کاربرد would

کاربرد would در انگلیسی

در این مطلب کاربرد would را به طور کامل برایتان شرح داده ایم. Would یک فعل کمکی است. یک فعل کمکی معین. ما از would عمدتا در موارد زیر استفاده میکنیم :

  • وقتی در مورد گذشته صحبت می کنیم .
  • وقتی در مورد آینده در گذشته صحبت کرده ایم .
  • وقتی حالت شرطی را بیان می کنیم .

ما همچنین از would در مورد دیگر عملکردها استفاده می کنیم مانند:

ابراز میل، درخواستها و سؤالات مودبانه، عقیده یا امید، آرزو و پشیمانی

[button color=”pink” size=”medium” link=”https://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87/” icon=”” target=”true”]دانلود گرامر رو قورت بده![/button]

 

گرامر would

فاعل + فعل کمکی + فعل اصلی

توجه داشته باشید که در این ساختار فعل would به یک شکل است و هم چنین فعل اصلی در کنار would به صورت پایه می آید. چه جمله حالت خبری داشته باشد و چه سوالی و چه منفی باشد فعل اصلی به صورت پایه است .

به مثال های زیر توجه کنید :

I would like tea .

من چای دوست دارم .

She wouldn’t go .

او نمی رفت .

 

Would you go ?

آیا ممکن است بروید ؟

گرامر would have – کاربرد would+have+pp

گاهی would به صورت های زیر نیز در جمله می آید :

have + past participle  (He would have gone)

او می رفت .

be + -ing  (He would be going)

او  می رفت .

فعل اصلی نمی تواند به صورت  infinitive باشد.

نمی توانیم بگوییم:

He would to like coffee .

 او قهوه را دوست دارد.

توجه کنید که هر دو حالت جمله های زیر یک معنی را می دهند :

He’d finished = He had finished

او تمام شد = او تمام شده بود  .

He’d like coffee = He would like coffee

او قهوه را دوست دارد = او قهوه را دوست دارد .

استفاده از would

برای گذشته :

ما اغلب از would زمانی استفاده میکنیم که در گذشته درمورد آرزوها و هدف های خود صحبت کرده ایم و یا درمورد اتفاقی که در آینده خواهد افتاد و یا خبری را در مورد آینده می دهیم با مثال های زیر بهتر متوجه می شوید :

Even as a boy, he knew that he would succeed in life.

او حتی به عنوان یک پسر ، می دانست که در زندگی موفق خواهد شد.

I thought it would rain so I brought my umbrella.

فکر کردم باران می بارد بنابراین چترم را آوردم.

She said that she would buy some eggs. (“I will buy some eggs.”)

او گفت می خواهد مقداری تخم مرغ بخرد. (“من تخم مرغ می خرم .”)

The candidate said that he wouldn’t increase taxes. (“I won’t increase taxes.”)

نامزد گفت که مالیات را افزایش نمی دهد. (“من مالیات را افزایش نمی دهم .”)

Why didn’t you bring your umbrella? I told you it would rain! (“It’s going to rain.”)

چرا چتر خود را نیاوردی؟ من به شما گفتم که باران خواهد بارید! (“باران می بارد .”)

علاوه بر آن کاربرد would نیز در مواردی است که در گذشته آن کار انجام نشده است . از would + not  استفاده می کنیم .

He wanted a divorce but his wife would not agree.

او طلاق میخواست ، اما همسرش قبول نمی کرد .

Yesterday morning, the car wouldn’t start.

دیروز صبح ، ماشین کار نکرد .

سایر کاربرد would

دیگر کاربرد would  این است که از آن درمورد کارهایی استفاده میکنیم که از زمان گذشته تا الان آنهارا انجام داده ایم در واقع به عادت تبدیل شده اند .

Every weekday my father would come home from work at 6pm and watch TV.

هر روز هفته پدرم ساعت 6 از سرکار می آید و تلویزیون تماشا می کند .

Every summer we’d go to the seaside.

هر تابستان ما به ساحل میرویم .

Sometimes she’d phone me in the middle of the night.

او هراز گاهی نصف شب به من زنگ میزند .

We would always argue. We could never agree.

ما همیشه باهم جر و بحث میکنیم . نمیتوانیم باهم به توافق برسیم .

