گرامر زبان انگلیسی ضمایر – انواع ضمیر در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ضمایر English grammar pronouns .

ضمیر کلمه ای است که بجای اسم به کار می رود .

ضمایر بخش های زیر تقسیم بندی می شوند :

  1. ضمایر شخصی فاعلی
  2. ضمایر شخصی مفعولی
  3. ضمایر ملکی

در ادامه به بررسی دقیق و آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی ضمایر می پردازیم .

گرامر زبان انگلیسی ضمایر شخصی فاعلی

به جدول زیر دقت کنید :

We are young

I am young

You are young

You are young

They are young

He ( She,It ) is young

ضمایر I , You , He ( She , it ) , they ضمایر شخصی هستند چون که به سه شخص اشاره می کنند :

  1. در مورد شخصی که در حال صحبت است
  2. در مورد شخصی که مورد مخاطب است
  3. در مورد شخصی که در موردش صحبت می شود

ضمایر I , We اول شخص هستند و به فردی که در حال صحبت است تعلق می گیرد .

ضمیر you دوم شخص است که می تواند به صورت مفرد یا جمع بیان شود . این ضمیر در مورد فردی است که مورد مخاطب ما می باشد .

ضمایر he , she , they سوم شخص هستند و به افرادی تعلق می گیرد که در حال حاضر نیستند ( غایب هستند ) و داریم در مورد آن ها صحبت می کنیم .

ضمیر it سوم شخص است و تفاوت آن با ضمایر سوم شخص بالا در این است که این ضمیر به حیوانات یا اشیا تعلق می گیرد .

به مثال های زیر دقت کنید :

Here is your book, take it away .

He loves his dog and always goes out with it .

زمان حال فعل be

فعل be دارای سه ساختار برای زمان حال ساده است .

  1. am : برای اول شخص مفرد به کار می رود
  2. is : برای سوم شخص مفرد به کار می رود
  3. are : برای بقیه اشخاص به کار می رود

ساختار سوالی و منفی برای این ضمایر در جدول زیر می بینیم :

ساختار سوالی

ساختار منفی

Am I happy ?

I am not happy

Are you happy ?

You are not happy

Is he happy ?

He is not Happy

Is she happy ?

She is not Happy

Is it happy ?

It is not happy

Are we happy ?

We are not happy

Are you happy ?

You are not happy

Are they happy ?

They are not happy

به حالت های مخفف زیر دقت نمایید :

I am = I’m  /  You are = You’re

He is = He’s

She is = Sh’s

It is = It’s

We are = We’re

They are = They’re

 

گرامر زبان انگلیسی ضمایر شخصی مفعولی

ضمیر شخصی مفعولی ضمیری است که بجای مفعول در جمله قرار می گیرد .

به جدول زیر دقت کنید :

جمع

مفرد

us

me

you

you

them

him , her , it

ضمایر شخصی مفعولی اغلب بعد از حروف اضافه می آید . به مثال های زیر دقت کنید :

He comes with me

Ali is coming near us

We are standing beside you

I saw Ali . I saw him

گرامر زبان انگلیسی ضمایر ملکی

به جدول زیر توجه کنید :

جمع

مفرد

ours

mine

yours

yours

theirs

his , her , its

ضمایر ملکی معمولا بعد از افعال to be به کار می رود و همین طور که از نامش مشخص است مالکیت را بیان می کند .

This book is mine

Those books are yours

that book is hers

کلمات His و Its می توانند هم صفت ملکی باشند و هم ضمیر ملکی باشند .

به مثال های زیر توجه نمایید تا تفاوت این دو را بهتر درک نمایید :

This is his book

صفت ملکی

This book is his

ضمیر ملکی

Its wheels are black

صفت ملکی

These black wheels are its

ضمیر ملکی

ما به شما خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم :

گرامر زبان انگلیسی قید

گرامر زبان انگلیسی صفات

گرامر انگلیسی را با مثال و تمرین باد بگیرد با سایت لرن انگلیسی همراه باشید و از آموزش های کامل گرامر زبان انگلیسی لذت ببرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید