کاربردهای مهم after در انگلیسی

After یکی از کلمات انگلیسی ست که در نقش های مختلفی در جمله اجرا می شود. از کاربردهای مهم after در انگلیسی می توان به نقش ان به عنوان حروف اضافه اشاره کرد. همچنین می توان جایگاه قید و یا حتی ضمیر موصولی نیز داشته باشد. در زیر به بررسی دقیق هرکدام از نقش ها و کاربردهای مهم after در انگلیسی پرداخته ایم.

کاربردهای مهم after در انگلیسی:

واژه “after” در زبان انگلیسی دارای چندین معنی و کاربرد است:

به عنوان حرف اضافه: “after” به معنای “پس از” یا “بعد از” استفاده می‌شود.

مثال: I’ll call you after lunch.
(من بعد از ناهار به تو زنگ می‌زنم)

به عنوان قید: در این حالت، “after” معمولاً در اصطلاحاتی چون “shortly after” یا “soon after” به کار می‌رود و به معنای “بلافاصله پس از” است.

مثال: He arrived shortly after the meeting started.
(او کمی پس از شروع جلسه وارد شد)

به عنوان ضمیر موصولی: در این مورد، “after” یک جمله‌ی فرعی را معرفی می‌کند.

مثال: He took a nap after he finished his work.
(او یک خواب کوتاه برداشت پس از اینکه کارش را تمام کرد)

به عنوان فعل: “after” به معنای “تعقیب کردن” یا “دنبال کردن” به کار می‌رود، اگرچه این کاربرد نسبتاً نادر است.

مثال: He is after the truth.
(او به دنبال حقیقت است)

در اصطلاحات: “after” در بسیاری از اصطلاحات زبان انگلیسی به کار می‌رود، مانند “after all” (در نهایت، پس از همه چیز) یا “look after” (مراقبت کردن).

مثال: You were right, after all.
(در نهایت، تو درست بودی)

مثال: Can you look after my cat while I’m on vacation?
(آیا می‌توانی در حین تعطیلات من از گربه‌ام مراقبت کنی؟)

گرامر استفاده از after در انگلیسی:

“after” به عنوان یک حرف اضافه و گاهی به عنوان ضمیر موصولی استفاده می‌شود. نحوه‌ی قرار گرفتن “after” در جمله به کاربرد آن بستگی دارد:

به عنوان حرف اضافه:

قاعده: after + [زمان/رویداد]

مثال: I will go to the market after lunch.

در این مثال، “after” قبل از رویداد (که در اینجا “lunch” است) قرار گرفته است.

 

به عنوان ضمیر موصولی:

قاعده: Main clause + , + after + subordinate clause

مثال: I arrived at the station after the train had left.

در این مثال، “after” جمله‌ی فرعی را معرفی می‌کند.

به طور کلی، “after” می‌تواند در ابتدا، وسط یا حتی انتهای جمله قرار بگیرد، بسته به نوع استفاده‌اش:

در ابتدای جمله: After studying for hours, she felt exhausted.
در وسط جمله: She went to the gym after she finished her work.
در انتهای جمله: I haven’t seen him since the meeting, but I spoke to him after.

با این وجود، مهم‌ترین نکته این است که “after” همیشه به دنبال یک رویداد یا زمان معین می‌آید، چه به عنوان حرف اضافه و چه به عنوان ضمیر موصولی.

 

کاربرد قاعده مثال
حرف اضافه after + [زمان/رويداد] I will go to the market after lunch.
ضمير موصولي Main clause , after + subordinate clause I arrived at the station after the train had left.

نکات مهم و استثناها در استفاده از after در جمله سازی:

استفاده از “after” در جمله‌ها نسبتاً ساده است، اما همچنین تعدادی نکته و استثنا وجود دارد که ممکن است در ساخت جملات با این کلمه به کمک بیاید:

نوع فعل بعد از “after”: زمانی که از “after” به عنوان یک ضمیر موصولی استفاده می‌کنید، فعل جمله‌ی فرعی می‌تواند در زمان‌های مختلف باشد، بسته به منظور شما:

After I finished my homework, I watched a movie. (ماضی ساده)
After I have finished my homework, I will watch a movie. (حال کامل)

ترتیب وقوع اتفاقات: “After” به وضوح نشان‌دهنده‌ی این است که رویدادی پس از رویداد دیگری رخ داده است.

“After” نسبت به “Before”: مطمئن شوید که وقتی از “after” استفاده می‌کنید، منظور شما واقعاً “پس از آن زمان یا رویداد” است. اگر منظورتان “قبل از آن زمان یا رویداد” است، باید از “before” استفاده کنید.

“After” به عنوان حرف اضافه: ممکن است “after” به عنوان حرف اضافه با اسم یا ضمیر استفاده شود:

I’m looking after the kids.
(در اینجا، “after” به معنای “مراقبت کردن” است)

استفاده از “Afterwards”: اگر می‌خواهید از “after” به معنی “بعداً” یا “در ادامه” استفاده کنید و به دنبال یک قید زمانی هستید، می‌توانید از “afterwards” استفاده کنید:

We went to the movies. Afterwards, we had dinner.

استثنا‌ها: در برخی موارد، “after” می‌تواند به معنای “با وجود” یا “با توجه به” معنی شود، اما این کاربرد نسبتاً نادر است:

After all that effort, I expected better results.
(در اینجا، “after” به معنای “با وجود تمام تلاش‌ها” است)

“After” در ساختارهای شرطی: در برخی موارد، “after” در ساختارهای شرطی می‌تواند به کمک بیاید:

Clean up the kitchen after you’ve made your sandwich.

با توجه به این نکات، می‌توانید با استفاده از “after” جملات دقیق‌تر و منسجم‌تری بسازید.

دیدگاهتان را بنویسید