گرامر a an the

a an the در انگلیسی نشانگر ها هستند. این عبارات نشان دهنده اشاره و تاکید بر اسمی است. a/an مقاله‌های نامعین هستند و به معنی “یک” در فارسی استفاده می‌شوندو فقط با اسم‌های مفرد به کار می‌روند. درحالیست که the وقتی استفاده می‌شود که صحبت‌کننده و شنونده هر دو به چیز یا شخص مورد نظر اشاره دارند یا از قبل با آن آشنا هستند. همین مساله عامل تفاوت در گرامر a an the هستند.

گرامر a an the:

در زبان انگلیسی، “a”, “an” و “the” به عنوان مقاله‌ها یا نشانگرها (articles) شناخته می‌شوند و به معانی خاصی استفاده می‌شوند:

a/an: اینها مقاله‌های نامعین هستند و به معنی “یک” در فارسی استفاده می‌شوند. آنها فقط با اسم‌های مفرد به کار می‌روند:

a قبل از کلماتی که با یک صدای صامت (consonant sound) شروع می‌شوند: a book, a car
an قبل از کلماتی که با یک صدای ساکن (vowel sound) شروع می‌شوند: an apple, an hour

the: این مقاله‌ی معین است و وقتی استفاده می‌شود که صحبت‌کننده و شنونده هر دو به چیز یا شخص مورد نظر اشاره دارند یا از قبل با آن آشنا هستند. “the” می‌تواند با اسم‌های مفرد و جمع به کار برود.

مثال‌ها:

I bought a book yesterday.
(یک کتاب خریدم، ولی نمی‌دانیم که کدام کتاب است)

I read the book you recommended.
(کتابی را خواندم که تو توصیه کرده‌اید، پس می‌دانیم که کدام کتاب است)

“the” همچنین در موارد زیر استفاده می‌شود:

با رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها: the Nile, the Atlantic
با کوه‌های مشهور: the Everest
با کشورهایی که شامل اتحادیه‌ها، گروه‌ها یا مناطق خاصی هستند: the United States, the United Kingdom

اما به یاد داشته باشید که استفاده از “a”, “an” و “the” گاهی پیچیده و بر اساس قوانین و استثناهای خاصی است.

 

a an the گرامر در ساخت عبارات:

مقاله‌های “a”, “an” و “the” نقش مهمی در ساختار جملات زبان انگلیسی دارند. در زیر به توضیح دقیق‌تری در مورد استفاده این مقاله‌ها می‌پردازیم:

A/An (مقاله‌های نامعین):

a قبل از کلماتی استفاده می‌شود که با یک صدای صامت (consonant sound) شروع می‌شوند: a dog, a university (به خاطر صدای [juː] در شروع “university”)

an قبل از کلماتی استفاده می‌شود که با یک صدای ساکن (vowel sound) شروع می‌شوند: an apple, an honest person (به خاطر صدای [ɒ] در شروع “honest”)

استفاده‌ها:

وقتی برای اولین بار به چیز یا شخصی اشاره می‌کنیم:

I saw a movie last night.

برای نشان دادن نوع یا گونه:

A cat is an animal.

The (مقاله معین):

استفاده‌ها:

وقتی صحبت‌کننده و شنونده هر دو به چیز یا شخص مورد نظر اشاره دارند:

The book you lent me was great.

با چیزهای یا اشخاص خاص یا مشخص:

the sun, the moon, the Earth

وقتی از چیز یا شخصی قبلاً نام برده شده است:

I bought a car. The car is red.

با رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، کوه‌ها و گروه‌های جزایر:

the Nile, the Pacific Ocean, the Himalayas, the Bahamas

با کشورهایی که شامل اتحادیه‌ها، گروه‌ها یا مناطق خاصی هستند:

the United States, the United Arab Emirates

وقتی نباید از مقاله استفاده کرد:

با اسم‌های خاص نظیر اسم‌های خود انسان‌ها یا شرکت‌ها: Bill Gates, Apple Inc.
با زبان‌ها: English, Persian
با واحدهای زمان: tomorrow, today, next week
با اسم‌های مفرد کلی که نشان‌دهنده یک دسته یا گونه هستند: Coffee is delicious.
با بیشتر کشورها: Japan, Brazil (اما: the Netherlands, the Philippines)
با ورزش‌ها: I play tennis.

این توضیحات کلی‌ترین استفاده‌ها و قوانین مربوط به “a”, “an” و “the” را پوشش می‌دهند. اما، مانند بسیاری از قوانین زبان انگلیسی، استثناهایی نیز وجود دارد. با مطالعه و تمرین بیشتر، استفادهٔ صحیح از این مقاله‌ها از نظر شما خودکار خواهد شد.

 

مقاله توضيح مثال
A قبل از اسم‌هاي مفردي که با صداي صامت شروع مي‌شوند a book, a car
An قبل از اسم‌هاي مفردي که با صداي ساکن شروع مي‌شوند an apple, an hour
The قبل از اسم‌هايي که قبلاً معرفي شده‌اند يا همگاني و مشخص هستند the sun, the book you gave me

استثناهای استفاده از a an the :

البته، مانند بسیاری از قوانین گرامری، استفاده از مقاله‌ها “a”, “an” و “the” نیز استثناهای خود را دارد. در زیر به برخی از این استثناها اشاره می‌شود:

A/An:

a ممکن است قبل از کلماتی استفاده شود که با یک حرف ساکن شروع می‌شوند ولی با یک صدای ساکن نیستند، مانند “university” (به خاطر صدای [juː] در شروع “university”).
an ممکن است قبل از کلماتی استفاده شود که با یک حرف صدادار شروع می‌شوند ولی با یک صدای صامت هستند، مانند “hour” (به خاطر صدای [aʊər]).

The:

با اسم‌هایی که مفهوم کلی یا عمومی دارند، معمولاً “the” استفاده نمی‌شود: “Life is beautiful.” (نه “The life is beautiful.”)
با اکثر نام‌های کشورها، “the” استفاده نمی‌شود، اما استثناها وجود دارد مانند: the United States, the United Arab Emirates, the Netherlands.
با نام‌های کوه‌ها به طور فردی، “the” استفاده نمی‌شود، ولی با رشته‌های کوهی استفاده می‌شود: Mount Everest (بدون “the”) ولی the Himalayas.
با نام‌های مذاهب، زبان‌ها، رنگ‌ها و علوم، “the” معمولاً استفاده نمی‌شود: Christianity, English, blue, physics.

وقتی مقاله استفاده نمی‌شود:

با اسم‌های خاص نظیر اسم‌های انسان‌ها یا شرکت‌ها معمولاً مقاله استفاده نمی‌شود: Bill Gates, Apple.
با اسم‌های غذاها به صورت کلی: Rice is a staple food in many countries.
با واحدهای زمان: tomorrow, today, next week.
با اسم‌های مفرد کلی که نشان‌دهنده یک دسته یا گونه هستند: Coffee is delicious.

دیدگاهتان را بنویسید