گذشته borrow

فعل “borrow” به زبان فارسی معنای “قرض گرفتن” یا “امانت گرفتن” دارد. این فعل، فعل اصلی است. در زیر، به بررسی گذشته borrow و صرف ان در زمان های مختلف پرداخته شده است تا بتوان در جمله سازی از فعل صحیح استفاده نمود.

گذشته borrow:

فعل “borrow” به زبان فارسی معنای “قرض گرفتن” یا “امانت گرفتن” دارد. این فعل بیان‌گر اقدامی است که در آن شخصی چیزی را به طور موقت از شخص دیگری می‌گیرد با قصد پس‌دادن آن در آینده.

برای مثال:

“I need to borrow a book from the library.”
“من باید یک کتاب را از کتابخانه قرض بگیرم”

این فعل در مقابل فعل “lend” استفاده می‌شود. “Lend” به معنای “قرض دادن” است.

صرف فعل گذشته borrow و بررسی ان در زمان های مختلف:
در زیر فعل “borrow” در زمان‌های مختلف صرف شده‌است:

Present Simple: borrow
Present Continuous: borrowing
Present Perfect: have borrowed
Present Perfect Continuous: have been borrowing
Past Simple: borrowed
Past Continuous: was/were borrowing
Past Perfect: had borrowed
Past Perfect Continuous: had been borrowing
Future Simple: will borrow
Future Continuous: will be borrowing
Future Perfect: will have borrowed
Future Perfect Continuous: will have been borrowing

زمان صرف فعل
Present Simple borrow
Present Continuous borrowing
Present Perfect have borrowed
Present Perfect Continuous have been borrowing
Past Simple borrowed
Past Continuous was/were borrowing
Past Perfect had borrowed
Past Perfect Continuous had been borrowing
Future Simple will borrow
Future Continuous will be borrowing
Future Perfect will have borrowed
Future Perfect Continuous will have been borrowing

گرامر استفاده از borrow در جمله سازی:

فعل “borrow” یک فعل معمولی است و در جمله‌ها مانند سایر افعال به کار می‌رود. ولی برای استفاده صحیح از آن در جمله، باید معنی و نحوه کاربرد آن را به خوبی درک کرد.
معنی:

“Borrow” به معنای “قرض گرفتن” یا “امانت گرفتن” است.
ساختار کلی:

Subject + borrow + something + from + someone

مثال‌ها:

I borrowed a book from the library.
(من یک کتاب را از کتابخانه قرض گرفتم)

Can I borrow your pen?
(می‌توانم خودکار شما را قرض بگیرم؟)

She wants to borrow some money from her friend.
(او می‌خواهد برخی پول‌ها را از دوستش قرض بگیرد)

نکته‌ها:

“Borrow” معمولاً با پیش‌واژه “from” به کار می‌رود تا نشان‌دهنده فرد یا مکانی باشد که چیزی از آن قرض گرفته شده است.
“Borrow” در مقابل “lend” قرار دارد. “Borrow” به معنی گرفتن چیزی است و “lend” به معنی دادن چیزی به قرض است.

ساختارهای زمانی:

Simple Present: I borrow
Present Continuous: I am borrowing
Simple Past: I borrowed
Present Perfect: I have borrowed
Future: I will borrow

… و سایر زمان‌ها

سوال و منفی کردن:

Did you borrow my book? (Past Simple)
(آیا تو کتاب من را قرض گرفتی؟)

I didn’t borrow your book. (Past Simple negative)
(من کتاب شما را قرض نگرفتم)

Are you borrowing my laptop? (Present Continuous)
(آیا تو لپ‌تاپ من را قرض می‌گیری؟)

I am not borrowing your laptop. (Present Continuous negative)
(من لپ‌تاپ شما را قرض نمی‌گیرم)

پیش‌واژه‌ها:

معمولاً “from” با “borrow” استفاده می‌شود:

“I borrowed money from him.”
(من پول را از او قرض گرفتم)

بررسی تفاوت lend و borrow:

فعل‌های “lend” و “borrow” هر دو در مورد عمل قرض دادن یا گرفتن چیزی به کار می‌روند، اما از دیدگاه‌های مختلفی استفاده می‌شوند:

Borrow:

معنی: وقتی شما چیزی را از کسی قرض می‌گیرید، از “borrow” استفاده می‌کنید.

ساختار: borrow + something + from + someone

مثال: I borrowed a book from the library.
(من یک کتاب را از کتابخانه قرض گرفتم)

Lend:

معنی: وقتی شما چیزی را به کسی قرض می‌دهید، از “lend” استفاده می‌کنید.

ساختار: lend + something + to + someone

مثال: She lent her car to her brother.
(او ماشین خود را به برادرش قرض داد)

نکته کلیدی:

یک راه ساده برای به یاد سپردن تفاوت بین این دو این است که “borrow” به معنای گرفتن چیزی از دیگران است، در حالی که “lend” به معنای دادن چیزی به دیگران است.

یک مثال دیگر با هر دو فعل:

John: Can you lend me your pen?
(آیا می‌توانی خودکارت را به من قرض دهی؟)

Sarah: Sure, you can borrow it.
(حتما، تو می‌توانی آن را قرض بگیری)

نکات مهم در استفاده از فعل borrow:

استفاده از فعل “borrow” ممکن است گاهی اوقات گیج‌کننده باشد، به ویژه وقتی با فعل “lend” مقایسه می‌شود. در زیر نکات مهمی آمده است که در استفاده از فعل “borrow” می‌تواند مفید باشد:

معنی‌شناسی: “Borrow” به معنای “قرض گرفتن” است. یعنی وقتی شما چیزی را از کسی دیگر می‌گیرید برای مدتی.

پیش‌واژه: “Borrow” معمولاً با پیش‌واژه “from” به کار می‌رود:

I borrowed a book from the library.

نسبت به “lend”: “Borrow” در مقابل “lend” قرار دارد. شما چیزی را “borrow” (قرض می‌گیرید) از کسی و آن فرد چیزی را به شما “lend” (قرض می‌دهد).

موضوع قرض: می‌توانید هر چیزی را از کسی قرض بگیرید – از وسایل (مانند یک خودکار یا کتاب) گرفته تا پول و زمان.

زمان برگشت: وقتی شما چیزی را قرض می‌گیرید، معمولاً انتظار می‌رود که شما آن را در یک زمان معین برگردانید. اگر ندانید چه زمانی باید چیز قرضی را برگردانید، بهتر است از فرد قرض دهنده بپرسید.

ساختار جمله: در جمله، موضوع (subject) اغلب فردی است که چیزی را قرض می‌گیرد.

I borrowed some money.
She borrowed my umbrella.

پرسش و منفی: مانند سایر افعال، “borrow” می‌تواند در سوالات و جملات منفی به کار رود:

Did you borrow my book?
I haven’t borrowed anything from her.

استفاده‌های مجازی: در بعضی موارد، “borrow” می‌تواند به معنای استفاده یا اقتباس از چیزی بدون تغییر آن یا با اقتباس جزئی به کار رود:

The song borrows its melody from an old folk tune.

انواع زمانی: مانند سایر افعال، “borrow” می‌تواند در زمان‌های مختلف صرف شود:

borrow, borrowed, borrowing.

دیدگاهتان را بنویسید