کاربرد been

قسمت سوم (یا past participle) فعل “be” است و می‌تواند در چندین ساختار و مفهوم استفاده شود. کاربرد been در شرایطی ست که هدف، بیان اتفاقاتی در زمان حال کامل، گذشته کامل، مجهول و مداوم باشد. در هرکدام از این زمان ها، از been برای مفهوم خاصی می توان استفاده کرد. در ادامه به بررسی کاربرد been در جملات پرداخته شده است.

کاربرد been:

“been” در زبان انگلیسی هم‌چنین‌که میدانید، قسمت سوم (یا past participle) فعل “be” است و می‌تواند در چندین ساختار و مفهوم استفاده شود.

حال کامل (Present Perfect) و گذشته کامل (Past Perfect):

در این زمان‌ها، “been” با فعل کمکی “have” یا “has” و “had” به ترتیب استفاده می‌شود.

حال کامل: I have been to Paris.
(من به پاریس رفته‌ام)

گذشته کامل: They had been to the museum before it closed.
(آن‌ها قبل از بسته شدن موزه به آنجا رفته بودند)

Passive Voice (صدای مجهول):

“been” می‌تواند به عنوان بخشی از ساختار مجهول استفاده شود.

The book has been read by many students.
(کتاب توسط بسیاری از دانش‌آموزان خوانده شده است)

ساختار‌های مداوم:

به عنوان بخشی از ساختار‌های مداوم مثل Present Perfect Continuous، Past Perfect Continuous و غیره.

I have been reading for two hours.
(من دو ساعت است که می‌خوانم)

She had been working when the power went out.
(او در حال کار کردن بود وقتی برق قطع شد)

به معنای “وجود داشتن” یا “حضور داشتن”:

در برخی جملات، “been” به معنی “وجود داشتن” یا “بودن در یک مکان خاص” می‌تواند معنی شود.

I’ve never been to Spain.
(من هرگز در اسپانیا نبوده‌ام)

گرامر و نحوه استفاده از been در جملات:

در ادامه گرامر و نحوه استفاده از “been” را با مثال‌ها و ترجمه آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهم:

حال کامل (Present Perfect):
ساختار: have/has + been + [place]

مثال: I have been to Paris.
ترجمه: من به پاریس رفته‌ام

گذشته کامل (Past Perfect):

ساختار: had + been + [place]

مثال: They had been to the museum before it closed.
ترجمه: آن‌ها قبل از بسته شدن موزه به آنجا رفته بودند

Passive Voice (صدای مجهول):
ساختار: have/has/had + been + past participle

مثال: The book has been read by many students.
ترجمه: کتاب توسط بسیاری از دانش‌آموزان خوانده شده است

ساختار‌های مداوم (Continuous Structures):
ساختار: have/has/had + been + [verb]-ing

مثال: I have been reading for two hours.
ترجمه: من دو ساعت است که می‌خوانم

مثال: She had been working when the power went out.
ترجمه: او در حال کار کردن بود وقتی برق قطع شد

به معنی “وجود داشتن” یا “حضور داشتن”:

ساختار: have/has/had + been + [place]

مثال: Have you ever been to Spain?
ترجمه: آیا تا به حال در اسپانیا بوده‌اید؟

از “been” در دیگر ساختارها و زمان‌های گرامری نیز می‌توان استفاده کرد، ولی این‌ها پرکاربردترین و پایه‌ای‌ترین موارد هستند. با توجه به زمینه مورد نظر و موقعیت جمله، این فعل می‌تواند در موارد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد.

 

گرامري ساختار مثال ترجمه
حال کامل have/has + been + [place] I have been to Paris. من به پاريس رفته‌ام.
گذشته کامل had + been + [place] They had been to the museum before it closed. آن‌ها قبل از بسته شدن موزه به آنجا رفته بودند.
صداي مجهول have/has/had + been + past participle The book has been read by many students. کتاب توسط بسياري از دانش‌آموزان خوانده شده است.
ساختار‌هاي مداوم have/has/had + been + [verb]-ing I have been reading for two hours. من دو ساعت است که مي‌خوانم.
وجود داشتن يا حضور داشتن have/has/had + been + [place] Have you ever been to Spain? آيا تا به حال در اسپانيا بوده‌ايد؟

استثناها و نکات مهم در استفاده از فعل been:

فعل “been” که گذشته‌ی فعل “be” است و در ساختار‌های مختلف چون زمان حال کامل و گذشته کامل استفاده می‌شود، برخی نکات و استثناها دارد:

کاربرد به عنوان گذشته: “been” به تنهایی نمی‌تواند گذشته‌ی فعل “be” باشد. برای این منظور از “was” یا “were” استفاده می‌شود.

نادرست: I been there.
درست: I was there.

استفاده با فعل‌های کمکی: “been” تنها زمانی معنی دارد که با یک فعل کمکی مانند “have” یا “had” به کار برود.

نادرست: I been working for hours.
درست: I have been working for hours.

استفاده در زمان حال کامل و گذشته کامل مداوم: “been” به همراه فعل‌های با “ing” برای نشان دادن فعالیتی که از گذشته شروع شده و تا کنون یا تا یک نقطه‌ی خاص در گذشته ادامه داشته استفاده می‌شود.

I have been reading for hours.
(من ساعت‌هاست که در حال خواندن هستم)

She had been working at the company for three years before she quit.
(او سه سال در شرکت کار کرده بود قبل از اینکه استعفا دهد)

تأکید بر تجربه: در بعضی موارد، “been” برای تأکید بر تجربه یا حضور در یک مکان خاص استفاده می‌شود، بدون اشاره به زمان خاصی.

Have you ever been to Italy?
(آیا تا به حال در ایتالیا بوده‌اید؟)

نباید با “gone” اشتباه گرفته شود: در انگلیسی، “been” و “gone” هر دو می‌توانند به معنای “رفتن به یک مکان” استفاده شوند، ولی با تفاوت‌هایی. وقتی از “been” استفاده می‌کنیم، معمولاً معنی می‌دهد که فرد به آن مکان رفته و بازگشته است. اما “gone” معمولاً به معنای رفتن به یک مکان و هنوز برنگشتن است.

She’s been to Paris.
(او به پاریس رفته و حالا بازگشته است)

She’s gone to Paris.
(او به پاریس رفته و هنوز برنگشته است)

فرم منفی: زمانی که می‌خواهید فعل “be” را در حالت منفی در زمان‌های کامل استفاده کنید، از “haven’t/hasn’t been” استفاده می‌شود.

They haven’t been to the new cafe yet.
(آن‌ها هنوز به کافه‌ی جدید نرفته‌اند)

دیدگاهتان را بنویسید