گرامر adverb of frequency

adverb of frequency که با نام قید تکرار و فرکانس نیز شناخته می شود، به معنای میزان تکرار یک عمل یا چیزیست. در توضیح گرامر adverb of frequency می توان گفت که این قید می تواند بعد از فعل “to be” قرار گرفته؛ قبل از فعل اصلی آمده، و یا با دیگر فعل ها ترکیب شود. در زیر به بررسی دقیق تر ان پرداخته شده است.

گرامر adverb of frequency:

“Adverb of frequency” به فارسی “قید میزان و فرکانس” است و در زبان انگلیسی به میزان و تکرار یک عمل یا رفتار اشاره دارد. این قیدها معمولاً نشان‌دهنده‌ی این است که چقدر اغلب یک فعلیت انجام می‌شود.

در زیر برخی از قیدهای میزان و فرکانس را مشاهده می‌کنید به همراه معنای آن‌ها:

Always (همیشه): 100% فرکانس

مثال: He always goes to bed early.

Usually (معمولاً): حدوداً 80-90% فرکانس

مثال: She usually drives to work.

Often (اغلب): حدوداً 70-80% فرکانس

مثال: They often watch movies on weekends.

Sometimes (گاهی اوقات): حدوداً 30-50% فرکانس

مثال: I sometimes have cereal for breakfast.

Rarely (نادراً) یا Seldom (به ندرت): حدوداً 10-20% فرکانس

مثال: We rarely eat out.

Hardly ever (تقریباً هرگز): کمتر از 10% فرکانس

مثال: She hardly ever visits her cousins.

Never (هرگز): 0% فرکانس

مثال: They never smoke.

قیدهای میزان و فرکانس معمولاً قبل از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند، ولی اگر فعل “to be” (مانند am, is, are) در جمله وجود داشته باشد، قید بعد از این فعل می‌آید.

She always watches TV after dinner.
He is often late for meetings.

با توجه به میزان فرکانس که می‌خواهید نشان دهید، می‌توانید از قیدهای مختلف فرکانس استفاده کنید. این قیدها به شما کمک می‌کنند تا بتوانید به طور دقیق‌تر در مورد فعالیت‌ها و رفتارهای خود یا دیگران صحبت کنید.

 

نحوه ساخت و adverb of frequency گرامر:

قید تکرار یا “Adverb of frequency” در انگلیسی برای نشان دادن میزان تکرار یک فعالیت استفاده می‌شود. در زیر نحوه استفاده از این قیدها و مکان آن‌ها در جمله را بررسی می‌کنیم:

با فعل “to be” (مثل am, is, are):

قید تکرار بعد از فعل “to be” قرار می‌گیرد.

مثال: She is always late.

با فعل‌های دیگر:

قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: I often visit my grandmother.

در جملات با فعل کمکی:

وقتی یک جمله فعل کمکی داشته باشد (مانند can, will, have, must) قید تکرار بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: He can sometimes be very annoying.
مثال: They have never been to Australia.

در شروع یا انتهای جمله:

برخی قیدهای تکرار مانند “sometimes”, “usually”, “often”, “always”, و “never” می‌توانند در شروع یا انتهای جمله قرار بگیرند تا تأکید بیشتری بیافزایند.

مثال: Sometimes I feel very tired.
مثال: She goes to the gym, but not often.

قیدهای تکرار با “every”:

برخی قیدهای تکرار با استفاده از “every” + واحد زمانی ساخته می‌شوند مانند “every day”, “every week”, “every month” و غیره. این نوع قیدها معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

مثال: I go jogging every morning.

نحوه قرارگیری و جایگاه قید تکرار نسبت به دیگر قید ها:

قیدها در زبان انگلیسی معمولاً براساس یک ترتیب خاص در جمله قرار می‌گیرند، به ویژه وقتی چندین قید در یک جمله استفاده می‌شود. قید تکرار یا “Adverb of frequency” هم یکی از این قیدهاست. در زیر نحوه قرارگیری و جایگاه قید تکرار نسبت به دیگر قیدها را بررسی می‌کنیم:

قید حالت (Manner) + قید مکان (Place) + قید زمان (Time)
She sings beautifully (حالت) in the theater (مکان) every evening (زمان).

قید تکرار معمولاً قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی یا فعل “to be” قرار می‌گیرد:

He always arrives on time.
They have never visited Paris.

وقتی قید تکرار با دیگر قیدها در یک جمله استفاده می‌شود:

He often comes here quietly in the morning.

قید تکرار (“often”) قبل از فعل (comes) و بعد از قید حالت (“quietly”) و قید زمان (“in the morning”) قرار دارد.
وقتی فعل مرکب (مانند “can do”, “has been”) در جمله وجود دارد، قید تکرار بین دو بخش فعل قرار می‌گیرد:

She can usually solve the problems easily.
They have often visited that museum.

در مواردی که چند قید تکرار در یک جمله وجود داشته باشد، ترتیب قرارگیری آن‌ها اغلب براساس تأکید و اهمیت است:

I almost always go to bed early.
She rarely ever eats junk food.

توجه داشته باشید که طبیعتاً ترتیب قرارگیری قیدها در جمله می‌تواند تغییر کند بسته به تأکید و هدف نویسنده یا گوینده. با این حال، رعایت ترتیب عام قیدها می‌تواند به شما کمک کند تا جملاتی سازمان‌دهی شده و واضح داشته باشید.

پرکاربرد ترین قید های تکرار یا فرکانس:

پرکاربردترین قیدهای تکرار یا فرکانس در انگلیسی به شرح زیر است:

Always – همیشه
Usually – معمولاً
Often – اغلب
Sometimes – گاهی اوقات
Rarely یا Seldom – به ندرت
Never – هرگز

قيد تکرار (فرکانس) معني
Always هميشه
Usually معمولاً
Often اغلب
Sometimes گاهي اوقات
Rarely/Seldom به ندرت
Never هرگز

دیدگاهتان را بنویسید