاص استفاده می‌شوند. اما این سوال ایجاد می شود که چه کلماتی در انگلیسی an می¬گیرند و چه کلماتی a. استفاده از “a” معمولاً پیش از اسم‌هایی که با یک صدای بی‌صدا شروع می‌شوند.

چه کلماتی در انگلیسی an میگیرند:

“a” و “an” در زبان انگلیسی هر دو نوعی مقاله نکره‌ای (indefinite article) هستند و برای اشاره به یک نفر یا چیز نامعلوم یا غیرخاص استفاده می‌شوند. استفاده از “an” معمولاً پیش از اسم‌هایی که با یک صدای صدا دار شروع می‌شوند

a:

استفاده از “a” معمولاً پیش از اسم‌هایی که با یک صدای بی‌صدا شروع می‌شوند. به عنوان مثال: a cat, a dog, a house.
استفاده از “a” نه تنها به حرف اول اسم مربوط است، بلکه به صدای اول آن مربوط می‌شود. برای مثال: a university (چرا که “university” با یک صدای “یو” شروع می‌شود که یک صدای بی‌صدا است).

an:

استفاده از “an” معمولاً پیش از اسم‌هایی که با یک صدای صدا دار شروع می‌شوند. به عنوان مثال: an apple, an orange, an idea.
مانند “a”، استفاده از “an” نیز به صدای اول اسم مربوط می‌شود و نه حتماً حرف اول آن. برای مثال: an hour (چرا که “hour” با یک صدای “او” شروع می‌شود و حرف h در اینجا بی‌صدا است).
کلیدی برای استفاده از “a” و “an” این است که به صدای اول اسم توجه کنید، نه حتماً حرف اول آن.

چه کلماتی در انگلیسی an میگیرند:

در زبان انگلیسی، “an” معمولاً پیش از اسم‌هایی به کار می‌رود که با یک صدای صدا دار شروع می‌شوند. برخی از موارد کلی و مثال‌ها به شرح زیر است:

حروف صدا دار:

A: an apple, an astronaut, an ant
E: an egg, an elephant, an engine
I: an igloo, an idea, an Indian
O: an orange, an otter, an omelette

U: an umbrella, an ukulele, an upset (ولی در بعضی موارد که حرف “u” با صدای [juː] مانند “university” یا “unit” شروع می‌شود، ما از “a” استفاده می‌کنیم، مانند: a university, a unit)

کلماتی که با حرف صامت شروع می‌شوند، اما صدای اولیه آن‌ها صدا دار است:

an hour ( در این واژه بی‌صدا است “h”)
an honor (به همان دلیل)
an heir (به همان دلیل)

اختصاراتی که با یک صدای صدا دار شروع می‌شوند:

an FBI agent (چون اختصار FBI با صدای “eff” شروع می‌شود)
an MRI scan (چون اختصار MRI با صدای “em” شروع می‌شود)

توجه: بهتر است همیشه به صدایی که اول یک کلمه یا اختصار تولید می‌کند توجه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا “a” یا “an” استفاده شود.

چه کلماتی در انگلیسی a میگیرند:

در زبان انگلیسی، “a” معمولاً پیش از اسم‌هایی استفاده می‌شود که با یک صدای بی‌صدا شروع می‌شوند. نکته مهم این است که باید به صدایی که در شروع کلمه به وجود می‌آید توجه کنید، نه حتماً به حرف اولیه کلمه. در زیر مثال‌هایی از کلمات و مواردی که با “a” شروع می‌شوند آورده شده‌اند:

حروف بی‌صدا:

B: a ball, a banana, a boat

C: a cat, a car, a cup (ولی “a cycle” چون “cycle” با صدای “sai” شروع می‌شود)

D: a dog, a door, a desk
F: a fish, a fork, a fan
G: a game, a garden, a gate

H: a hat, a horse, a house (ولی نه در “an hour” چون “hour” با صدای “au” شروع می‌شود)

J: a jar, a jacket, a jungle
K: a kite, a kangaroo, a key
L: a lion, a ladder, a lamp
M: a mouse, a monkey, a mug
N: a nose, a notebook, a nail
P: a pen, a pineapple, a plate
Q: a queen, a question, a quill
R: a rabbit, a rose, a ring
S: a snake, a sandwich, a star
T: a table, a tiger, a toy

U: a university (چون “university” با صدای “juː” شروع می‌شود), a unit

V: a vase, a violin, a village
W: a window, a whale, a wand

X: a xylophone (چون “xylophone” با صدای “zai” شروع می‌شود)
Y: a yacht (چون “yacht” با صدای “yɑːt” شروع می‌شود)

Z: a zebra, a zipper, a zoo

اختصاراتی که با یک صدای بی‌صدا شروع می‌شوند:

a U-turn (چون اختصار U-turn با صدای “juː” شروع می‌شود)
a NATO meeting (چون اختصار NATO با صدای “nei” شروع می‌شود)

همیشه به صدای اولیه کلمه یا اختصار توجه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا “a” یا “an” باید استفاده شود.

 

مقاله شرح مثال
a پيش از کلماتي که با يک صداي بي‌صدا شروع مي‌شوند a cat, a dog, a university
a پيش از کلماتي که با حرف “u” شروع شده و صداي [ju?] دارند a unicorn, a European
a پيش از کلماتي که با حرف “o” شروع شده و صداي [w?n] دارند a one-time event
an پيش از کلماتي که با يک صداي صدا دار شروع مي‌شوند an apple, an elephant
an پيش از کلماتي که با حرف “h” شروع شده و “h” در آنها بي‌صدا است an hour, an honest person
an پيش از اختصاراتي که با يک صداي صدا دار شروع مي‌شوند an FBI agent

استثناهای استفاده از a و an قبل از کلمات:

استفاده از “a” و “an” در انگلیسی بر مبنای صدایی است که با آن کلمه یا اختصار شروع می‌شود، نه حتماً حرف اولیه آن. اما برخی موارد ممکن است به نظر استثنا بیایند، اگرچه در واقع این‌ها بر مبنای همان قاعده‌اند:

کلماتی که با حرف “u” شروع می‌شوند: اگر “u” با صدای [juː] شروع شود (مانند “you”), از “a” استفاده می‌شود.

a university
a unicorn
a European country

کلماتی که با حرف “o” شروع می‌شوند: اگر “o” با صدای [wʌn] شروع شود (مانند “one”), از “a” استفاده می‌شود.

a one-time event
a one-eyed monster

کلماتی که با حرف “h” شروع می‌شوند: در برخی کلمات “h” در شروع آن بی‌صدا است و از “an” استفاده می‌شود.

an hour
an heir
an honest mistake

در مقابل، کلمات دیگری وجود دارند که با “h” شروع می‌شوند و “h” در آنها صدادار است. در این موارد از “a” استفاده می‌شود:

a house
a horse
a hat

اختصارات: بسته به صدای شروع اختصار، “a” یا “an” استفاده می‌شود.

an FBI agent (چون با صدای “eff” شروع می‌شود)
a NASA scientist (چون با صدای “en” شروع می‌شود)

این موارد به نظر استثنا می‌آیند، اما در واقع همگی بر مبنای همان قاعده‌اند: اگر کلمه یا اختصار با یک صدای صدا دار شروع شود، از “an” استفاده می‌شود، و اگر با یک صدای بی‌صدا شروع شود، از “a” استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید