گرامر زبان آلمانی همراه با مثال به “زبان ساده” و “قابل فهم”

در یکی دیگر از سری آموزش زبان آلمانی از سایت لرن انگلیسی به موضوع مهم گرامر زبان آلمانی پرداخته ایم.

ساختار جمله و ترتیب کلمات در زبان آلمانی- گرامر زبان آلمانی:

ساختار جمله های اصلی و ساده در زبان آلمانی همانند زبان انگلیسی است یعنی اول فاعل بعد فعل و بعد بقیه ی جمله .مثال :

Ich gab dem Jungen einen Ball.
I gave the boy a ball
( من به آن پسر یک توپ دادم)

اما درساختار زبان آلمانی میتوان جای فعل و فاعل را تغییر داد مثلا:

Einen Ball gab ich dem Jungen.
I gave the boy a ball.

معنی این جمله نیز همان معنی جمله ی بالا است اما جای فعل و فاعل طوری تغییر کرده است که ما متوجه شویم فقط توپ به آن پسر داده شده است نه چیز دیگر.

Dem Jungen gab ich einen Ball.
I gave the boy a ball.

در جمله ی بالا نیز بر روی اسم پسر تاکید شده است. یعنی توپ را تنها به آن پسر داده است نه کس دیگر .

جمله هایی که در آنها از فعل ترکیبی استفاده میشود (مثلا یک فعل اصلی همراه با فعل کمکی) فعل ترکیبی در جایگاه دوم و بعد از فاعل در جمله قرار میگیرد و اگر فعل دیگری وجود داشته باشد در انتهای عبارت قرار میگیرد. مثال:

Ich werde das Buch bald lesen.
I will read the book soon.

من این کتاب را به زودی خواهم خواند

در جمله های به هم پیوسته و دارای بند های فرعی، تمام فعل ها در آخر عبارت قرار میگیرند. اگر فعل ترکیبی نیز در جمله وجود داشته باشد آخر از هر فعل دیگری می آید. مثال :

Ich trinke, weil du mich verlassen hast.
I’m drinking because you left me.
من همش در حال خوردن نوشیدنی هستم چون تو مرا ترک کردی

در عبارتهای موصولی و مصدری نیز فعل ها در آخر جمله قرار میگیرند. مثال:

Da ist der Mann, den wir suchen!
There’s the man who(m) we’re looking for!
این مردیه که دنبالش میگشتیم

Ich finde es schwer, über mich selbst zu reden.
I find it hard to talk about myself.
سخته که راجع به خودم حرف بزنم

در جمله هایی که با کلمه های ربطی به یکدیگر متصل هستند، در عبارت اصلی و ساده ی جمله، فعل در جایگاه دوم و بعد از فاعل قرار میگیرد اما در عبارت فرعی فعل در آخر جمله قرار میگیرد. مثال:

Die Sonne scheint und die Vögel singen.
The sun is shining and the birds are singing.
خورشید میتابد و پرندگان آواز میخوانند

در جمله های سوالی نیز فعل های دو قسمتی یا فعل های کمکی در جایگاه دوم قرار میگیرند. مثال:

Was hast du gemacht?
What have you done?
چیکار کردی؟

Warum sagst du das?
Why do you say that?
چرا اینو میگی ؟

در جملات دستوری همانند زبان انگلیسی فعل ها در اول جمله قرار میگیرند. مثال:

Sei still!
Be quiet!
ساکت باش

Gib mir das!
Give me that!
اونو به من بده

گرامر زبان آلمانی

چند قانون در مورد شکل اسم ها در زبان آلمانی – گرامر زبان آلمانی :

1- اسم هایی که اسم یک شغل هستند یا شغلی یا شخصی را توصیف میکنند معمولا اسم های مذکر هستند. بسیاری از این اسم ها در آخر خود حروف er دارند که در هنگام جمع تغییری نمیکند و در آخر اسم باقی میماند. مثال:

die Musik
music

 (موزیک )

     der Musiker
(male) musician موزیسین مرد

die Musiker
multiple (male) musicians

چند موزیسین مرد

lehren
to teach

(آموزش دادن)

der Lehrer
teacher (male)

(معلم مرد)

die Lehrer
multiple (male) teachers

(چندین معلم مرد)