کاربرد دیگر would :

وقتی در مورد گذشته صحبت میکنیم میتوانیم از would  برای توضیح دادن اتفاقی که در حین صحبت کردن ما هنوز اتفاق نیفتاده است  استفاده کنیم . مثال :

In London she met the man that she would one day marry.

در لندن با مردی آشنا شد که روزی با او ازدواج خواهد کرد .

He left 5 minutes late, unaware that the delay would save his life .

او 5 دقیقه دیرتر محل را ترک کرد ، غافل از این که آن تاخیر جان او را نجات خواهد داد .

کاربرد would  در حالت های شرطی :

از would برای توضیح شرط دوم و سوم استفاده می کنیم:

مثل :

If he lost his job he would have no money.

اگر او شغل خود را از دست می داد ، پولی نخواهد داشت .

If I had won the lottery I would have bought a car.

اگر من در لاتاری برنده می شدم ، ماشین میخریدم .

هم چنین میتوانیم از آن زمانی استفاده کنیم که در مورد مسئله ای نظر میدهیم . مثل :

I wouldn’t eat that if I were you.

من اگر جای تو بودم آن را نمیخوردم .

If I were in your place I’d refuse.

من اگر جای تو بودم قبول نمیکردم .

If you asked me I would say you should go .

اگر از من نظر میخواستی ، میگفتم که باید بروی .

 

در واقع با شرطی کردن جمله نظر خود را نیز می دهیم .

 

نکته : گاهی اوقات شرطی بودن جمله قابل درک است و دیگر نیاز به وجود if  نیست . مثل مثال های زیر :

Someone who liked John would probably love John’s father. (If someone liked John they would probably love John’s father.)

کسی که جان را دوست داشت احتمالاً پدر جان را دوست دارد. (اگر کسی جان را دوست داشت احتمالاً پدر جان را دوست داشت).

You’d never know it. (for example: If you met him you would never know that he was rich.)

شما هرگز آن را نمی شناسید . (به عنوان مثال: اگر او را ملاقات کردید هرگز نمی دانید که او ثروتمند است .)

Why don’t you invite Mary? I’m sure she’d come .

چرا مریم را دعوت نمی کنی ؟ من مطمئن هستم که او می آمد .

 

گاهی اوقات در کنار would فعل اصلی نمی آید . اکثرا در مواقعی که میخواهیم جواب کوتاه بدیم . در این حالت ها با نبودن فعل اصلی نیز مفهوم جمله را میفهمیم .

Do you think he’d come? | I’m sure he would. (would come)

آیا فکر می کنید او می آمد؟ | من مطمئن هستم . ( او می آمد .)

Who would help us? | John would. (would help us)

چه کسی به ما کمک می کند؟ | جان (به ما کمک می کند )

از would برای بیان خواسته و تمایلات نیز استفاده می شود .

I’d love to live here.

من دوست دارم اینجا زندگی کنم .

Would you like some coffee?

آیا قهوه دوست داری ؟

 

What I’d really like is some tea.

چیزی که واقعا دوست دارم چای است .

برای درخواست ها و سوالات مودبانه – سوال پرسیدن با would

خیلی مودبانه تر از استفاده از please  به تنهایی است .

Would you open the door, please? (more polite than: Open the door, please.)

میشه لطفا در را باز کنید ؟

Would you go with me? (more polite than: Will you go with me?)

میشه همراه من بیایید ؟

Would you know the answer? (more polite than: Do you know the answer?)

آیا شما جواب را می دانید ؟

از would  نیز میتوان برای بیان نظر ها ، امید ، در مورد پیش بینی نیز استفاده کرد :

I would imagine that they’ll buy a new one.

میتوانم تصور کنم آن ها یک کالای جدید میخرند .

I would have to agree.

من باید موافقت کنم .

I would expect him to come.

انتظار داشتم که او بیاید .

Since you ask me I’d say the blue one is best.

به دلیل اینکه سوال میکنید میگویم رنگ آبی بهترین است .

تقریبا تمامی موارد مربوط به would را توضیح داده ایم .

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

برای دانلود کتاب جامع آموزش گرامر انگلیسی به زبانی ساده و قابل فهم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.learnengli30.com/گرامر-رو-قورت-بده/” icon=”” target=”true”]گرامر رو قورت بده![/button]

[/box]

https://www.englishclub.com/grammar/verbs-modal-would.htm

1 دیدگاه دربارهٔ «کاربرد would;

دیدگاهتان را بنویسید