کاربرد already

کاربرد already در زبان انگلیسی متفاوت بوده و می تواند معانی همچون “تابحال” بدهد. همچنین در مواردی، “already” می‌تواند یک حس تعجب یا ناامیدی به جمله بیافزاید، بسته به نحوه‌ی استفاده و لحن جمله. در زیر، به بررسی انواع معانی و کاربرد های این کلمه پرداخته شده است.

کاربرد already:

در زبان انگلیسی، “already” به معنی “قبلاً”، “پیش از این” یا “تا به حال” استفاده می‌شود و غالباً برای نشان‌دادن اتفاقی که در گذشته‌ای نسبتاً نزدیک یا قبل از زمان مورد انتظار رخ داده است، به کار می‌رود. “Already” معمولاً با زمان حال کامل استفاده می‌شود، اما در زبان‌های بریتانیا می‌تواند با زمان حال ساده هم به کار رود.

مثال‌هایی از استفاده “already” در جملات:

I’ve already seen that movie.
من قبلاً این فیلم را دیده‌ام

They’ve already finished their homework.
آن‌ها تکلیف‌شان را قبلاً تمام کرده‌اند

Has she already left the office?
او قبلاً از دفتر رفته است؟

It’s only 10 o’clock and he’s already tired.
فقط ساعت ۱۰ است و او قبلاً خسته شده است

در مواردی، “already” می‌تواند یک حس تعجب یا ناامیدی به جمله بیافزاید، بسته به نحوه‌ی استفاده و لحن جمله.

کاربرد already در جمله سازی در چه شرایطی ست:

“Already” به ویژه برای نشان‌دادن اتفاقاتی که پیش از زمان مورد انتظار یا نسبتاً زودتر از آنچه فکر می‌شود، رخ داده است، استفاده می‌شود. برای درک بهتر کاربرد “already” در جمله‌سازی، به نکات زیر توجه کنید:

با زمان حال کامل: زمانی که از “already” با زمان حال کامل استفاده می‌شود، اغلب نشان‌دهنده یک فعالیت یا وضعیتی است که تا به حال (یا قبل از زمانی که مورد انتظار بود) رخ داده است.

I’ve already eaten breakfast.
She’s already visited Paris twice.

در سوال‌ها: زمانی که “already” در سوال‌ها با زمان حال کامل به کار می‌رود، برای پرسیدن در مورد اتفاقی که ممکن است قبلاً افتاده باشد، استفاده می‌شود.

Have you already finished your homework?
Has he already called?

در جملات منفی: “Already” می‌تواند در جملات منفی به کار برود تا نشان‌دهنده عدم وقوع یک فعالیت یا وضعیت در یک زمان مورد انتظار باشد. اما در این حالت، معمولاً از “yet” استفاده می‌شود و “already” کمتر به کار می‌رود.

They haven’t arrived already. (نادر)
They haven’t arrived yet. (رایج‌تر)

تاکید بر سرعت یا زودهنگامی: “Already” می‌تواند برای تاکید بر سرعت یا زودهنگامی وقوع یک اتفاق استفاده شود.

It’s only April, and it’s already getting hot.
He’s already a manager at 25!

در زبان‌های بریتانیایی با زمان حال ساده: در برخی موارد، به ویژه در انگلیسی بریتانیایی، “already” با زمان حال ساده هم می‌تواند به کار برود.

I already know the answer.

در جملات فرمانی: برای بیان تعجب یا ناراحتی از اینکه چیزی هنوز انجام نشده است.

Haven’t you already done that?

به خاطر داشته باشید که موقعیت و لحن جمله می‌تواند معنای “already” را تغییر دهد، ولی در بسیاری از موارد، این کلمه برای نشان‌دادن وقوع یک چیزی قبل از زمان مورد انتظار استفاده می‌شود.

نحوه قرار گیری already در جمله:

در زبان انگلیسی، “already” معمولاً در جایگاه‌های خاصی از جمله قرار می‌گیرد، بسته به نوع جمله و تاکید مورد نظر. در زیر نحوه قرارگیری این کلمه در جمله آورده شده است:

با افعال کمکی: وقتی “already” با یک فعل کمکی استفاده می‌شود (مانند “have” در زمان حال کامل)، معمولاً بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

I have already finished my lunch.
She has already visited the museum.
They had already left before we arrived.

با فعل‌های ساده: در جملات با یک فعل ساده، “already” قبل از فعل قرار می‌گیرد.

I already know the truth.
They already understand the instructions.

در سوالات: در سوالات با زمان حال کامل، “already” معمولاً پس از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی ظاهر می‌شود.

Have you already seen this movie?
Has she already eaten?

با “be”: وقتی “be” به عنوان فعل اصلی جمله استفاده می‌شود، “already” پس از “be” قرار می‌گیرد.

The cake is already in the oven.
They are already here.

در جملات منفی: در جملات منفی با استفاده از “not”, “already” معمولاً بین فعل کمکی و “not” قرار می‌گیرد. اما این استفاده نسبتاً نادرتر است.

I have not already decided. (کمتر متداول)
I haven’t already decided. (بیشتر متداول)

با این حال، موقعیت‌های مختلف ممکن است تاکیدهای مختلفی نیاز داشته باشند و باعث می‌شوند که “already” در مکان‌های مختلفی از جمله قرار گیرد، اما موارد فوق موارد معمولی برای استفاده از “already” در جملات هستند.

 

نوع جمله مثال موقعيت “already”
با افعال کمکي I have already finished my lunch. بين فعل کمکي و فعل اصلي
با فعل‌هاي ساده I already know the truth. قبل از فعل
در سوالات Have you already seen this movie? پس از فعل کمکي و قبل از فعل اصلي
با “be” The cake is already in the oven. پس از “be”
در جملات منفي I haven’t already decided. بين فعل کمکي و “not” (گرچه کمتر متداول)

دیدگاهتان را بنویسید