گرامر already yet ever before

قید های زمانی در انگلیسی بسیار متنوع هستند. وظیفه این قید ها نشان دادن زمانیست که اتفاق در ان رخ داده است. از جمله این قید ها می توان به already yet ever before اشاره نمود. در ادامه به بررسی گرامر already yet ever before پرداخته شده است.

گرامر already yet ever before:

“already”, “yet”, “ever”, و “before” به دسته‌ی “adverbs of time” یا “قید‌های زمانی” در گرامر انگلیسی مرتبط می‌شوند. این قید‌ها معمولاً با زمان‌های مختلف فعل استفاده می‌شوند تا زمان یا ترتیب وقوع رویدادها را مشخص کنند.

در زیر توضیح مختصری در مورد هر یک از این قید‌ها و نحوه استفاده‌شان آمده است:

already: معمولاً با زمان حال کامل (Present Perfect) استفاده می‌شود و نشان‌دهنده اتفاقی است که قبل از زمان مورد انتظار یا پیش‌بینی شده افتاده است.

مثال: I have already finished my homework.

yet: اغلب در سوالات یا جملات منفی با زمان حال کامل استفاده می‌شود و نشان‌دهنده چیزی است که تا کنون اتفاق نیافتاده است (ولی انتظار می‌رود اتفاق بیافتد).

مثال: Have you finished your homework yet?
مثال: I haven’t seen the movie yet.

ever: معمولاً در سوالات با زمان حال کامل استفاده می‌شود و به معنای “تا به حال” است.

مثال: Have you ever been to Paris?

before: نشان‌دهنده تجربه‌ی چیزی در گذشته، قبل از زمان معین است.

مثال: I have seen that movie before.
مثال: She had visited the museum before it closed.

این قید‌ها کمک می‌کنند تا زمان و ترتیب وقوع اتفاقات یا رویدادها را با دقت‌تری بیان کنیم.

گرامر ساخت جمله با already:

“already” یک قید زمانی است که معمولاً با زمان حال کامل (Present Perfect) استفاده می‌شود. “already” نشان‌دهنده چیزی است که قبل از زمان مورد انتظار یا پیش‌بینی شده اتفاق افتاده است.

ساختار استاندارد جملات با “already” به این شکل است:

Subject+have/has+Past Participle+already

بیایید مثال‌هایی را بررسی کنیم:

I have already eaten.
(من قبلاً غذا خورده‌ام)

She has already left the office.
(او قبلاً از دفتر رفته است)

They have already watched that movie.
(آن‌ها قبلاً آن فیلم را دیده‌اند)

We have already completed our task.
(ما قبلاً وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم)

توجه داشته باشید که “already” معمولاً در وسط جمله، بین فعل کمکی (have/has) و شکل سوم فعل (Past Participle) قرار می‌گیرد. ولی گاهی اوقات نیز در پایان جمله می‌آید، اختلافی در معنی ایجاد نمی‌کند، اما قرارگیری آن در وسط جمله رایج‌تر است.

گرامر ساخت جمله با yet:

“yet” یک قید زمانی است که عمدتاً با زمان حال کامل (Present Perfect) در جملات منفی یا سوالی استفاده می‌شود. “yet” نشان‌دهنده‌ی اتفاقی است که تا کنون (تا زمان حال) افتاده یا نیافتاده است، ولی انتظار می‌رود که در آینده اتفاق بیافتد.

در جملات منفی:

Subject+haven’t/hasn’t+Past Participle+yet

مثال‌ها:

I haven’t finished my homework yet.
(من هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

She hasn’t called yet.
(او هنوز زنگ نزده است)

در جملات سوالی:

Have/Has+Subject+Past Participle+yet?

مثال‌ها:

Have you seen the movie yet?
(آیا تو هنوز فیلم را دیده‌ای؟)

Has she arrived yet?
(آیا او هنوز رسیده است؟)

در موارد کمی، “yet” می‌تواند در جملات مثبت نیز استفاده شود، معمولاً با معنی “تا الآن” یا “همین الآن”:

I’m yet to receive the letter.
(من تا الآن نامه را دریافت نکرده‌ام)

در کل، استفاده از “yet” در جملات منفی یا سوالی با حال کامل رایج‌تر است و نشان‌دهنده‌ی انتظاری است که تا زمان حال برآورده نشده است.

گرامر ساخت جمله با ever:

“ever” یک قید زمانی است که اغلب با زمان حال کامل (Present Perfect) استفاده می‌شود، به ویژه در جملات سوالی. “ever” به معنای “تا به حال” یا “در هر زمانی” به کار می‌رود.

در جملات سوالی با حال کامل:

Have/Has+Subject+ever+Past Participle+…?

مثال‌ها:

Have you ever traveled to Japan?
(آیا تو تا به حال به ژاپن سفر کرده‌ای؟)

Has she ever met a celebrity?
(آیا او تا به حال با یک مشهور ملاقات کرده است؟)

در جملات منفی با حال کامل:

I haven’t ever been to a concert.
(این جمله مشابه “I have never been to a concert.” است)
(من هرگز به یک کنسرت نرفته‌ام)

در جملات مثبت با معنی “هر وقت” یا “در هر زمانی”:

This is the best movie I’ve ever seen.
(این بهترین فیلمی است که من تا به حال دیده‌ام)

He’s the kindest person I’ve ever met.
(او مهربان‌ترین شخصی است که من تا به حال ملاقات کرده‌ام)

توجه: استفاده از “ever” در جملات مثبت غیرمعمول‌تر است و اغلب برای تأکید بر یک ویژگی یا تجربه استثنائی استفاده می‌شود.

در کل، “ever” بیشتر برای پرسیدن یا بیان تجربیات یا وقوع یک رویداد در طول عمر فرد به کار می‌رود.

گرامر ساخت جمله با before:

“before” یک قید زمانی است و بسته به موقعیت ممکن است به معنای “قبلاً” یا “پیش از” استفاده شود.

با زمان حال کامل (Present Perfect):
در این ساختار، “before” نشان‌دهنده یک تجربه‌ی گذشته است که در طول عمر فرد اتفاق افتاده است، اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

Subject+have/has+Past Participle+before

مثال‌ها:

I have visited Paris before.
(من قبلاً پاریس را دیده‌ام)

She has eaten sushi before.
(او قبلاً سوشی خورده است)

به عنوان حرف اضافه زمانی:
“before” می‌تواند به معنای “پیش از” یک زمان یا رویداد خاص استفاده شود.

Event 1+before+Event 2

مثال‌ها:

I want to finish my work before dinner.
(من می‌خواهم کارم را پیش از شام تمام کنم)

He left before the party ended.
(او پیش از پایان مهمانی رفت)

در جملات مرکب با “before” به عنوان یک حرف اضافه:
در اینجا “before” به معنای “قبل از اینکه” استفاده می‌شود.

Action 1+before+Action 2

مثال‌ها:

Wash your hands before you eat.
(دست‌هایت را قبل از اینکه بخوری، بشوی)

She called me before she left.
(او به من زنگ زد قبل از اینکه برود)

در کل، “before” به معنای “قبل از” استفاده می‌شود و بسته به ساختار جمله ممکن است نقش‌های مختلفی داشته باشد.

 

قيد معني نمونه جمله
already تا به حال، قبلاً (در يک زمان انتظار ناپذير) I have already finished my homework.
yet تا کنون، هنوز (معمولاً در جملات منفي يا سوالي) Have you seen the movie yet?
ever تا به حال، در هر زماني Have you ever been to Paris?
before قبلاً، پيش از I have visited Paris before.

دیدگاهتان را بنویسید