کاربرد how long

کاربرد how long به این صورت است که معمولاً برای جواب‌دهی به سوالات مرتبط با زمان و طول مدت استفاده می‌شود. این عبارت معنای “چقدر طول می‌کشد” یا “تا چه مدت” است. در ادامه به بررسی کاربرد how long در جملات مختلف پرداخته شده است.

کاربرد how long:

عبارت “how long” در زبان انگلیسی به معنی “چقدر طول می‌کشد” یا “تا چه مدت” استفاده می‌شود و معمولاً به منظور پرسیدن در مورد مدت زمان یا طول چیزی به کار می‌رود.

مثال‌هایی از استفاده “how long”:

پرسش در مورد مدت زمان:

“How long does it take to get to the airport?”
(تا فرودگاه چقدر طول می‌کشد؟)

پرسش در مورد طول چیزی:

“How long is the Mississippi River?”
(رود میسی‌سیپی چقدر است؟)

پرسش در مورد مدت زمان یک رویداد یا فعالیت:

“How long have you been working here?”
(چقدر است که در اینجا کار می‌کنید؟)

پرسش در مورد مدت زمانی که چیزی ادامه می‌یابد:

“How long will the meeting last?”
(جلسه تا چه زمانی ادامه دارد؟)

این عبارت معمولاً برای جواب‌دهی به سوالات مرتبط با زمان و طول مدت استفاده می‌شود.

گرامر استفاده از how long:

عبارت “how long” در زبان انگلیسی به منظور پرسیدن در مورد مدت زمان یا طول چیزی به کار می‌رود. در زیر نحوه‌ی استفاده و گرامر آن را بررسی می‌کنیم:

پرسش در مورد مدت زمان یک فعالیت:

گرامر: How long + auxiliary verb (be/have) + subject + main verb…?

مثال: “How long have you lived in this city?”
(تو چقدر است که در این شهر زندگی می‌کنی؟)

پرسش در مورد مدت زمان یک رویداد یا فعالیت در آینده:

گرامر: How long + will + subject + main verb…?

مثال: “How long will the seminar last?”
(سمینار تا چه زمانی ادامه دارد؟)

پرسش در مورد مدت زمان یک فعالیت مختصر:

گرامر: How long + does/does not (do/don’t) + subject + main verb…?

مثال: “How long does it take to fly from Paris to Tokyo?”
(پرواز از پاریس به توکیو چقدر طول می‌کشد؟)

پرسش در مورد طول یک شیء یا مکان:

گرامر: How long + is/are + subject…?

مثال: “How long is the Golden Gate Bridge?”
(پل گلدن گیت چقدر است؟)

پرسش در مورد مدت زمان انتظار یا تاخیر:

گرامر: How long + have/has + subject + been + verb+ing…?

مثال: “How long have you been waiting here?”
(تو چقدر است که در اینجا منتظری؟)

با استفاده از “how long” می‌توانید در موقعیت‌های مختلفی در مورد مدت زمان یا طول چیزی سوال کنید.

 

نوع پرسش گرامر
پرسش در مورد مدت زمان يک فعاليت How long + auxiliary verb (be/have) + subject + main verb…?
پرسش در مورد مدت زمان يک رويداد يا فعاليت در آينده How long + will + subject + main verb…?
پرسش در مورد مدت زمان يک فعاليت مختصر How long + does/does not (do/don’t) + subject + main verb…?
پرسش در مورد طول يک شيء يا مکان How long + is/are + subject…?
پرسش در مورد مدت زمان انتظار يا تاخير How long + have/has + subject + been + verb+ing…?

بعد از how long فعل به چه صورت می آید:

بعد از “how long”، فعل بسته به ساختار جمله و زمانی که در آن استفاده می‌شود، به شکل‌های مختلفی می‌آید. در زیر به برخی از این ساختارها پرداخته شده است:

حال ساده:

ساختار: How long + do/does + subject + base form of the verb…?

مثال: How long does it take to travel from Tehran to Isfahan?

گذشته ساده:

ساختار: How long + did + subject + base form of the verb…?

مثال: How long did the concert last?

حال کامل:

ساختار: How long + have/has + subject + past participle…?

مثال: How long have you known him?

حال استمراری با “been”:

ساختار: How long + have/has + subject + been + present participle (verb+ing)…?

مثال: How long have you been studying English?

آینده:

ساختار: How long + will + subject + base form of the verb…?

مثال: How long will you stay in London?

با فعل “be”:

ساختار: How long + is/are/was/were + subject…?

مثال: How long is the movie?

همانطور که مشاهده می‌کنید، فعل بعد از “how long” بسته به زمان و ساختار جمله می‌تواند تغییر کند.

 

نکات مهم و استثناها در استفاده از how long در جملات:

استفاده از “how long” در زبان انگلیسی به نظر مستقیم و ساده می‌آید، ولی همان‌طور که در بسیاری از مسائل زبانی است، بعضی استثناها و نکات مهم وجود دارد:

استفاده با “for”:

وقتی پاسخ به یک سوال با “how long” می‌دهید، ممکن است “for” در ابتدای پاسخ استفاده شود.
مثال:

Question: “How long have you been studying English?”
Answer: “For three years.”

بدون استفاده از “for” در سوال:

در سوال‌ها با “how long”, از “for” استفاده نمی‌شود.

مثال: “How long have you lived here?”
(نه “For how long have you lived here?”)

با “since”:

“Since” به جای “for” می‌تواند به معنی “از زمانی که” در پاسخ به سوال‌های “how long” استفاده شود.
مثال:

Question: “How long have you been here?”
Answer: “Since Monday.”

در مورد مدت‌های زمانی ثابت:

وقتی از “how long” برای پرسیدن در مورد طول یک شیء یا مدت زمان ثابت (مانند یک فیلم یا یک رویداد) استفاده می‌شود، معمولاً با فعل “be” همراه است.

مثال: “How long is the movie?”
یا “How long is the bridge?”

دیدگاهتان را بنویسید