گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری Past Continuous

گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری :سایت لرن انگلیسی مرجع اصلی آموزش گرامر انگلیسی است . در این قسمت قصد داریم گرامر گذشته استمراری را در زبان انگلیسی آموزش دهیم .

زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست استفاده می شود به مثال های زیر توجه نمایید :

 • دیروز او داشت تلویزیون تماشا می کرد
 • تو هفته قبل داشتی نامه می نوشتی که من رسیدم
 • من دوشنبه گذشته داشتم فوتبال بازی می کردم که زنگ خود
 • علی دیشب داشت ناهار می خورد
 • زهرا شنبه داشت به مدرسه می رفت که من را دید
 • هنگاهی که منتظر بودم، داشتم خاطراتم را می خواندم.
 • هنگاهی که منتظر بودم، داشتم خاطراتم را می خواندم.
 • روز دوشنبه داشتیم روی پروژه کار می کردیم
گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری
گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

در فارسی گذشته های استمراری به این شکل است اما بهتر است به ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری توجه کنیم

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

ساختار گذشته استمراری در جملات مثبت ساده به شکل زیر است

 

ادامه جمله  +  ing + فعل  + was/were + فاعل 

به مثال های زیر توجه کنید

 

ادامه جمله    ing+فعل was-were فاعل
the book reading was I
the book reading were you
the book reading was he
the book reading was she
the book reading were we
the book reading were they

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

نکته : فعل های was و  were  گذشته فعل های کمکی to be هستند

[/box]
ترجمه سطر آخر جدول :آن ها داشتند کتاب می خواندند

چند مثال از جملات گذشته استمراری :

 •   او دیروز عصر داشت فیلم می دید : He was watching a film yesterday in the evening
 • I was talking to my friend at this time yesterday. :  دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف می زدم.

 •  او داشت اتاقش را تمیز می کرد که یک نفر در زد.:She was cleaning her room when somebody knocked at the door
 • مهران ساعت پنج کنار ساحل نشسته بود : mehran was sitting on the beach at five o’clock yesterday
 • .وقتی داشتم تلويزيون تماشا می‌کردم، تلفن زنگ زد :  The phone rang when I was watching TV.

 

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات منفی

در این نوع جملات فعل to be به شکل منفی بیان می شود شکل منفی فعل to be  به صورت زیر است :

 • were not : weren’t
 • was not : wasn’t

 

ادامه جمله    ing+فعل  was not / were not, wasn’t / weren’t فاعل
the book reading wasn’t I
the book reading weren’t you
the book reading was not he
the book reading was not she
the book reading were not we
the book reading weren’t they

معنی سطر آخر : آن هخا در حال کتاب خواندن نبودند

در ادامه چند مثال از جملات منفی گذشته استمراری بخوانید :

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

مثال هایی که در بالا به عنوان نمونه گذشته استمراری مطرح شد حال به عنوان جملات منفی گذشته استمراری به کار می بریم

[/box]

 

 •   او دیروز عصر در حال فیلم دیدن نبود : He was not watching a film yesterday in the evening
 • I was not talking to my friend at this time yesterday. :  دیروز این موقع در حال حرف زدن با دوستم نبودم.

 •  او در حال تمیز کردن اتاقش نبود که یک نفر در زد.:She wasn’t cleaning her room when somebody knocked at the door
 • مهران ساعت پنج کنار ساحل ننشسته بود : mehran wasn’t sitting on the beach at five o’clock yesterday
 • .وقتی در حال تماشای تلویزیون نبودم ، تلفن زنگ زد :  The phone rang when I wasn’t watching TV.

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات سوالی

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات سوالی به این صورت است که فعل های to be  به اول جله اضاف می شوند و معنی آیا دارد ساختار این جملات به صورت زیر است :

ادامه جمله  +  ing + فعل  + فاعل  + was/were 

 

به مثال های زیر دقت کنید :

 

ادامه جمله    ing+فعل فاعل was-were
?the book reading I was
?the book reading you were
?the book reading he was
?the book reading she was
?the book reading we were
?the book reading they were

معنی سطر آخر : آیا آن ها مشغول کتاب خواندن بودند ؟

مثال هایی که برای جملات مثب و منفی به ار بردیم حال بصورت سوالی می نویسیم

 

 •   آیا او دیروز عصر داشت فیلم می دید : ?Was he watching a film yesterday in the evening
 • Was I talking to my friend at this time yesterday. :  ؟آیا دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف می زدم.

 •  آیا او داشت اتاقش را تمیز می کرد که یک نفر در زد؟ .:Was she cleaning her room when somebody knocked at the door
 • آیا مهران ساعت پنج کنار ساحل نشسته بود؟  : was mehran  sitting on the beach at five o’clock yesterday

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

درصورتی که فعل به e ختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

 

نکته : are و is را می توانید به صورت مخفف بنویسید مانند            she isn’t reading a book

یا             they aren’t reading a book

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

بخوانید : گرامر زبان انگلیسی حال استمراری

[/box]

 

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]نکته : در افعالی که فعل به ie ختم می شوند، بعد از اضافه شدن ing به فعل ، ie به y تبدیل می شود. مانند مثال های زیر[/box]

 

همانند گرامر حال ساده در گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری نیز برخی افعال به کار نمی روند  مانند افعال زیر :

 • like
 • love
 • want
 • know
 • understand
 • need
 • hate
 • prefer
 • depend
 • remember
 • mean
 • believe forget
 • seem
 • consist

برای آشنایی با تست های گرامر گذشته استمراری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

برای آشنایی با گرامر گذشته کامل بر روی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل کلیک کنید .

برای آشنایی با گرامر گذشته کامل استمراری بر روی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری کلیک کنید .

حتما مطلب مربوط به گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده نیز بخوانید .

دیدگاهتان را بنویسید