اسم های که در آخر آنها er وجود ندارد هنگام جمع شکلشان تغییر میکند. مثال:

der Arzt
(doctor (male

(دکتر مرد)

die Ärzte
multiple (male) doctors

(چندین دکتر مرد )

 

der Matrose
sailor

(ملوان مرد )

die Matrosen
multiple (male) sailors

چندین ملوان مرد

 

2- اسم های مونث در آخر خود حروف in دارند و شکل جمع آنها نیز به صورت زیر است :

die Musikerin
female musician

die Musikerinnen
multiple female musicians

die Lehrerin
female teacher

die Lehrerinnen
multiple female teachers

die Ärztin
female doctor

die Ärztinnen
multiple female doctors

die Matrosin
female sailor

die Matrosinnen
multiple female sailors

3- زمانی که به انتهای یک فعل حروف ung اضافه میکنیم، آن فعل را به یک اسم تبدیل کرده ایم و این اسم ها همیشه مونث هستند و با حرف تعریف مونث نوشته و خوانده میشوند. و در حالت جمع همیشه در انتهای آنها en وجود دارد. مثال :

wohnen
to liveزندگی کردن
die Wohnung
home, apartment/flatخانه / آپارتمان
die Wohnungen
homes, apartmentsخانه ها / آپارتمان ها

 

zahlen
to payپرداخت کردن
die Zahlung
paymentپرداخت
die Zahlungen
paymentsپرداخت ها

 

regieren
to rule, goverاداره کردن
die Regierung
governmentدولت
die Regierungen
governmentsدولت ها

 

impfen
to vaccinateواکسن زدن
die Impfung
vaccinationواکسن
die Impfungen
vaccinationsواکسن ها

4- زمانی که به انتهای یک صفت حروف heit و kiet اضافه میکنیم، آن صفت را به اسم تبدیل میکنیم. این اسم ها همیشه مونث هستند و در حالت جمع در انتهای آنها en قرار میگیرد. مثال :

krank
sick, ill

مریض

die Krankheit
sickness, illnessبیماری
die Krankheiten
illnessesبیماری ها

 

möglich
possibleممکن
die Möglichkeit
possibilityاحتمال

die Möglichkeiten
possibilities

احتمال ها

 

schwierig
difficult

سخت

die Schwierigkeit
difficultyسختی

die Schwierigkeiten
difficulties

سختی ها

 

پسوند های تصغیری (diminutive ending) – گرامر زبان آلمانی :

پسوند های تصغیری در جمله برای نشان دادن ورژن کوچک تر چیزی استفاده میشوند و در حالت های غیر رسمی به کار میروند.

دو پسوند تصغیری در زبان آلمانی وجود دارد :lein , chen .این دو پسوند همیشه اسم ها را خنثی میکنند (نه مونث / نه مذکر )، هیچ وقت در حالت جمع تغییر نمیکنند و در بعضی مواقع به کلمه ی اصلی حروف ادغام نیز اضافه میکنند .

مثال :

der Tisch
table

میز

das Tischlein
small tableمیز کوچک

die Tischlein
small tables

میز های کوچک

 

die Maus
mouse

موش

das Mäuschen
(cute) little mouseموش کوچک

die Mäuschen
(cute) little mice

موش های کوچک

 

das Brot
bread

نان

das Brötchen
bread rollتکه ی نان

die Brötchen
bread rolls

تکه های نان

 

انواع فعل ها – گرامر زبان آلمانی :

در انتهای فعل هادر زبان آلمانی همیشه حرف n وجود دارد و در انتهای فعل های مصدری حروف en قرا میگیرد .مثال:

kaufen
to buy

خریدن

arbeiten
to workکار کردن
helfen
to helpکمک کردن

fliegen
to fly

پرواز کردن

 

به طور کلی فعل ها در زبان آلمانی به پنج دسته تقسیم میشوند :

فعل های کمکی

(3)

 

فعل های مدال

(6)

فعل های ترکیبی
(9)

فعل های بی قاعده
(تقریبا 150)

فعل های باقاعده

هزاران

sein
to be

haben
to have

werden
will/would

dürfen
may
(to be allowed to)

können
can
(to be able to)

mögen
to like (to)

müssen
must

sollen
should

wollen
to want to

brennen
to burn

bringen
to bring

denken
to think

kennen
to know
(a person)

nennen
to name

rennen
to run

senden
to send

wenden
to turn

wissen
to know
(information)

tun – to do

kommen – to come

gehen – to go

stehen – to stand

schlafen – to sleep

schreiben – to write

sehen – to see

essen – to eat

…etc.

kaufen – to buy

machen – to make

träumen – to dream

nutzen – to use

danken – to thank

sagen – to say, tell

malen – to paint

bauen – to build

…etc.

قید – گرامر زبان آلمانی :

شکل قید ها در زبان آلمانی همانند زبان انگلیسی نیست که با اضافه کردن حروفی مانند ly ساخته شوند. حتی در زبان آلمانی برخی کلمات هستند که صفت و قید آنها یکسان است . مثال :

Das Pferd ist schnell.
The horse is quick.

آن اسب سریع میدود

Er rennt schnell.
He runs quickly.

او با سرعت میدود

تنها پسوند erweise در زبان آلمانی وجود دارد که میتوانیم به وسیله ی آن به قید بودن کلمه پی ببریم. مثال :

Es ist normal, dass wir um 7 Uhr essen.
It’s normal for us to eat at 7 o’clock.

برای ما عادی است که در ساعت 7 غذا بخوریم

Normalerweise essen wir um 7 Uhr.
Normally we eat at 7 o’clock.

معمولا ما در ساعت 7 غذا میخوریم

قید های دیگر قاعده و دستور خاصی ندارند و تنها باید با تمرین زیاد آنها را به خاطر بسپاریم .

صفت – گرامر زبان آلمانی :

در جدول های زیر حروف آخر صفت ها را بر طبق جنسیت (مذکر ، مونث ، خنثی) و حالت هایشان طبقه بندی کرده ایم :

جدول 1 : حروف آخر صفت هایی که با حرف تعریف معلوم می آیند. (der/ die / das ):

مذکر

خنثی مونث جمع

صفت فاعلی

e e e en

صفت مفعولی مستقیم

en e e en

صفت مفعولی غیر مستقیم

en en en

en

صفت ملکی

en en en

en

جدول 2 :حروف اخر صفت هایی که با حرف تعریف نکره می آیند (ein):

مذکر خنثی مونث

جمع

صفت فاعلی

er es e

e

صفت مفعولی مستقیم

en es e e

صفت مفعولی غیر مستقیم

en en en

en

صفت ملکی

en en en en

جدول 3 :حروف آخر صفت هایی که بدون حرف تعریف می آیند:

مذکر خنثی مونث جمع
صفت فاعلی er es e e
صفت مفعولی مستقیم en es e e
صفت مفعولی غیر مستقیم em em er er
صفت ملکی en en er er

صفت های تفضیلی و عالی – گرامر زبان آلمانی :

صفت های تفضیلی و عالی در زبان آلمانی بسیار شبیه به ژبان انگلیسی هستند .به مثال های زیر توجه کنید :

Mein Auto ist klein.
My car is small.

ماشین من کوچک است .

Dein Auto ist kleiner.
Your car is smaller.

ماشین تو کوچک تر است .

Sein Auto ist am kleinsten.
His car is the smallest.

ماشین او کوچکترین ماشین است

 

صفت هایی که حروف صدادار / o /u a داشته باشند در صفت های تفضیلی و عالی به صورت ä» – «ö» – «ü» نوشته میشوند .مثال :

Nimm das größere Stück
Take the larger piece

تکه ی بزرگتر را  بردار.

Mein größter Sieg war…
My greatest victory was…

بزرگترین پیروزی من …

همانند زبان انگلیسی صفت هایی در زبان آلمانی وجود دارند که بدون قاعده و قانون خاصی شکل آنها در صفت تفضیلی و عالی تغییر میکند. مثال :

gut / besser / am besten
good / better / best

خوب / بهتر / بهترین

bald / eher / am ehesten
soon / sooner / soonest

زود / زودتر / زودترین

 

hoch / höher / am höchsten
high / higher / highest

بالا / بالاتر / بالاترین

viel(e) / mehr / am meisten
much, many / more / the most

زیاد / بیشتر / بیشترین

به جای استفاده از واژه ی more  برای مقایسه ی چند چیز با یکدیگر در زبان آلمانی از واژه ی eher  استفاده میشود. مثال :

Es ist eher langweilig als schwierig.
It’s more boring than difficult.

مطالب مرتبط

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

دیدگاهتان را بنویسید